REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiemy, ilu cudzoziemców pracowało w Polsce w 2022 r. GUS podał dane

Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce według stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1000,4 tys.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ponad milion cudzoziemców pracowało w Polsce w końcu 2022 r. Stanowili oni 6,5% ogólnej liczby wykonujących pracę w naszym kraju. Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 r. liczba cudzoziemców w tej grupie wzrosła o 27,3%. Główny Urząd Statystyczny podał dane o cudzoziemcach wykonujących pracę w Polsce w 2022 r.

Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce według stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1000,4 tys. GUS przeanalizował populację cudzoziemców pracujących w gospodarce narodowej i wykonujących umowy cywilnoprawne w Polsce w 2022 r., w układzie płci i wieku, sekcji PKD, obywatelstwa i w układach terytorialnych. Badana zbiorowość według stanu na koniec grudnia 2022 r. liczyła ponad 1 mln osób. 

Autopromocja

Złożoność i zmienność sytuacji na polskim rynku pracy pociąga za sobą potrzebę dostarczania nowych i bardziej szczegółowych danych o zasobach pracy, w tym o cudzoziemcach wykonujących pracę w Polsce. Zapotrzebowanie na informacje dotyczące obcokrajowców na rynku pracy wzrosło między innymi po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kiedy zwiększył się napływ cudzoziemców do Polski. W celu zaspokojenia nowych potrzeb informacyjnych podjęto – w ramach statystyk eksperymentalnych – próbę określenia liczby obywateli innych państw na rynku pracy na podstawie źródeł administracyjnych. Zastosowana w niniejszej pracy eksperymentalnej metodyka identyfikacji cudzoziemców wykonujących pracę pozwala prezentować dane z częstotliwością miesięczną, z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn, a także na niskim poziomie agregacji terytorialnej, tj. w powiatach i miastach na prawach powiatu. 

Dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców

Dostęp cudzoziemców do polskiego rynku regulowany jest przez przepisy prawa zarówno krajowego jak i międzynarodowego. 

Prawo do podjęcia pracy w Polsce przysługuje bardzo szerokiej grupie cudzoziemców. Swobodny dostęp do polskiego rynku pracy mają obywatele:

 • Unii Europejskiej, 
 • Islandii, 
 • Norwegii, 
 • Liechtensteinu (w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
 • Szwajcarii. 

Przysługuje im prawo do pracy na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do obywateli Polski. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obywatele innych państw mogą pracować w Polsce, jeżeli przedsiębiorca, który chce ich zatrudnić, uzyska dla nich odpowiednie zezwolenie na pracę albo cudzoziemiec posiada zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę. Wyjątek od tej zasady obejmuje obywateli pięciu krajów

 • Armenii, 
 • Białorusi, 
 • Gruzji, 
 • Mołdawii oraz
 • Ukrainy. 

Obywatele tych państw mogą legalnie pracować na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. 

Ponadto dla obywateli Ukrainy oraz dla ich małżonków wprowadzono dodatkowe ułatwienia w legalizacji zatrudnienia, o ile przybyli do Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce. 

Cudzoziemcy wykonujący pracę 

W 2022 r. zasadniczo z miesiąca na miesiąc wzrastała liczba cudzoziemców wykonujących pracę, którzy z tego tytułu podlegali ubezpieczeniom społecznym. Na koniec grudnia 2022 r. było ich 1004,4 tys. – tj. 27,3% więcej niż w końcu stycznia 2022 r. W tej liczbie 432,6 tys. stanowili cudzoziemcy wykonujący umowy cywilnoprawne. 

Cudzoziemcy wykonujący pracę w 2022 r.

Wykres 1. Cudzoziemcy wykonujący pracę w 2022

Cudzoziemcy wykonujący pracę w 2022 r.

Stan na koniec miesiąca

GUS

Wraz ze wzrostem liczebności populacji cudzoziemców wykonujących pracę, wzrastał również ich udział w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce – z 5,2% w styczniu 2022 r. do 6,5% w końcu 2022 r.

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w 2022 r.
 

Wykres 2. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w 2022

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w 2022 r.

Stan na koniec miesiąca

GUS

Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według płci w 2022 r.

Wykres 3. Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według płci w 2022

Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według płci w 2022 r.

Stan na koniec miesiąca

GUS

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni, ale na przestrzeni 2022 r. ich udział zmniejszył się z 64,7% w końcu stycznia do 58,2% w końcu grudnia.

Obywatele Ukrainy dominują wśród pracujących cudzoziemców

Obcokrajowcy wykonujący pracę w 2022 r. pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy. Zarówno w styczniu, jak i w kolejnych miesiącach, a więc po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę oscylował wokół 73%. 

Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022 r.

Wykres 4. Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022

Struktura cudzoziemców wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

Tak jak w przypadku ogółu cudzoziemców wykonujących pracę, również wśród obywateli Ukrainy w strukturze płci dominowali mężczyźni, choć ich udział był niższy. W końcu stycznia 2022 r. mężczyźni stanowili 61,0% wykonujących pracę obywateli Ukrainy, podczas gdy wśród pozostałych cudzoziemców było ich 74,6%. W kolejnych miesiącach w grupie cudzoziemców nie będących obywatelami Ukrainy struktura płci nie ulegała zasadniczym zmianom, natomiast w przypadku obywateli Ukrainy począwszy od końca marca 2022 r. udział mężczyzn był coraz niższy. Na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 51,4%, czyli o 9,7 p. proc. mniej niż w końcu stycznia 2022 r. 

Drugą pod względem liczebności grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Białorusi. W końcu grudnia 2022 r. stanowili oni 10,1% analizowanej populacji. Obywatele każdego z pozostałych państw stanowili po mniej niż 3% ogółu opisywanej grupy cudzoziemców.

Cudzoziemcy wykonujący pracę w 2022 r. byli młodsi niż analogiczna populacja obywateli Polski. Wskazuje na to zarówno średnia, jak i mediana wieku.

Wartość mediany wyznacza granicę wieku, w stosunku do której połowa osób w danej zbiorowości jest nie młodsza, a druga nie starsza niż wartość mediany. 

W końcu grudnia 2022 r. średnia wieku opisywanej grupy cudzoziemców w Polsce była niższa w porównaniu do obywateli Polski (37,4 lat wobec 42,6 lat). Wśród cudzoziemców wykonujących pracę obywatele Ukrainy byli z kolei starsi niż cudzoziemcy z pozostałych państw. Średnia wieku obywateli Ukrainy analizowanej populacji wyniosła 37,6 lat wobec 36,7 lat w przypadku pozostałych cudzoziemców. Podobnie układały się zależności wyrażone medianą wieku. Na koniec grudnia 2022 r. mediana wieku wykonujących pracę obywateli Polski wyniosła 42,0 lata i była większa od mediany wieku cudzoziemców, która wyniosła 36,0 lat. W opisywanej grupie cudzoziemców mediana wieku obywateli Ukrainy wyniosła 37,0 lat i była o 2 lata wyższa od mediany wieku cudzoziemców z pozostałych państw.

Średnia wieku i mediana wieku wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022 r.

Wykres 5. Średnia wieku i mediana wieku wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022

Średnia wieku i mediana wieku wykonujących pracę według obywatelstwa w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

Cudzoziemcy pracują w każdym powiecie

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu zamieszkiwali cudzoziemcy wykonujący pracę. Relatywnie wysokim udziałem cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę charakteryzowały się powiaty i miasta na prawach powiatu województwa lubuskiego. Natomiast najwyższy udział cudzoziemców wykonujących pracę odnotowano w powiecie sejneńskim w województwie podlaskim (25,6%). 

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w powiatach i miastach na prawach powiatu zamieszkania w 2022 r.  

Mapa 1. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w powiatach

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w powiatach i miastach na prawach powiatu zamieszkania w 2022 r.  

Stan na 31 grudnia

GUS

W większości powiatów i miast na prawach powiatu wśród mieszkających tam cudzoziemców wykonujących pracę przeważali obywatele Ukrainy. Ich udział wahał się od 93,8% w powiecie oławskim w województwie dolnośląskim do 19,9% w mieście na prawach powiatu Biała Podlaska w województwie lubelskim.  

W końcu grudnia 2022 r. ponad jedną czwartą wykonujących pracę w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca stanowili cudzoziemcy.

Udział obywateli Ukrainy w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę w powiatach i miastach na prawach powiatu zamieszkania w 2022 r.

Mapa 2. Udział obywateli Ukrainy w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę w powiatach

Udział obywateli Ukrainy w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę w powiatach  i miastach na prawach powiatu zamieszkania w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. relatywnie najwięcej cudzoziemców wykonujących pracę odnotowano w podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – co czwarta osoba posiadała obywatelstwo inne niż polskie. W sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w sekcji Transport i gospodarka magazynowa udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wynosił po około 14%. W pozostałych sekcjach ich udział nie przekraczał 10%, a w trzech sekcjach był mniejszy niż 1%.

Pod względem liczebności cudzoziemców wykonujących pracę największa ich liczba skupiała się w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – około 244 tys. cudzoziemców. O około 71 tys. mniej cudzoziemców było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe i o około 101 tys. mniej w sekcji Transport i gospodarka magazynowa.

