Kategorie

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 258/04

Sprzeczne z prawem i nieuzasadnione jest definitywne wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez nowego dyrektora, ze wskazaniem tej samej przyczyny i w krótkim okresie po wypowiedzeniu zmieniającym, dokonanym przez poprzedniego dyrektora. Przewodniczący SSN Maria Tyszel Sędziowie SN: Józef lwulski, Zbigniew Myszka (sprawozdawca). Sąd Najwyższy,
Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 258/04

Sprzeczne z prawem i nieuzasadnione jest definitywne wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez nowego dyrektora, ze wskazaniem tej samej przyczyny i w krótkim okresie po wypowiedzeniu zmieniającym, dokonanym przez poprzedniego dyrektora.

Przewodniczący SSN Maria Tyszel

Sędziowie SN: Józef lwulski, Zbigniew Myszka (sprawozdawca).

Reklama

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2005 r. sprawy z powództwa Mariana C. przeciwko Państwowemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - Zakładowi Transportu Samochodowego w K. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 27 maja 2004 r. [...]

1. zmienił zaskarżony wyrok w pkt 1 w ten sposób, że zmienił wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 28 października 2003 r. [...] w pkt 2 - zastępując kwotę 11.820,84 zł kwotą3.940,28 zł oraz oddalając apelację pozwanego w pozostałym zakresie,

2. oddaIił kasację w pozostałej części, znosząc wzajemnie koszty postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Reklama

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy w Katowicach wyrokiem z dnia 27 maja 2004 r. oddalił apelację pozwanego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - Zakładu Transportu Samochodowego w K. od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 28 października 2003 r. przywracającego powoda Mariana C. do pracy u pozwanego i zasądzającego na rzecz powoda kwotę 11.820,84 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozo-stawania bez pracy, pod warunkiem jej podjęcia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku. W sprawie tej ustalono, że w marcu 2002 r. dyrektor pozwanego zlecił przeprowadzenie kontroli gospodarki ogumieniem, która wykazała nieprawidłowości dotyczące głównie sposobu prowadzenia dokumentacji. W tym czasie prowadzeniem dokumentacji zajmował się Jan L., któremu obowiązki te ustnie przekazał powód. W kwietniu 2002 r. powód zgłosił się do dyrektora pozwanego z plikiem dokumentów RW, wskazując, że zostały one sfałszowane. Następnie w czerwcu 2002 r. została przeprowadzona kolejna kontrola, która wykazała braki w ogumieniu samochodów ciężarowych na kwotę 33.882,66 zł. W związku z wynikami tej kontroli dyrektor pozwanego zaproponował powodowi nowe stanowisko pracy. W dniu 30 lipca 2002 r. wręczono powodowi wypowiedzenie zmieniające w zakresie stanowiska pracy i wynagrodzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia powód miał objąć stanowisko specjalisty w dziale głównego mechanika i inwestycji. Powód warunki (które obowiązywały go od 1 listopada 2002 r.) przyjął, nie składając oświadczenia o odmowie ich zaakceptowania. W dniu 22 sierpnia 2002 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora pozwanego. Nowa dyrektor po ponownym przeanalizowaniu protokołów pokontrolnych inwentaryzacji doszła do przekonania, że zaniedbania powoda są tak duże, iż skutkować powinny wypowiedzeniem definitywnym umowy o pracę, które dokonano w dniu 19 września 2002 r.; jako przyczynę wypowiedzenia wskazano brak kontroli funkcjonalnej w zakresie gospodarki ogumieniem.

