Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

W jaki sposób pracodawca udziela urlopów związanych z rodzicielstwem po zmianach przepisów

Leszek Jaworski
Leszek Jaworski
Z urlopów związanych z wychowaniem nowo narodzonego dziecka rodzice mogą skorzystać według jednego z dwóch przewidzianych trybów. Pierwszy polega na złożeniu przez matkę jednego wniosku o przyznanie jej wszystkich przysługujących urlopów, drugi umożliwia składanie pojedynczych podań oddzielenie o każdy z tych urlopów.

Od 17 czerwca 2013 r. zmienił się tryb udzielania urlopów macierzyńskich. Ponadto od tego dnia został wprowadzony nowy urlop dla rodziców, tj. urlop rodzicielski.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński wyrażany jest w tygodniach, przy czym tydzień odpowiada 7 dniom. Jeśli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszy dzień urlopu przypada na dzień porodu. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem.

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na nasz newsletter

Część urlopu macierzyńskiego (nie więcej niż 6 tygodni) pracownica może wykorzystać przed przewidywaną datą porodu. Jest to jednak jej uprawnienie, a nie obowiązek. Jeżeli pracownica podejmie decyzję o skorzystaniu z części urlopu przed porodem, to powinna złożyć pracodawcy wniosek o rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego przed datą porodu oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie określające przewidywany termin urodzenia dziecka. Wniosek ten jest dla pracodawcy wiążący.

Polecamy serwis: Uprawnienia rodzicielskie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Liczba dzieci urodzonych
przy jednym porodzie

Wymiar urlopu macierzyńskiego

w tygodniach

w dniach

jedno dziecko

20 tygodni

140 dni

dwoje dzieci

31 tygodni

217 dni

troje dzieci

33 tygodnie

231 dni

czworo dzieci

35 tygodni

245 dni

pięcioro i więcej dzieci

37 tygodni

259 dni


Przekazanie części urlopu ojcu

Pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu po porodzie. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Przekazanie części urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka (wymiar 20 tygodni)

KROK 1. Pracownica-matka dziecka korzysta co najmniej z 14 tygodni (98 dni) obowiązkowej części urlopu macierzyńskiego.

KROK 2. Matka dziecka rezygnuje z pozostałej części urlopu na rzecz ojca (6 tygodni, tj. 42 dni, jeśli pracownica nie korzystała z urlopu przed porodem).

KROK 3. Pracownik-ojciec dziecka występuje do swojego pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego, przypadającego bezpośrednio po terminie rezygnacji z pozostałej części urlopu przez pracownicę.

KROK 4. Wydanie przez pracodawcę zaświadczenia potwierdzającego termin rozpoczęcia przez pracownika urlopu macierzyńskiego (patrz: wzór zaświadczenia pracodawcy o udzieleniu części urlopu macierzyńskiego ojcu).

KROK 5. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu.

Nie jest możliwe podzielenie i skrócenie urlopu macierzyńskiego w przypadku, gdy pracownica nie ma komu przekazać części tego urlopu, np. gdy ojciec dziecka nie jest pracownikiem, ponieważ np. jest bezrobotny, pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej albo samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, lub gdy jest matką samotnie wychowującą dziecko. W takiej sytuacji pracownica musi wykorzystać pełny przysługujący jej wymiar urlopu macierzyńskiego.

Pracownica ma obowiązek poinformowania pracodawcy o rezygnacji z wychowywania dziecka i oddaniu go do domu dziecka lub do adopcji. Wiąże się z tym skrócenie wymiaru urlopu macierzyńskiego, a następnie obowiązek stawienia się do pracy niezwłocznie po oddaniu dziecka.

Jeżeli rezygnacja z wychowywania i oddanie dziecka nastąpiło w okresie pierwszych 8 tygodni urlopu po porodzie, pracownica musi przystąpić do pracy z upływem tego okresu, czyli po 8 tygodniach. Jeżeli natomiast doszło do tego później, tj. po 8. tygodniu urlopu po porodzie, obowiązek powrotu musi nastąpić niezwłocznie z chwilą oddania dziecka. Niewykonanie powyższych obowiązków to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co jest podstawą zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia.


Wzór zaświadczenia pracodawcy o udzieleniu części urlopu macierzyńskiego ojcu


Dwa tryby wnioskowania o urlopy

Wykorzystanie kolejnych płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka jest możliwe na 2 sposoby:

 • złożenie (najpóźniej 14 dni po porodzie) przez pracownicę jednego wniosku o roczny urlop, tj. o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (dalej zwany „tryb 1”) albo
 • złożenie (co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego urlopu) osobnych wniosków o kolejne urlopy, tj. o dodatkowy urlop macierzyński, a potem o urlop rodzicielski (dalej zwany „tryb 2”).

