REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiemy, ilu cudzoziemców pracowało w Polsce w 2022 r. GUS podał dane

Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce według stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1000,4 tys.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ponad milion cudzoziemców pracowało w Polsce w końcu 2022 r. Stanowili oni 6,5% ogólnej liczby wykonujących pracę w naszym kraju. Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 r. liczba cudzoziemców w tej grupie wzrosła o 27,3%. Główny Urząd Statystyczny podał dane o cudzoziemcach wykonujących pracę w Polsce w 2022 r.

Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce według stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1000,4 tys. GUS przeanalizował populację cudzoziemców pracujących w gospodarce narodowej i wykonujących umowy cywilnoprawne w Polsce w 2022 r., w układzie płci i wieku, sekcji PKD, obywatelstwa i w układach terytorialnych. Badana zbiorowość według stanu na koniec grudnia 2022 r. liczyła ponad 1 mln osób. 

REKLAMA

Autopromocja

Złożoność i zmienność sytuacji na polskim rynku pracy pociąga za sobą potrzebę dostarczania nowych i bardziej szczegółowych danych o zasobach pracy, w tym o cudzoziemcach wykonujących pracę w Polsce. Zapotrzebowanie na informacje dotyczące obcokrajowców na rynku pracy wzrosło między innymi po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kiedy zwiększył się napływ cudzoziemców do Polski. W celu zaspokojenia nowych potrzeb informacyjnych podjęto – w ramach statystyk eksperymentalnych – próbę określenia liczby obywateli innych państw na rynku pracy na podstawie źródeł administracyjnych. Zastosowana w niniejszej pracy eksperymentalnej metodyka identyfikacji cudzoziemców wykonujących pracę pozwala prezentować dane z częstotliwością miesięczną, z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn, a także na niskim poziomie agregacji terytorialnej, tj. w powiatach i miastach na prawach powiatu. 

Dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców

Dostęp cudzoziemców do polskiego rynku regulowany jest przez przepisy prawa zarówno krajowego jak i międzynarodowego. 

Prawo do podjęcia pracy w Polsce przysługuje bardzo szerokiej grupie cudzoziemców. Swobodny dostęp do polskiego rynku pracy mają obywatele:

 • Unii Europejskiej, 
 • Islandii, 
 • Norwegii, 
 • Liechtensteinu (w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
 • Szwajcarii. 

Przysługuje im prawo do pracy na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do obywateli Polski. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obywatele innych państw mogą pracować w Polsce, jeżeli przedsiębiorca, który chce ich zatrudnić, uzyska dla nich odpowiednie zezwolenie na pracę albo cudzoziemiec posiada zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę. Wyjątek od tej zasady obejmuje obywateli pięciu krajów

 • Armenii, 
 • Białorusi, 
 • Gruzji, 
 • Mołdawii oraz
 • Ukrainy. 

Obywatele tych państw mogą legalnie pracować na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. 

Ponadto dla obywateli Ukrainy oraz dla ich małżonków wprowadzono dodatkowe ułatwienia w legalizacji zatrudnienia, o ile przybyli do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce. 

Cudzoziemcy wykonujący pracę 

W 2022 r. zasadniczo z miesiąca na miesiąc wzrastała liczba cudzoziemców wykonujących pracę, którzy z tego tytułu podlegali ubezpieczeniom społecznym. Na koniec grudnia 2022 r. było ich 1004,4 tys. – tj. 27,3% więcej niż w końcu stycznia 2022 r. W tej liczbie 432,6 tys. stanowili cudzoziemcy wykonujący umowy cywilnoprawne. 

Cudzoziemcy wykonujący pracę w 2022 r.

Wykres 1. Cudzoziemcy wykonujący pracę w 2022

Cudzoziemcy wykonujący pracę w 2022 r.

Stan na koniec miesiąca

GUS

Wraz ze wzrostem liczebności populacji cudzoziemców wykonujących pracę, wzrastał również ich udział w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce – z 5,2% w styczniu 2022 r. do 6,5% w końcu 2022 r.

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w 2022 r.
 

Wykres 2. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w 2022

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w 2022 r.

Stan na koniec miesiąca

GUS

Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według płci w 2022 r.

Wykres 3. Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według płci w 2022

Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według płci w 2022 r.

Stan na koniec miesiąca

GUS

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni, ale na przestrzeni 2022 r. ich udział zmniejszył się z 64,7% w końcu stycznia do 58,2% w końcu grudnia.

Obywatele Ukrainy dominują wśród pracujących cudzoziemców

Obcokrajowcy wykonujący pracę w 2022 r. pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy. Zarówno w styczniu, jak i w kolejnych miesiącach, a więc po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę oscylował wokół 73%. 

Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022 r.

Wykres 4. Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022

Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

Tak jak w przypadku ogółu cudzoziemców wykonujących pracę, również wśród obywateli Ukrainy w strukturze płci dominowali mężczyźni, choć ich udział był niższy. W końcu stycznia 2022 r. mężczyźni stanowili 61,0% wykonujących pracę obywateli Ukrainy, podczas gdy wśród pozostałych cudzoziemców było ich 74,6%. W kolejnych miesiącach w grupie cudzoziemców nie będących obywatelami Ukrainy struktura płci nie ulegała zasadniczym zmianom, natomiast w przypadku obywateli Ukrainy począwszy od końca marca 2022 r. udział mężczyzn był coraz niższy. Na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 51,4%, czyli o 9,7 p. proc. mniej niż w końcu stycznia 2022 r. 

Drugą pod względem liczebności grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Białorusi. W końcu grudnia 2022 r. stanowili oni 10,1% analizowanej populacji. Obywatele każdego z pozostałych państw stanowili po mniej niż 3% ogółu opisywanej grupy cudzoziemców.