W ramach takich ustaleń Sąd Rejonowy przywrócił powoda do pracy, wskazując na tożsamość przyczyn wypowiedzenia zmieniającego z lipca 2002 r. i wypowiedzenia definitywnego z września 2002 r. Za te same przewinienia służbowe powód nie może być dwukrotnie karany. Stanowisko to podtrzymał Sąd Okręgowy, który wykluczył dopuszczalność dokonania w stosunku do powoda w przeciągu krótkiego okresu dwóch wypowiedzeń, które były oparte na tej samej przyczynie związanej z tym samym zdarzeniem. Skoro po dokonaniu wypowiedzenia zmieniającego nie wystąpiły nowe okoliczności uzasadniające postawienie powodowi zarzutu, na który pozwany powołał się w wypowiedzeniu definitywnym, to nie było ono uzasadnione, a nadto naruszało poczucie sprawiedliwości. Sąd drugiej instancji nie podzielił też zarzutu apelującego pracodawcy, że uwzględnienie żądania przywrócenia powoda do pracy było niecelowe wobec likwidacji pionu organizacyjnego, w którym usytuowane było stanowisko pracy powoda objęte propozycją wcześniejszego wypowiedzenia zmieniającego. Brak miejsc pracy nie może bowiem sanować niezgodnych z prawem czynności pracodawcy i nie może być jedynym argumentem do zasądzenia odszkodowania.

W kasacji pozwany podniósł następujące zarzuty: 1) błędnej wykładni art. 30 § 4 k.p., przez przyjęcie, że przyczyna wypowiedzenia powodowi umowy o pracę nie była rzeczywista i nie pozostawała w związku „z tym konkretnym wypowiedzeniem którego podstawę stanowi”, 2) naruszenia art. 45 § 1 k.p., przez przyjęcie, że wypowiedzenie powodowi umowy o pracę naruszało przepisy o wypowiadaniu, było nieuzasadnione i naruszało poczucie sprawiedliwości, 3) naruszenia art. 47 § 1 k.p., wskutek zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w kwocie wyższej niż wynagrodzenie za jeden miesiąc, 4) naruszenia art. 233 § 1 k.p., poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, co miało wpływ na wynik sprawy, 5) naruszenia art. 217 § 1 k.p.a, przez pominięcie protokołu kontroli końcowej i przyjęcie, że po dokonaniu wypowiedzenia zmieniającego nie wystąpiły nowe okoliczności uzasadniające postawienie powodowi zarzutu skutkującego wypowiedzeniem definitywnym. W sprawie skarżący postawił następujące zagadnienie prawne, „czy zasadne jest wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony, dokonane przez pracodawcę w krótkim okresie czasu po złożeniu przez tegoż pracodawcę, po dokonaniu ponownej analizy materiału na bazie której pracodawca dokonał wypowiedzenia zmieniającego, przy czym ta nowa analiza dokonana została po zakończeniu postępowania kontrolnego przez nowego dyrektora”. W konsekwencji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Katowicach do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach za wszystkie instancje.

