Kategorie

Korekta dokumentów rozliczeniowych do ZUS po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Pracownik w czasie przerwy w pracy wyszedł na polecenie kierownika do apteki kupić środki przeciwbólowe do apteczki. Po drodze złamał nogę. Jest na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca ma wątpliwości, czy zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy. W związku z tym ciągle trwają ustalenia z powołanym zespołem powypadkowym. W międzyczasie nadszedł termin wypłaty wynagrodzeń. Wypłaciłam więc pracownikowi wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% i zasiłek z ubezpieczenia chorobowego (zamiast z wypadkowego). Jak prawidłowo skorygować dokumenty do ZUS i przeliczyć świadczenia, jeżeli pracodawca zatwierdzi protokół powypadkowy i zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy?

Jeśli zdarzenie, w którym został poszkodowany pracownik, zostanie uznane za wypadek przy pracy, konieczne będzie:

 • wypłacenie pracownikowi wyrównania do 100% z tytułu zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego,
 • wykazanie wyrównania w raporcie ZUS RSA składanym za miesiąc, w którym zostanie wypłacone,
 • skorygowanie imiennych raportów ZUS RSA oraz ZUS RCA.

UZASADNIENIE

Reklama

 Procedura ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia i uznania go za wypadek przy pracy może być długotrwała (jeśli trwa dłużej niż 14 dni, przyczynę opóźnienia wraz z uzasadnieniem należy podać w treści protokołu powypadkowego). Przed zakończeniem tych prac w firmie często nadchodzi termin wypłaty wynagrodzeń. W tym terminie pracodawca ma również obowiązek wypłacić zasiłki z ubezpieczenia społecznego (jeśli jest płatnikiem zasiłków).

Jeśli pracownik przedłożył zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, to w terminie wypłaty wynagrodzeń pracodawca musi mu wypłacić świadczenie za czas udokumentowanej niezdolności do pracy. Nie może wstrzymać wypłaty do czasu zatwierdzenia protokołu powypadkowego. W takiej sytuacji należy ustalić uprawnienia pracownika do świadczeń chorobowych z tytułu ogólnego stanu zdrowia (jak za czas niezdolności do pracy niezwiązanej z wypadkiem przy pracy) – tj. do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. Po dokonaniu wypłaty zasiłku należy przesłać do ZUS raporty rozliczeniowe, wypełniając je zgodnie ze stanem faktycznym na dzień wypłaty świadczenia, tj. wykazując wypłatę wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku z ubezpieczenia chorobowego.

Reklama

Jeśli zdarzenie, w wyniku którego pracownik stał się niezdolny do pracy, zostanie później uznane za wypadek przy pracy, należy skorygować wcześniejszą wypłatę i wypłacić pracownikowi należne wyrównanie. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje bowiem od pierwszego dnia niezdolności do pracy (bez tzw. okresu wyczekiwania) w wysokości 100% podstawy wymiaru, podczas gdy wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego to 80% podstawy wymiaru (a zasiłek za okres pobytu w szpitalu – 70%).

Kwotę wyrównania należy wypłacić w najbliższym terminie wypłaty świadczeń. Biorąc pod uwagę, że 30-dniowy termin na wypłatę liczony jest od dnia zakończenia postępowania powypadkowego, należy również ustalić, czy wyrównanie przysługuje z odsetkami. Wyrównanie to należy wykazać w raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym zostanie ono wypłacone, z kodem świadczenia 318 – wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

WAŻNE!

Odsetki za zwłokę w wypłacie świadczenia za czas niezdolności do pracy nie stanowią przychodu podlegającego oskładkowaniu.


Jednocześnie należy jednak skorygować raporty rozliczeniowe, w których zostały wykazane świadczenia wypłacone pracownikowi za czas niezdolności do pracy przed uznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy (tj. wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego). Wypłacone świadczenia należy zaliczyć na poczet zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Korekta musi zatem uwzględniać:

 • inne źródło finansowania świadczenia za czas choroby – zasiłek chorobowy w związku z wypadkiem finansowany jest z ubezpieczenia wypadkowego (podczas gdy w dokumentach zostało wykazane wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia chorobowego),
 • inną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe – od zasiłku chorobowego nie pobiera się bowiem składki zdrowotnej (natomiast od wynagrodzenia chorobowego jest ona należna).

W raporcie korygującym ZUS RSA należy zatem zmienić kod świadczenia/przerwy z 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków pracodawcy) lub 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego) na 314 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego). W raporcie korygującym ZUS RCA trzeba skorygować podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę tej składki – jeśli pracownik otrzymał wcześniej wynagrodzenie chorobowe, od którego została naliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, w wyniku sporządzenia korekt powstanie nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia społeczne (zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego płatnik może rozliczyć w ciężar składek). Taką nadpłatę ZUS zalicza na poczet bieżących (bądź zaległych, jeśli takie są) zobowiązań składkowych płatnika. Pracodawca musi wówczas zwrócić pracownikowi nadpłaconą kwotę składki zdrowotnej, ponieważ została ona sfinansowana z dochodu pracownika. Zwrotu najlepiej dokonać gotówką lub przelewem w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia.

Przekwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego w zasiłek wypadkowy powoduje ponadto zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zaliczka na podatek została już wpłacona do urzędu skarbowego. Po pierwsze, wynagrodzenie chorobowe stanowi przychód ze stosunku pracy, a zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego – przychód z innych źródeł. Obliczając zaliczkę na podatek od wynagrodzenia chorobowego można więc stosować zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodów, a licząc zaliczkę od zasiłku nie wolno stosować żadnych kosztów. Po drugie, kwota zaliczki na podatek pobrana od wynagrodzenia chorobowego została pomniejszona o składkę zdrowotną (7,75% podstawy jej wymiaru). Stąd po korekcie raportów przekazanych do ZUS powstanie niedopłata zaliczki na podatek dochodowy.

Skorygowanie zaliczki na podatek należy do pracownika. W zeznaniu rocznym za rok, w którym otrzyma zwrot składki zdrowotnej, pracownik będzie musiał:

 • doliczyć do podatku dochodowego zwróconą przez pracodawcę składkę zdrowotną w wysokości wcześniej odliczonej (7,75% podstawy wymiaru),
 • w ogólnej sumie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy pominąć jedną miesięczną normę (jeśli w tym miesiącu nie otrzymał innych przychodów ze stosunku pracy podlegających opodatkowaniu).

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymał za lipiec 2011 r. wynagrodzenie chorobowe za 19 dni zwolnienia lekarskiego oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80% za 12 dni choroby. Podstawą wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego jest kwota 3551,20 zł. Pracodawca ustalił wynagrodzenie chorobowe w kwocie 1799,30 zł brutto:

3551,20 zł x 80% = 2840,96 zł,

2840,96 zł : 30 dni = 94,70 zł,

94,70 zł x 19 dni = 1799,30 zł.

Pracownikowi przysługiwał również zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 1136,40 zł:

94,70 zł x 12 dni = 1136,40 zł.

Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) oraz kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Rozliczenie przychodu wypłaconego w lipcu 2011 r.

@RY1@i65/2011/014/i65.2011.014.000.0061.001.jpg@RY2@

Pracodawca wpłacił na konto ZUS za pracownika 161,94 zł z tytułu składki zdrowotnej, a do urzędu skarbowego łącznie 322 zł z tytułu zaliczki na podatek (118 zł + 204 zł).

Po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy, pracownik uzyskał prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za cały lipiec 2011 r. w wysokości 100% podstawy wymiaru. Pracownikowi przysługiwał zasiłek w wysokości (brutto):

3551,20 zł : 30 dni = 118,37 zł,

118,37 zł x 31 dni = 3669,47 zł.

Pracodawca musi skorygować listę płac za lipiec br., kwalifikując sumę wynagrodzenia chorobowego (1799,30 zł) i zasiłku z ubezpieczenia chorobowego (1136,40 zł) jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego – łącznie 2935,70 zł.

Od tej kwoty nie powinna zostać opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne. Należna jest od niej zaliczka na podatek w wysokości:

(2936 zł x 18%) – 46,33 zł = 482,15 zł; po zaokrągleniu 482 zł.

Wyrównanie zasiłku dla pracownika wynosi 733,77 zł brutto (3669,47 zł – 2935,70 zł). W miesiącu wypłaty wyrównania, tj. w sierpniu br., należy pobrać od niego zaliczkę na podatek w wysokości 132 zł:

734 zł x 18% = 132,12 zł; po zaokrągleniu 132 zł (nie należy stosować kwoty zmniejszającej podatek, jeśli w tym miesiącu pracownik otrzymał inną wypłatę ze stosunku pracy i ulga ta została uwzględniona przy obliczaniu zaliczki od tego świadczenia).

Pracownik ma prawo do wyrównania w kwocie netto: 601,77 zł.


Za lipiec br. pracodawca musi złożyć w ZUS następujące dokumenty korygujące:

raport ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 314 i kwotą zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego 2935,70 zł,

raport ZUS RCA z kodem pracowniczym 01 10 00 oraz zerową podstawą wymiaru składki zdrowotnej i zerową kwotą składki,

deklarację ZUS DRA – w deklaracji płatnik powinien rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne różnicę między wypłaconym już zasiłkiem chorobowym z ubezpieczenia chorobowego, który został odliczony w pierwotnej deklaracji, a zasiłkiem z ubezpieczenia wypadkowego, czyli kwotę 1799,30 zł (2935,70 zł – 1136,40 zł).

W raporcie ZUS RSA za sierpień br. pracodawca będzie natomiast musiał wykazać kwotę wypłaconego wyrównania (733,77 zł) z kodem świadczenia/przerwy 318 i okresem lipcowej niezdolności do pracy (okresem, za który przysługiwało wyrównanie). W deklaracji ZUS DRA za sierpień br. płatnik rozliczy to wyrównanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne należnych za sierpień.

Po skorygowaniu dokumentów rozliczeniowych powstała nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 161,94 zł. Pracodawca musi ją zwrócić pracownikowi.

Równocześnie powstała niedopłata zaliczki na podatek w kwocie 160 zł (482 zł – 322 zł).

W zeznaniu rocznym za 2011 r. pracownik musi:

doliczyć do podatku kwotę 139,45 zł – tj. część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczoną wcześniej od zaliczki,

zmniejszyć wysokość kosztów uzyskania przychodów przysługujących za 2011 r. o 1-miesięczne koszty, tj. o 111,25 zł.

W informacji PIT-11 płatnik wykaże taką kwotę kosztów uzyskania, jaką w ciągu roku faktycznie potrącił. Powinien więc poinstruować pracownika o konieczności doliczenia do podatku składki zdrowotnej i odjęcia jednej normy kosztów w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8, art. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.),
 • art. 20 ust. 1, art. 45 ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 81 ust. 1, ust. 5, ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?