Kategorie

Jakich błędów powinien się wystrzegać początkujący trener biznesu?

Zawód trenera jest bardzo popularny i ceniony. Wiele organizacji nie ma jednak rozbudowanych struktur trenerskich, systemów selekcji na to stanowisko ani własnych programów szkoleń skierowanych do trenerów. Z tego powodu szkoleniowcy często są wyłaniani spośród wyróżniających się pracowników sprzedaży i obsługi klienta, działów HR, menedżerów bądź też specjalistów merytorycznych z różnych obszarów biznesu. Pracownicy ci często, ze względu na brak przygotowania, zamiast pasjonującej i rozwojowej pracy, doświadczają stresu, konfliktów, podważania ich autorytetu.

Jakich błędów powinni się wystrzegać, aby prowadzone przez nich szkolenia stały się efektywne, ciekawe oraz satysfakcjonujące zarówno dla uczestników, jak i ich samych?

Na samym początku warto zaznaczyć, że wykonywanie zawodu profesjonalnego trenera biznesu jest jak długa i wyboista droga, która czasem dostarcza wiele satysfakcji, a innym razem wielu trudnych emocji. Przy tym, nawet najbardziej doświadczony trener, mający za sobą kilka tysięcy godzin pracy na sali szkoleniowej, nie jest w stanie przewidzieć ani zapobiec wszystkim trudnym sytuacjom. Z pewnością może jednak podjąć wiele działań prewencyjnych, które uchronią go od kłopotów oraz znacznie zwiększą szansę na przeprowadzenie ciekawego i efektywnego szkolenia.

Nie ma osób nieomylnych

Trener w codziennej pracy spotyka się z odmiennymi punktami widzenia, różnymi potrzebami i indywidualnymi celami. Istotna jest w związku z tym świadomość, że trudno jednoznacznie wskazać, który punkt widzenia jest tym właściwym. Jest to szczególnie ważne w przypadku szkoleń miękkich – skupionych na rozwoju umiejętności.

Jednym z podstawowych i często popełnianych przez niedoświadczonych szkoleniowców błędów jest zakładanie z góry, że wiedzą oni wszystko lepiej niż uczestnicy szkolenia. Takie przekonanie może mieć pozornie racjonalne przesłanki, np. „Pracuję w tej firmie już od 3 lat i uzyskałem stanowisko starszego doradcy, więc wiem na temat naszych klientów i ich potrzeb więcej niż nowo zatrudnione osoby”.

Mimo dłuższego stażu na identycznym stanowisku trener w relacji z uczestnikami powinien pamiętać, że jego rola jest w tym czasie zupełnie inna. Przestaje być podającym wiedzę specjalistą, a staje się moderatorem, który ma umożliwić zdobywanie nowych kompetencji. Dlaczego? Ponieważ trener skupiający się głównie na dawaniu rad uczestnikom z dużym prawdopodobieństwem napotka na odmienne opinie szkolonych. W konsekwencji może to spowodować duże utrudnienia w przeprowadzeniu szkolenia. Rolą trenera jest więc takie budowanie warsztatu, aby uczestnicy mogli samodzielnie wyciągnąć rozwojowe wnioski.

Zgodnie z zasadą Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” najefektywniej uczymy się, gdy możemy przeżyć omawiane zagadnienie na własnej skórze. Co za tym idzie, właściwie postawionym przez trenera celem powinno więc być zdobycie przez uczestników określonych umiejętności poprzez zanurzenie się w twórczym doświadczeniu, a nie przekazanie przez prowadzącego wiedzy z danego zakresu.

Motywacja i komfort pracy

Trener powinien rozpocząć realizację przygotowanego programu szkolenia od wprowadzenia, czyli tzw. intro trenerskiego. W jego skład wchodzi: krótkie przedstawienie siebie, nakreślenie celów warsztatu, ram czasowych i organizacji dnia, podkreślenie korzyści z uczestnictwa, przedstawienie się uczestników (tzw. runda) oraz ustalenie zasad pracy na sali szkoleniowej (tzw. kontrakt). Jest to moment bardzo istotny dla trenera i całego przebiegu szkolenia. Wtedy właśnie nawiązuje się pierwsze partnerskie relacje i buduje poczucie bezpieczeństwa przez danie uczestnikom możliwości wyrażania własnego zdania.

Jak pokazuje praktyka, wielu niedoświadczonych trenerów nie poświęca opisanemu etapowi dostatecznej uwagi. Być może nie zdają sobie sprawy, jak istotna dla motywacji i komfortu dorosłych ludzi jest wiedza o tym, jakie korzyści może przynieść szkolenie oraz jakie reguły będą podczas niego panowały. Bez poczucia bezpieczeństwa i komfortu efektywna nauka nie jest możliwa.


Kluczowym momentem dla zbudowania bezpieczeństwa uczestników i zapewnienia odpowiedniej atmosfery są pierwsze chwile szkolenia.