Skarżący przyznał, że w przeciągu niecałych dwóch miesięcy złożył powodowi dwa oświadczenia woli dotyczące najpierw zmiany dotychczasowych warunków pracy i płacy (w dniu 30 lipca 2002 r), a następnie wypowiedzenia definitywnego (w dniu 30 września 2002 r), podając tę samą ich przyczynę. Twierdził też, że wypowiedzenia zmieniającego dokonał dyrektor pozwanego, nie znając całkowitego rozmiaru szkody, jaką poniósł pozwany. Następnie zaszły nowe okoliczności wpływające na ocenę pracy powoda. Została przeprowadzona kontrola przez inspektorów Centralnego Zarządu Poczty Polskiej, wywołana powiadomieniem tego Zarządu o zaistniałych zdarzeniach. W wyniku tej kontroli nowa dyrektor pozwanego została zobowiązana do poszerzenia dotychczasowej inwentaryzacji w zakresie kontroli ogumienia samochodów osobowych. Dopiero zakończenie tych inwentaryzacji pozwoliło pozwanemu zakończyć kontrolę gospodarki ogumieniem i podsumować stan sprawy. Były to nowe okoliczności faktyczne, których Sądy obu instancji nie wzięły pod uwagę. Nowa dyrektor pozwanego uznała, że znaczne zaniedbania w powoda w zakresie kontroli, do jakiej był zobowiązany, są na tyle ważne, że nie można poprzestać na wypowiedzeniu zmieniającym, zwłaszcza że wobec pracowników bezpośrednio winnych powstania szkody zastosowano „wypowiedzenie dyscyplinarne”. Zaniedbania powoda nie miały charakteru chwilowego, lecz trwały co najmniej od roku, co oznaczało, że powód nie wywiązywał się należycie z nałożonych obowiązków w sposób ciągły, w związku z tym nie dawał gwarancji należytego wykonywania obowiązków na nowym stanowisku pracy, na którym miał zajmować się zamówieniami publicznymi. „Jako symptomatyczne” w postępowaniu powoda nowa dyrektor uznała uporczywe niesporządzanie zakresów czynności podległych mu pracowników, pomimo ustnych napomnień, a następnie pisemnego polecenia. Powód przez okres roku nie doprowadził do zawarcia umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników w magazynie technicznym nr 02, zachowywał się arogancko wobec pracowników, niestosował się do zarządzeń w zakresie porządku na terenie zakładu pracy. „Akta osobowe powoda najeżone są różnymi pismami dotyczącymi nienależytych działań powoda jako pracownika i gdyby oba Sądy wzięły pod uwagę ich treść, to wydaje się być zgodne z zasadami logiki, powinny wyrobić sobie pogląd o pracy powoda. Wprawdzie te przykładowo wymienione zdarzenia nie były przyczyną wypowiedzenia, ale powinny być wzięte pod uwagę obu Sądów przy ocenie całokształtu dowodów i ich wszechstronnym rozważeniu”. Do nowych okoliczności uzasadniających wypowiedzenie definitywne należało: przeprowadzenie kontroli przez kontrolerów z Zarządu Głównego Poczty, poszerzenie kontroli o samochody dostawcze i osobowe, jak również zmiana na stanowisku dyrektora pozwanego. Zarzut naruszenia art. 217 k.p.c. jest uzasadniony tym, że końcowy protokół kontroli pochodził z 17 września 2002 r, ale Sąd pierwszej instancji nie dopuścił z niego dowodu na ostatniej rozprawie na okoliczność szkody pozwanego. Jeżeli pierwszy z dyrektorów pozwanego działał pośpiesznie, wiedząc, że jego umowa o pracę rozwiązuje się w okresie miesiąca, a drugi dyrektor zakończył postępowanie kontrolne i ocenił cały materiał w sprawie powoda, to mógł stwierdzić, że powód nie daje gwarancji należytego wykonywania swoich obowiązków na nowym stanowisku. Pracodawca ma bowiem swobodę doboru pracowników, z którymi będzie realizował „zadania jednostki” w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej. Ponadto zasądzenie na rzecz powoda wynagrodzenia wyższego niż za jeden miesiąc w sposób oczywisty naruszało art. 47 § 1 k.p.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Uzasadniony okazał się jedynie zarzut oczywistego naruszenia art. 47 k.p. Przepis ten stanowi, że pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Powoda obowiązywał 3 miesięczny okres wypowiedzenia, a zatem możliwe było zasądzenie na jego rzecz jednomiesięcznego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w kwocie 3.940,28, a nie wynagrodzenia trzymiesięcznego w nieprawidłowo zasądzonej kwocie 11.820,84 zł. W tym zakresie Sąd Najwyższy wyrokował reformatoryjnie na podstawie art. 39315 k.p.c. (aktualnie art. 39816 k.p.a).

W pozostałym zakresie kasacja jest bezzasadna. W rozpoznawanej sprawie nie było żadnych wątpliwości, że pozwany pracodawca wskazał tę samą przyczynę wypowiedzenia, dokonując wypowiedzenia zmieniającego w dniu 30 lipca 2002 r, a następnie wypowiedzenia definitywnego w dniu 19 września 2002 r. Był to „brak kontroli funkcjonalnej w zakresie gospodarki ogumieniem, dopuszczenie do zaniechania prowadzenia dokumentacji związanej z ogumieniem przez podległych pracowników, co spowodowało nieuzasadnione rozchody ogumienia i przyczyniło się do narażenia Zakładu na straty”. Była to zatem przyczyna jednakowa, bo tak samo brzmiąca, a zatem przyczyna ta sama, która nie uwzględniała nowości faktycznych, na jakie powoływał się skarżący (na uzasadnienie wypowiedzenia definitywnego) dopiero w postępowaniu sądowym. Wskazana powodowi ta sama przyczyna obu wypowiedzeń w żadnym razie nie obejmowała takich okoliczności, jak: zaniedbania powoda w zakresie gospodarki ogumieniem po dokonaniu wypowiedzenia zmieniającego lub nienależyte wykonywanie innych obowiązków pracowniczych, polegających na niedoprowadzeniu do zawarcia umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników w magazynie, niesporządzeniu zakresów czynności podległych mu pracowników, aroganckim zachowaniu wobec współpracowników, czy niestosowaniu się do zarządzeń porządkowych na terenie zakładu pracy. W tym zakresie bezpodstawny okazał się zarzut naruszenia art. 217 § 1 k.p.c, ponieważ w apelacji ani na rozprawie apelacyjnej pozwany nie składał żadnych wniosków dowodowych, a po-nadto Sąd drugiej instancji nie miał obowiązku ustalania nowości faktycznych nieobjętych podaną powodowi przyczyną definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę. Warto też wskazać za Sądem Rejonowym, że końcowy protokół pokontrolny potwierdzał jedynie poprzednio stwierdzone nieprawidłowości w zakresie gospodarki ogumieniem, a dyrektor pozwanego w okresie od 30 lipca 2002 r. do 19 września 2002 r. nie przedstawiła powodowi żadnych nowych zarzutów.