Struktura wykonujących pracę według obywatelstwa i sekcji PKD w 2022 r.

Wykres 6. Struktura wykonujących pracę według obywatelstwa i sekcji PKD w 2022

Struktura wykonujących pracę według obywatelstwa i sekcji PKD w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

Niemal we wszystkich sekcjach PKD wśród ogółu cudzoziemców wykonujących pracę najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy. Wyjątkiem była sekcja Informacja i komunikacja, gdzie przeważali obywatele Białorusi. 

Cudzoziemcy wykonujący pracę według sekcji PKD w 2022 r.

Wykres 7. Cudzoziemcy wykonujący pracę według sekcji PKD w 2022

Cudzoziemcy wykonujący pracę według sekcji PKD w 2022 r.

Stan na 31 grudnia

GUS

Symbole sekcji PKD:
 • A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • B – Górnictwo i wydobywanie;
 • C – Przetwórstwo przemysłowe;
 • D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 • F – Budownictwo;
 • G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
 • H – Transport i gospodarka magazynowa;
 • I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • J – Informacja i komunikacja;
 • K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 • O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
 • P – Edukacja;
 • Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • S – Pozostała działalność usługowa.

Źródło danych GUS 

Autopromocja
Oprac. Piotr T. Szymański

REKLAMA

Źródło: GUS

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  ZUS: Dobra kondycja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To drugi taki rok od 25 lat

  Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prognozy ZUS wskazują, że najbliższych latach nadal tak pozostanie.

  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Spadek zanotowano w jednym województwie

  Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do pracy dla cudzoziemców. Liczba obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS pod koniec marca przekroczyła 1,138 mln osób. To więcej o 10,7 tys. niż w grudniu 2023 r.

  Podwyższenie wieku emerytalnego. Ekspertka: To jest niezbędne. Gdzieniegdzie 70 lat w niedługiej perspektywie

  Z prognoz GUS wynika, że w 2060 r. liczba ludności w Polsce wyniesie 30,9 mln. Populacja zmniejszy się w większości regionów, najbardziej w śląskim. Wyjątkiem będzie region warszawski stołeczny, gdzie zakłada się wzrost liczby ludności.

  Diety zagraniczne 2024 - tabela

  Diety zagraniczne w 2024 roku – ile wynoszą stawki diety zagranicznej w takich państwach jak Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja? Tabela z załącznika do rozporządzenia wskazuje wysokość diety za dobę w podróży zagranicznej. Jak liczyć dietę zagraniczną? Jak jest kwota limitu za nocleg?

  REKLAMA

  Podwyżka emerytur i rent dwa razy w roku – 1 marca i 1 września. Jest projekt dodatkowej waloryzacji

  10 kwietnia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowej waloryzacji w przypadku, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku, w którym przeprowadzona była roczna waloryzacja od 1 marca przekroczy 5%.

  30 dni lub 36 dni urlopu wypoczynkowego. Kiedy pracownik ma prawo do urlopu w takim wymiarze?

  Zwykle pracownicy mają prawo do 20 dni lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od ogólnego stażu pracy. Jednak niektórym pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w powiększonym wymiarze.

  Odpowiedzialność materialna pracownika - zasady, wina, przykłady

  Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w Kodeksie pracy.

  Dzień przyjemności w pracy. Nowe wydarzenie w kalendarzach działów HR

  Dzień przyjemności w pracy to nowa inicjatywa Pluxee, która ma szansę na stałe zagościć na mapie pracowniczych wydarzeń. Jest nie tylko okazją do tego, by zadbać o siebie i swoje potrzeby, lecz także przypomina, jak bardzo radość, przyjemność i pozytywna atmosfera wpływają na zaangażowanie i poczucie sensu pracy. Mimo że jest to działanie z obszaru tzw. miękkiego HR, jego efekty są konkretne i mierzalne. 

  REKLAMA

  OFE czy ZUS - okno transferowe 2024

  Okno transferowe OFE-ZUS otwarte jest od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 roku. Czy część obowiązkowych składek emerytalnych przekazać do OFE? Ubezpieczeni mają 4 miesiące na decyzję.

  Elektroniczna legitymacja emeryta i rencisty - czy potrzebny jest wniosek?

  Elektroniczne legitymacja emeryta i rencisty działa jak tradycyjna karta plastikowa. Wystarczy mieć ją w telefonie w aplikacji mObywatel, by korzystać z ulg. Czy trzeba złożyć wniosek do ZUS, aby ją otrzymać? Jak wyrobić kartę emeryta?

  REKLAMA