Niedawno byłem świadkiem pewnego warsztatu z zakresu sprzedaży i obsługi klienta. Trener rozpoczął dzień od krytyki i zastraszania uczestników. Następnie okazał swoją „dobroduszność”, nadmieniając, że zrezygnuje z nagrywania ich marnych popisów na kamerę, choć rozważał taką możliwość. Do końca dnia pracował z grupą, która niechętnie podejmowała jakiekolwiek działania, wielokrotnie krytykowała jego pomysły i z ulgą przyjęła informację o końcu szkolenia.

Powyższy przykład pokazuje, że trener powinien zawsze szczegółowo przemyśleć swoje zachowania na sali szkoleniowej, zanim te staną się nieodwracalną i wstydliwą historią.

Podejmowanie wyzwań

Kiedy trenerowi uda się zbudować odpowiednie relacje, czeka na niego kolejna pułapka. Jest nią chęć przeprowadzenia szkolenia tak, aby przede wszystkim było miło i przyjemnie. Miła atmosfera to element ważny, ale niewystarczający. Aby nastąpił proces efektywnego uczenia się, niezbędne jest nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale również podejmowanie nowych wyzwań. Trener powinien zrobić wszystko, co możliwe, by jego uczestnicy wyszli poza tzw. strefę komfortu osobistego. Sposobów na takie działanie może być wiele: zadania wykraczające poza wiedzę lub dotychczasowe doświadczenia uczestników, odgrywanie ról na forum grupy, nagrywanie wystąpień na kamerę, dyktafon itd.

Doświadczanie nowych, często trudnych sytuacji, ma kluczowy wpływ na zapamiętywanie, a co za tym idzie na zdobywanie nowych umiejętności. Dzieje się tak ze względu na powstające na sali szkoleniowej emocje, które pozwalają na głębszą autoanalizę zachowań oraz sprawiają, że doświadczenia znacznie dłużej pozostają w pamięci.

Sympatia za wszelką cenę

Stawianie wyzwań uczestnikom to trudne zadanie. Niejeden trener może się obawiać, że straci w ten sposób sympatię szkolonej grupy. W takiej sytuacji warto, by zadał sobie pytania: „Czy na koniec dnia chcę usłyszeć od uczestników jedynie tyle, że miło spędzili czas w moim towarzystwie? Czy może zależy mi na czymś więcej?”.

Skoro niezbędnym warunkiem rozwoju jest mierzenie się z nowymi wyzwaniami, to z pewnością chęć bycia lubianym przestaje być wartością nadrzędną. Bardzo trudno będzie zresztą, nawet przy wzmożonych staraniach, wytworzyć sytuację, w której kilkanaście różnych osób jednomyślnie polubi nowo poznanego szkoleniowca. Doskonale sprawdza się tu powiedzenie „jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził”. Chęć wzbudzenia powszechnej sympatii jest więc irracjonalna.

Warto zrobić wszystko, aby relacje nie stały się celem w samym sobie i nie przysłoniły np. celów poznawczych treningu, ponieważ wówczas wpływ szkoleń na zmianę wyników pracy staje się bardzo wątpliwy.

Przywidywanie zachowań grupy

Trener, który docenił znaczenie stawiania wyzwań i buduje program z uwzględnieniem ambitnych zadań, napotyka ryzyko popełnienia kolejnego błędu. Jest nim planowanie przebiegu ćwiczenia na podstawie zakładanych z góry reakcji uczestników. Niezwykle trudno przewidzieć, jak różnorodna grupa zachowa się w nakreślonym z góry kontekście. Sam trener często nie jest w stanie przewidzieć, jak zachowałby się w niektórych sytuacjach, szczególnie takich, które wiążą się z silnymi emocjami. Tym bardziej przewidzenie zachowań grupy ludzi jest w zasadzie niemożliwe.

Projektując ćwiczenia, trzeba mieć świadomość, że grupa może zachować się w sposób, jakiego szkoleniowiec nie brał pod uwagę. Warto więc przygotować plan B i C. Nigdy nie należy uzależniać kolejnego kroku od założonej z góry reakcji uczestników.


Efektywne pytania

Jakość szkolenia w ogromnej mierze zależy od sposobu, w jaki trener komunikuje się z uczestnikami. Jedną z głównych zasad jest zadawanie przemyślanych pytań. Niestety, dość często szkoleniowcy nie zadają wystarczającej liczby pytań lub stosują ich nieodpowiednią formę.

Szczególnie polecane są pytania otwarte. Mogą być to zwroty typu: „Jak Waszym zdaniem należy prowadzić obsługę trudnego klienta?” lub „Co jest dla Was ważne w pracy zespołowej?”. Stosując tę formę, trener otwiera dyskusję oraz daje możliwość wypowiedzenia się każdemu z uczestników. Gdyby zastosował pytania zamknięte, jego warsztat przypominałby raczej test wiedzy, gdzie wachlarz odpowiedzi ogranicza się do krótkiego tak lub nie. Nie każdy uczestnik miałby wówczas śmiałość, by zabrać głos. Sytuacja taka stwarza ewidentny podział na „tych lepszych” – którzy znają odpowiedzi i „tych gorszych” – którzy odpowiedzi nie znają. Nie sprzyja to zupełnie, tak ważnej podczas szkolenia, integracji i wymianie doświadczeń.