Istotne jest to, że na gruncie art. 30 § 4 k.p. pracownik ma prawo znać konkretną przyczynę, która skłoniła pracodawcę do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy. W postępowaniu sądowym dopuszcza się wprawdzie precyzowanie lub wskazywanie okoliczności mieszczących się we wskazanej pracownikowi przyczynie wypowiedzenia pod warunkiem, że okoliczności te są oczywiście znane pracownikowi i zarazem mieszczą się w pojęciu (kategorii) wskazanej przyczyny wypowiedzenia. Rzecz jasna okoliczności te powinny dotyczyć osoby pracownika, a nie przełożonego decydującego o wypowiedzeniu umowy o pracę, co w szczególności prowadzi do wniosku, że zmiana na stanowisku dyrektora nie stanowi okoliczności dotyczącej pracownika, nie może być zatem powołana jako jedna z okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących pracownika. Nawet znane pracownikowi okoliczności nie mogą zmierzać do spóźnionego poszerzenia lub wykreowania innej niż wskazana na piśmie przyczyna wypowiedzenia. W ocenie Sądu Najwyższego, brak jest podstaw prawnych, aby nadmiernie łagodzić wymagania formalne i merytoryczne w koniecznym wskazaniu przez pracodawcę konkretnej przyczyny wypowiedzenia, która podlega sądowej weryfikacji. Oznaczało to, że w rozpoznawanej sprawie na tle tej samej (tożsamej) przyczyny wypowiedzenia zmieniającego i definitywnego umowy o pracę z powodem, nie było podstaw prawnych do weryfikowania nowych okoliczności faktycznych, które potencjalnie mogłyby prowadzić do uznania zasadności wypowiedzenia definitywnego, ale nie zostały objęte inną niż wskazana powodowi na piśmie przyczyną wypowiedzenia definitywnego, która była wcześniej powołana na uzasadnienie wypowiedzenia zmieniającego.

Jeżeli wypowiedzenie zmieniające jest uzasadnione naruszeniem przez pracownika ciążących na nim powinności, to ma ono charakter sankcji prawa pracy za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, zważywszy, że - według ustaleń Sądu Rejonowego - wskutek tego wypowiedzenia powód stracił ponad 1.000 zł miesięcznie. Ponowne wskazanie tej samej (tożsamej) przyczyny wypowiedzenia definitywnego z powodu naruszenia tych samych obowiązków pracowniczych, która wcześniej została wskazana jako uzasadniająca wypowiedzenie zmieniające, stanowi nadużycie prawa do dyscyplinowania pracownika. W rozpoznawanej sprawie oznaczało to, że sprzeczne z prawem i nieuzasadnione było dokonanie przez nową dyrektora definitywnego wypowiedzenia w krótkim okresie po wcześniejszym wypowiedzeniu zmieniającym dokonanym przez poprzedniego dyrektora, ze wskazaniem tej samej przyczyny obu wypowiedzeń (art. 30 § 4 i art. 45 § 1 k.p.). W konsekwencji Sąd Najwyższy oddalił kasację w tym zakresie.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?