Złożenie jednego wniosku o udzielenie pełnego okresu urlopów związanych z urodzeniem dziecka nie oznacza, że pracownica nie może zrezygnować z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego) w całości lub w części i wrócić do pracy (art. 1792 i 1793 k.p.). W takiej sytuacji pozostałe niewykorzystane urlopy (dodatkowy macierzyński lub rodzicielski) może przejąć pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Pracownik może skorzystać z takich uprawnień, ale nie ma takiego obowiązku.

Warunkiem skutecznej rezygnacji z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego jest złożenie do pracodawcy przez pracownicę pisemnego wniosku w sprawie zrezygnowania z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (lub urlopu rodzicielskiego). Musi być on złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownicy.

W tym przypadku pracownik-ojciec wychowujący dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części takiego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. Identyczne zasady obowiązują w razie rezygnacji z części lub całości urlopu rodzicielskiego.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko, który przejął część lub całość dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego po rezygnacji pracownicy z korzystania z tych urlopów, też jest uprawniony do rezygnacji z części tych urlopów. Wówczas z pozostałej części urlopu może skorzystać zatrudniona pracownica-matka dziecka. Jest to uprawnienie pracownicy, z którego nie musi ona korzystać.

PRZYKŁAD:

Pracownica złożyła wniosek o udzielenie wszystkich urlopów związanych z urodzeniem dziecka. 28 sierpnia kończy jej się urlop macierzyński, po którym ma zamiar wrócić do pracy. 12 sierpnia złożyła pracodawcy wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości. Tego samego dnia pracownik-ojciec dziecka złożył pracodawcy wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości. Załóżmy, że po wykorzystaniu 3 tygodni będzie chciał zrezygnować z dalszej części urlopu. A zatem będzie musiał złożyć pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Dalszą część urlopu (tzn. 3 tygodnie) może wykorzystać pracownica. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest złożenie przez nią wniosku do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Przy złożeniu jednego wniosku przez cały okres korzystania z urlopów przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80%. Natomiast w przypadku składania kolejnych wniosków w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego) przysługuje zasiłek w wysokości 100%, a w okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego – 60% podstawy wymiaru.


Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Po urlopie macierzyńskim przysługuje prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jest to urlop fakultatywny i skorzystanie z niego zależy od woli rodziców dziecka. Mogą oni bowiem z niego skorzystać na równych zasadach. Takie rozwiązanie obowiązuje od 17 czerwca 2013 r.

Wymiar przysługującego dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

1 dziecko

2 lub więcej dzieci

do 6 tygodni

do 8 tygodni

Rodzice będący pracownikami mogą swobodnie zdecydować, czy wykorzystają dodatkowy urlop macierzyński w całości lub w części. Możliwe jest też podzielenie się tym urlopem między rodzicami dziecka.

Warunki podziału dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Przy podziale dodatkowego urlopu macierzyńskiego między rodzicami należy zachować następujące warunki:

 • przekazanie części urlopu może nastąpić tylko jeden raz,
 • rozpoczęcie korzystania z części urlopu przez rodzica przejmującego część urlopu musi nastąpić bezpośrednio (bez dnia przerwy) po zakończeniu korzystania z urlopu przez rodzica rezygnującego z części urlopu,
 • data przekazania urlopu musi uwzględniać to, że wymiar części urlopu określa się w formie wielokrotności tygodnia (7 dni), czyli np. jedno z rodziców rezygnuje z urlopu po wykorzystaniu 4 pełnych tygodni (28 dni), a drugie z rodziców rozpoczyna korzystanie z części urlopu od pierwszego dnia 5. tygodnia (od 29. dnia),
 • podział 6 tygodni urlopu może następować w proporcji: 1 tydzień wykorzystany przez jedno z rodziców, 5 tygodni przez drugie z rodziców albo 3 tygodnie przez jedno z rodziców, 3 tygodnie przez drugie.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w 2 częściach, bezpośrednio po zakończeniu obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego. Dopuszczalne jest podzielenie tego dodatkowego urlopu najwyżej na 2 części i następnie po wykorzystaniu pierwszej części podjęcie decyzji, czy chce się urlop wydłużyć o pozostałą niewykorzystaną część, czy też przystąpić do pracy. W przypadku gdy pracownik zdecyduje się na podział urlopu na części, to wykorzystanie drugiej części urlopu musi nastąpić bezpośrednio po zakończeniu pierwszej, tj. bez żadnego dnia przerwy.

Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Tydzień urlopu oznacza 7 dni kalendarzowych. Dodatkowy urlop nie może zatem obejmować krótszego okresu niż tydzień, tzn. nie może być udzielony np. na kilka dni.

W trybie 2 (czyli przy korzystaniu z urlopów na kolejno składane wnioski) dodatkowy urlop udzielany jest na wniosek pracownika. Wniosek wymaga zachowania formy pisemnej. Składa się go do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Wniosek jest dla pracodawcy wiążący. Musi go więc uwzględnić. W przypadku gdy pracownik złoży wniosek bez zachowania wymaganego terminu, pracodawca nie będzie związany takim wnioskiem. Udzielenie urlopu będzie uzależnione od decyzji pracodawcy. Nie ma przeszkód, aby wniosek był złożony wcześniej, np. na 4 tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jeśli pracownik zdecyduje się na podzielenie dodatkowego urlopu oraz skorzystanie z jego drugiej części, to powinien odpowiednio wcześniej złożyć wniosek (14 dni przed zakończeniem pierwszej części dodatkowego urlopu), tak aby rozpocząć korzystanie z drugiej części urlopu następnego dnia po zakończeniu pierwszej.

Przykładowy podział między rodzicami dodatkowego urlopu
(bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego)

KROK 1. Załóżmy, że pracownica 1 lipca urodziła dziecko, a 5 lipca złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze (6 tygodni), a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (26 tygodni).

KROK 2. Na urlopie macierzyńskim będzie przebywać do 11 listopada, ponieważ przed porodem przebywała tydzień na tym urlopie.

KROK 3. Załóżmy, że po wykorzystaniu 3 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego rezygnuje z korzystania z pozostałej części. W terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy, tj. przed 2 grudnia, będzie musiała złożyć wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

KROK 4. Pracownik w terminie nie krótszym niż 14 dni przez rozpoczęciem korzystania z drugiej części takiego urlopu (tj. 3 grudnia) musi złożyć wniosek do pracodawcy o jego udzielenie.

 Przykładowy podział między rodzicami dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na wniosek złożony w trakcie urlopu macierzyńskiego)

KROK 1. Załóżmy, że urlop macierzyński pracownicy kończy się 30 września.

KROK 2. Najpóźniej 17 września (może być wcześniej) pracownica składa pisemny wniosek do pracodawcy o 3 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (od 1 października do 22 października).

KROK 3. Pracownik postanawia skorzystać z drugiej części dodatkowego urlopu w pozostałym wymiarze, czyli 3 tygodnie, który się zacznie 23 października, a zakończy 12 listopada.

KROK 4. Pracownik najpóźniej 10 października musi złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie mu drugiej części dodatkowego urlopu. We wniosku ma wskazać termin rozpoczęcia urlopu, tj. 23 października oraz okres wykorzystanego urlopu przez matkę-pracownicę dziecka (od 1 października do 22 października).

Urlop rodzicielski

Z urlopu rodzicielskiego na równych prawach mogą korzystać oboje zatrudnieni rodzice. Mogą oni wybrać, które z nich będzie korzystać z całego lub części urlopu. Dopuszczalne jest również korzystanie z urlopu rodzicielskiego jednocześnie przez oboje zatrudnionych rodziców dziecka. W takim przypadku wymiar urlopu liczony jest łącznie dla obojga rodziców, a więc maksymalny okres korzystania z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców wynosi 13 tygodni. Wymiar urlopu rodzicielskiego jest jednolity dla wszystkich uprawnionych i wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski jest przedłużeniem płatnego urlopu macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego). Skorzystanie z niego jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 3 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Zasady dzielenia się urlopem rodzicielskim

Rodzice dziecka – dzieląc się między sobą urlopem rodzicielskim – muszą przestrzegać następujących zasad:

● przekazanie części urlopu może nastąpić 2-krotnie, np. pracownica po wykorzystaniu pierwszej części urlopu może powrócić do pracy i przekazać część urlopu pracownikowi-ojcu, a ten po wykorzystaniu drugiej części może przekazać pracownicy korzystanie z trzeciej części urlopu,

● rozpoczęcie korzystania z części urlopu przez rodzica przejmującego musi nastąpić bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopu przez rodzica rezygnującego z części urlopu,

● wymiar części urlopu nie może być mniejszy niż 8 tygodni (nie można zatem zrezygnować z urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu np. 4 tygodni, a resztę przekazać drugiemu z rodziców),

● podział 26 tygodni urlopu może następować w proporcji (np.: 8 tygodni wykorzystanych przez jedno z rodziców, 18 tygodni przez drugie z rodziców albo 13 tygodni przez jedno z rodziców i 13 tygodni przez drugie).