Ponadto gdy zadajemy pytania zamknięte lub sugerujące, odpowiedzi mogą stać się banalne, a przez to sam trener i jego szkolenie mogą nie zdobyć uznania w oczach klientów. Owszem, powyższe formy pytań mają swoje zastosowanie w warsztacie trenera, nie powinny jednakże stanowić większości wypowiedzi.

Dla zilustrowania omawianego tematu przywołam sytuację, której niedawno doświadczyłem. Uczestniczyłem w szkoleniu dla doradców klienta. Drugi dzień warsztatów trener rozpoczął, zresztą słusznie, od przypomnienia kluczowych treści z dnia pierwszego. Tak się złożyło, że pierwszy dzień poświęcony był głównie diagnozie potrzeb klientów, gdzie kluczową rolę pełnią właśnie pytania otwarte. Trener wyświetlił na rzutniku przebieg rozmowy handlowej, a następnie zaczął pytać: „Czy warto używać efektywnych, otwartych pytań?”, „Czy ich stosowanie daje coś doradcy?”, „Czy jest inna, lepsza forma diagnozy potrzeb klientów”? Na sali panowała cisza. Dało się również wyczuć delikatne poirytowanie. Po krótkiej chwili, gdy trener nie otrzymał odpowiedzi, również lekko poirytowany, wypowiedział komentarz: „Chyba muszę zmienić swoje pytania do Was.” Na to jeden z uczestników odpowiedział: „Tak – zdecydowanie, na efektywne!”.

Używanie pytań otwartych angażuje grupę do aktywnego uczestnictwa i pozwala spojrzeć na zagadnienie z różnych stron. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi pracy trenera.

Praca trenera wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga różnorodnych kompetencji. Nie sposób uniknąć wszystkich błędów, zwłaszcza gdy nie ma się wieloletniego doświadczenia na sali szkoleniowej. Warto jednak wiedzieć, jakie są najczęściej występujące przeszkody i pułapki. Ich umiejętne unikanie może uchronić od wielu trudnych sytuacji i spowodować, że nie zrazimy się do tej pasjonującej i ambitnej pracy, która dla wielu trenerów z czasem staje czymś więcej niż tylko wykonywanym zawodem.

WAŻNE

Należy budować szkolenie tak, by stanowiło wyzwanie, wyciągało uczestników poza strefę komfortu, dostarczało twórczych przeżyć. Warto przy tym pamiętać, że aby uczestnicy szkolenia byli gotowi przeżyć trudne sytuacje, trener musi najpierw zadbać o poczucie bezpieczeństwa i stworzyć atmosferę tolerancji dla popełniania błędów.

Tematy tabu na sali szkoleniowej

Istnieje kilka tematów, których podejmowanie może rozpętać prawdziwą burzę na sali szkoleniowej. Te zagadnienia to religia, polityka i seks.

Uczestnicy mogą mieć różne poglądy i przekonania, a wyrażanie ich na forum może doprowadzić do niepotrzebnej konfrontacji. Ważna zasada w pracy trenera mówi, że nie powinien on stawać po żadnej ze stron podczas konfliktu, bo może zostać przy tej okazji zapytany o swoją opinię i urazić czyjeś uczucia.

Ostatni temat jest dodatkowo niezwykle intymny i przeważnie nie ma nic wspólnego z biznesem. Warto więc, aby trener omijał go szerokim łukiem. Jeśli obawia się, że powyższe tematy mogą pojawić się podczas rozmów, może na początku szkolenia ustalić (w kontrakcie) z grupą, jakie zagadnienia bezwzględnie pozostaną poza salą szkoleniową.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Niedziela handlowa - lipiec 2021

  Niedziela handlowa - lipiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca albo 25 lipca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  System kadrowo-płacowy - o co pytać dostawcę

  System kadrowo-płacowy - o co należy pytać dostawcę przy wyborze oprogramowania HR?

  Praca zdalna - Kodeks pracy [PROJEKT]

  Praca zdalna - Kodeks pracy będzie zawierał przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jakie regulacje przewiduje projekt?

  Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

  Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

  Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

  Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

  Ochrona danych przy pracy zdalnej - 5 wskazówek na wakacje

  Ochrona danych przy pracy zdalnej czyli jak nie narazić firmy na kradzież wrażliwych danych. Oto 5 wskazówek na wakacje dla pracowników zdalnych.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r. przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia o zasadniczych wynagrodzeniach dla rezydentów. Ile wyniosą?

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?