Cudzoziemcy wykonujący pracę w 2022 r. byli młodsi niż analogiczna populacja obywateli Polski. Wskazuje na to zarówno średnia, jak i mediana wieku.

Wartość mediany wyznacza granicę wieku, w stosunku do której połowa osób w danej zbiorowości jest nie młodsza, a druga nie starsza niż wartość mediany. 

W końcu grudnia 2022 r. średnia wieku opisywanej grupy cudzoziemców w Polsce była niższa w porównaniu do obywateli Polski (37,4 lat wobec 42,6 lat). Wśród cudzoziemców wykonujących pracę obywatele Ukrainy byli z kolei starsi niż cudzoziemcy z pozostałych państw. Średnia wieku obywateli Ukrainy analizowanej populacji wyniosła 37,6 lat wobec 36,7 lat w przypadku pozostałych cudzoziemców. Podobnie układały się zależności wyrażone medianą wieku. Na koniec grudnia 2022 r. mediana wieku wykonujących pracę obywateli Polski wyniosła 42,0 lata i była większa od mediany wieku cudzoziemców, która wyniosła 36,0 lat. W opisywanej grupie cudzoziemców mediana wieku obywateli Ukrainy wyniosła 37,0 lat i była o 2 lata wyższa od mediany wieku cudzoziemców z pozostałych państw.

Średnia wieku i mediana wieku wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022 r.

Wykres 5. Średnia wieku i mediana wieku wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022

Średnia wieku i mediana wieku wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

Cudzoziemcy pracują w każdym powiecie

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu zamieszkiwali cudzoziemcy wykonujący pracę. Relatywnie wysokim udziałem cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę charakteryzowały się powiaty i miasta na prawach powiatu województwa lubuskiego. Natomiast najwyższy udział cudzoziemców wykonujących pracę odnotowano w powiecie sejneńskim w województwie podlaskim (25,6%). 

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w powiatach i miastach na prawach powiatu zamieszkania w 2022 r.  

Mapa 1. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w powiatach

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w powiatach i miastach na prawach powiatu zamieszkania w 2022 r.  

Stan na 31 grudnia

GUS

W większości powiatów i miast na prawach powiatu wśród mieszkających tam cudzoziemców wykonujących pracę przeważali obywatele Ukrainy. Ich udział wahał się od 93,8% w powiecie oławskim w województwie dolnośląskim do 19,9% w mieście na prawach powiatu Biała Podlaska w województwie lubelskim.  

W końcu grudnia 2022 r. ponad jedną czwartą wykonujących pracę w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca stanowili cudzoziemcy.

Udział obywateli Ukrainy w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę w powiatach i miastach na prawach powiatu zamieszkania w 2022 r.

Mapa 2. Udział obywateli Ukrainy w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę w powiatach

Udział obywateli Ukrainy w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę w powiatach  i miastach na prawach powiatu zamieszkania w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

REKLAMA

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. relatywnie najwięcej cudzoziemców wykonujących pracę odnotowano w podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – co czwarta osoba posiadała obywatelstwo inne niż polskie. W sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w sekcji Transport i gospodarka magazynowa udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wynosił po około 14%. W pozostałych sekcjach ich udział nie przekraczał 10%, a w trzech sekcjach był mniejszy niż 1%.

Pod względem liczebności cudzoziemców wykonujących pracę największa ich liczba skupiała się w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – około 244 tys. cudzoziemców. O około 71 tys. mniej cudzoziemców było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe i o około 101 tys. mniej w sekcji Transport i gospodarka magazynowa.

Struktura wykonujących pracę według obywatelstwa i sekcji PKD w 2022 r.

Wykres 6. Struktura wykonujących pracę według obywatelstwa i sekcji PKD w 2022

Struktura wykonujących pracę według obywatelstwa i sekcji PKD w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

Niemal we wszystkich sekcjach PKD wśród ogółu cudzoziemców wykonujących pracę najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy. Wyjątkiem była sekcja Informacja i komunikacja, gdzie przeważali obywatele Białorusi. 

Cudzoziemcy wykonujący pracę według sekcji PKD w 2022 r.

Wykres 7. Cudzoziemcy wykonujący pracę według sekcji PKD w 2022

Cudzoziemcy wykonujący pracę według sekcji PKD w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

Symbole sekcji PKD:
 • A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • B – Górnictwo i wydobywanie;
 • C – Przetwórstwo przemysłowe;
 • D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 • F – Budownictwo;
 • G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
 • H – Transport i gospodarka magazynowa;
 • I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • J – Informacja i komunikacja;
 • K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 • O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
 • P – Edukacja;
 • Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • S – Pozostała działalność usługowa.

Źródło danych GUS 

Autopromocja
Oprac. Piotr T. Szymański

REKLAMA

Źródło: GUS

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

Krótszy tydzień pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali i efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

REKLAMA

Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Nazwa "urlop macierzyński" jest nieadekwatna? Kojarzy się z wypoczynkiem

44 proc. badanych jest zdania, że należy zmienić nazwę "urlop macierzyński". Obowiązująca nazwa sugeruje, że opieka nad dzieckiem jest czasem odpoczynku. Ruszyła kampania edukacyjna #ToNieUrlop, zmieniająca krzywdzące przekonania społeczne na temat opieki nad małym dzieckiem i urlopów macierzyńskich. 

Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

4650 zł brutto płacy minimalnej w 2025 roku: postulat wszystkich związków zawodowych. Czy rząd się zgodzi? Finanse publiczne z reguły zyskują na podwyżce najniższej krajowej

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

REKLAMA

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

REKLAMA