Wniosek o urlop rodzicielski (w trybie 2, czyli w trakcie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego) pracownik powinien złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zakończeniem pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tak aby urlop ten został rozpoczęty bez dnia przerwy po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Nie jest bowiem dopuszczalne udzielenie urlopu rodzicielskiego po pewnym czasie (np. po 2 tygodniach) od zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika złożony bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim.

W treści wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownik powinien wskazać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). W przypadku zamiaru wykorzystywania urlopu rodzicielskiego w częściach pracownik wnioskujący o kolejną część takiego urlopu ma obowiązek wskazać termin zakończenia poprzedniej części urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. Pracownik składający wniosek dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugie z rodziców dziecka, albo o okresie, w którym drugie z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w czasie objętym wnioskiem. Oświadczenie to ma na celu zapobieżenie wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego w wymiarze przekraczającym 26 tygodni (patrz: wzór wniosku o udzielenie drugiej części urlopu rodzicielskiego).


Wzór wniosku o udzielenie drugiej części urlopu rodzicielskiego

Uprawnienia rodziców adopcyjnych

Urlopy związane z rodzicielstwem przysługują nie tylko rodzicom biologicznym, ale i pracownikom (kobietom i mężczyznom) przysposabiającym dzieci. Są to takie same urlopy, z jakich korzystają rodzice biologiczni w związku z macierzyństwem. W trakcie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (obowiązkowego i dodatkowego) pracownik korzysta z takich samych uprawnień, jak w przypadku urlopu macierzyńskiego (obowiązkowego i dodatkowego).

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi w 2 przypadkach. Pierwszy dotyczy pracownika, który łącznie spełnił 2 warunki:

 • przyjął dziecko na wychowanie i
 • wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Liczba dzieci jednorazowo
przyjętych na wychowanie

Wymiar urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego

jedno dziecko

20 tygodni

dwoje dzieci

31 tygodni

troje dzieci

33 tygodnie

czworo dzieci

35 tygodni

pięcioro i więcej dzieci

37 tygodni

Pracownik może złożyć pisemny wniosek o udzielnie mu dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (bezpośrednio po jego zwykłej części). Wniosek taki należy złożyć nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o przysposobienie lub po przyjęciu podopiecznego na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). Pracodawca musi uwzględnić takie podanie.

Adopcja

Wymiar dodatkowego urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego

pojedyncza

do 6 tygodni

dwoje lub większa liczba dzieci

do 8 tygodni

dziecka w wieku do 7. roku życia lub do 10. roku życia, gdy podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego

do 3 tygodni

Poza wymienionymi urlopami rodzicom adopcyjnym przysługuje również urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Udziela się go na identycznych zasadach, jakie obowiązują rodziców biologicznych.


Urlop ojcowski

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

 • ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
 • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Pracownik nie musi go wykorzystać. Warunkiem skorzystania z tego urlopu przez pracownika jest złożenie wniosku na piśmie. Wniosek powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Nie ma możliwości dzielenia tego urlopu na części ani udzielania go w dniach (art. 1823 k.p.). Jest on zatem niepodzielny i przysługuje w pełnym wymiarze 2 tygodni. Jego wymiar jest też niezależny od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie (stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 29 stycznia 2010 r., GPP-316-4560-3-1/10/PE/RP).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

 • art. 1791–1824, art. 183, 1831 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 1028),
 • art. 1, 38 ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2013 r. poz. 675).
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb?

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb? Okazuje się, że szczególne uprawnienia przysługują rodzinie tylko w związku ze śmiercią strażaka w akcji ratowniczej. 

  Praca zdalna. Jakie zdarzenia nie będą uznawane za wypadki przy pracy

  Praca zdalna zagościła na stałe w wielu firmach. Od kwietnia zaczęły również w pełni obowiązywać przepisy Kodeksu pracy regulujące jej zasady. W wielu aspektach samą organizację pracy zdalnej mogą dookreślić pracodawcy za pomocą zapisów regulaminów pracy czy porozumień z pracownikami. Natomiast jeden aspekt pozostaje prawie całkowicie niezmieniony – jest nim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. W związku tym umożliwiając pracę zdalną pracodawca musi mieć pewność, że warunki jej wykonywania są odpowiednie i nie będą generowały zagrożeń. 

  Lekarski egzamin weryfikacyjny 2023. 900 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

  Do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego (LEW) przystąpi 29 maja 2023 r. w Łodzi 900 osób, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.

  Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Związkowcy – podwyższać, pracodawcy – zamrozić

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

  Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

  Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

  Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

  Zasady równego wynagradzania. Walka z różnicami płacowymi ze względu na płeć

  Równość płci i walka z dyskryminacją to ważne kwestie społeczne i prawne, które mają istotne znaczenie w dziedzinie pracy. Jednym z najważniejszych aspektów równości jest zapewnienie równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę samą pracę lub pracę o równorzędnej wartości.

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

  Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli. 

  Dzień Matki. Co należy się matkom

  Dzień Matki to dobra okazja, by przypomnieć, z jakich świadczeń pieniężnych korzystają matki i ojcowie. Co należy się rodzicom mającym dzieci?

  Dzień Matki. Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy to wyzwanie

  Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami. Dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony, wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy. 

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: zmiany zasad i stawek

  Świadczenie wspierające zmienia kształt na etapie prac sejmowych. Obecnie przewiduje się kilka progów. Planowane są kwoty od 635 zł do ponad 3 tys. zł. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne.

  Przedsiębiorcy boją się rozliczenia z fiskusem. Chodzi o koszty pracy zdalnej pracowników

  Praca zdalna została uregulowana w Kodeksie pracy. Nowe przepisy nakładają na pracodawców nowe obowiązki. W związku z tym wielu z nich stanęło przed pilną potrzebą cyfryzacji. Pojawił się też problem rozliczenia z fiskusem w zakresie odliczenia od podatku komputerów i urządzeń przekazywanych pracownikom. Czy jest się czego bać?

  Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

  Zasadą jest, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to egzekucji, która ma na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

  Webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 12 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  IT. Idealna branża dla mam?

  Intensywny rozwój nowych technologii sprawił, że znacznie poszerzył się wachlarz profesji, dla których IT jest wspólnym mianownikiem. I choć utarł się stereotyp, że branża IT zdominowana jest przez mężczyzn, kobiety coraz lepiej sobie radzą w tym sektorze, skutecznie konkurując i współpracując z panami. Również te, które zdecydowały się łączyć rozwój zawodowy z macierzyństwem. Co je przekonuje do pracy w IT?

  Chorwacja: Świętowanie z pasją

  Chorwacja, malownicze państwo położone na wybrzeżu Adriatyku, słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i wspaniałych plaż, ale także z bogatej kultury i tradycji. Jednym z aspektów, które przyciągają uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców, są dni wolne od pracy obchodzone w tym kraju. 

  Chorwacja – Dni wolne 2023

  Chorwacja znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby dni wolnych od pracy w roku. Nie licząc niedziel kalendarz chorwackich dni świątecznych obejmuje trzynaście dni w roku. Kiedy przypadają dni wolne od pracy w Chorwacji?

  Jakich umiejętności polscy pracownicy uczą się najchętniej?

  Analizując 782 632 minut spędzonych na oglądaniu 10 najpopularniejszych seriali edukacyjnych, serwis rozwojowy Youniversity przygotował ranking umiejętności najbardziej pożądanych przez pracowników. Użytkownicy platformy najczęściej sięgają po tematykę dotyczącą snu oraz tego co na niego wpływa i w jaki sposób można nim zarządzać. Kolejnymi umiejętnościami, które chcą nabyć pracownicy są skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz przekazywanie dobrego feedbacku.

  Zwolnienia w branży IT

  Od początku 2023 roku w branży technologicznej dokonano zwolnień dziesiątek tysięcy specjalistów. W Polsce trend ten jest obecny w mniejszym wymiarze, jednak specjaliści biorący udział w procesach rekrutacyjnych coraz częściej wymagają form zatrudnienia, które zabezpieczą ich przed nagłą utratą pracy.

  Centrum technologiczne Visa w Polsce

  Visa uruchomi w Polsce nowoczesny Hub Technologiczny. Będzie to piąte tego typu centrum Visa na świecie i pierwsze w Europie.

  Minister Maląg o egzaminie ósmoklasisty

  Przed wami bardzo ważne dni. Jestem przekonana, że wykonana przez was ogromna praca w trakcie roku szkolnego przyniesie zamierzone rezultaty - napisała minister rodziny i pracy Marlena Maląg, życząc ósmoklasistom powodzenia na egzaminie.