Kategorie

Wyrok SN z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. I PK 20/04

Uzyskanie przez pracowników specjalnej odprawy z tytułu zwolnień grupowych, nie stwarza - na zasadzie równości - uprawnienia do tej odprawy dla pracowników nieobjętych zwolnieniami grupowymi. Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Kijowski. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Uzyskanie przez pracowników specjalnej odprawy z tytułu zwolnień grupowych, nie stwarza - na zasadzie równości - uprawnienia do tej odprawy dla pracowników nieobjętych zwolnieniami grupowymi.

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Kijowski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2004 r. sprawy z powództwa Teresy G. przeciwko Bankowi [...] SA w K. o odprawę, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku z dnia 30 października 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Reklama

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2003 r. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Białymstoku zasądził od pozwanego Banku [...] SA w K. na rzecz powódki Teresy G. kwotę 30.000 zł wraz odsetkami oraz kwotę 2.000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Rejonowy ustalił, że od dnia 29 kwietnia 1972 r. do dnia 31 października 2001 r. powódka była zatrudniona u pozwanego na stanowisku kasjera w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W dniu 30 lipca 2001 r. pracodawca wypowiedział powódce umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego z dniem 31 października 2001 r. Jako przyczynę wypowiedzenia podano konieczność zmniejszenia stanu zatrudnienia w zakładzie pracy. W dniu 23 października 2001 r. u pozwanego wszedł w życie regulamin rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Banku [...] SA w W. Regulamin ten dotyczył pracowników Banku odchodzących w trybie wypowiedzenia umowy o pracę lub za porozumieniem stron w okresie od dnia 23 października 2001 r. do dnia 28 lutego2002 r. Regulamin przewidywał w stosunku do pracowników odchodzących na jego podstawie dodatkowe odprawy uzależnione od sposobu rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę oraz od stażu pracy u pozwanego.

Reklama

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego Sąd Rejonowy stwierdził, że w sytuacji, gdy regulamin wszedł w życie z dniem 23 października 2001 r, a okres wypowiedzenia umowy o pracę powódce upływał z dniem 31 października 2001 r, to została ona objęta postanowieniami regulaminu i z tego względu powinna otrzymać od pracodawcy przewidzianą w tym regulaminie odprawę w wysokości 10-krotnego wynagrodzenia miesięcznego (23.584,30 zł oraz 1.500 zł na pokrycie kosztów ewentualnego przeszkolenia). Ponadto, zdaniem Sądu powódka jako członek Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej [...] NSZZ „Solidarność" Regionu [...] podlegała szczególnej ochronie prawnej. Pracodawca zaś wypowiadając jej stosunek pracy mimo braku na jej zwolnienie zgody odpowiedniej organizacji związkowej, naruszył art. 32 ustawy o związkach zawodowych i z tego tytułu powódce należy się odszkodowanie.

W apelacji od powyższego wyroku strona pozwana wniosła o jego zmianę i zasądzenie na rzecz Teresy G. tylko odszkodowania w wysokości 4.915,70 zł z ustawowymi odsetkami za okres od 1 listopada 2001 r. do dnia zapłaty i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie. Pozwany zarzucił bezpodstawność założenia wyroku, że Teresa G. przysługiwały świadczenia przewidziane w regulaminie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Banku [...] SA. Pozwany przyznał, że Sąd Rejonowy słusznie zasądził na rzecz powódki odszkodowanie w wysokości 4.915,70 zł, gdyż była ona z racji funkcji pełnionej w związku zawodowym pracownicą podlegającą szczególnej ochronie, wobec czego rozwiązanie z nią umowy o pracę przez pozwanego zostało dokonane z naruszeniem prawa. Natomiast odprawa przewidziana w regulaminie powódce nie przysługiwała. Regulamin z 23 października 2001 r. stanowił bowiem, że takie świadczenie przysługuje tylko osobie, z którą stosunek pracy został rozwiązany w trybie porozumienia stron. Z taką inicjatywą mógł przede wszystkim wystąpić Bank. Pracodawca mógł też przystać na taką propozycję pracownika. Sytuacji takiej nie było, skoro stosunek pracy łączący strony został rozwiązany w następstwie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę przed wejściem regulaminu wżycie.

Wyrokiem z dnia 30 października 2003 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że obniżył zasądzoną na rzecz powódki Teresy G. od pozwanego Banku [...] SA w K. kwotę z 30.000 zł do kwoty 4.915,70 zł oraz odstąpił od obciążania powódki kosztami zastępstwa procesowego należnymi pozwanemu. W pozostałej zaś części powództwo Teresy G. oddalił.

Sąd drugiej instancji za bezsporny uznał fakt, że stosunek pracy z powódką został rozwiązany z naruszeniem art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Powódka na podstawie art. 45 k.p. mogła w tej sytuacji domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Wybrała ona tę drugą możliwość i z tego tytułu uzyskała niekwestionowane odszkodowanie. Niezależnie od tego powódka z tytułu rozwiązania z nią stosunku pracy, oprócz odprawy emerytalnej otrzymała od pracodawcy także odprawę na podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Sąd drugiej instancji stwierdził, że regulamin rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Banku [...] SA w W. obowiązywał od dnia 23 października 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r. i nie miał zastosowania do powódki, której wypowiedzenie umowy o pracę zostało doręczone w dniu 31 lipca 2001 r. Zdaniem Sądu zmiana sposobu rozwiązania umowy o pracę z powódką w trakcie wypowiedzenia wymagałaby dodatkowych czynności prawnych, które nie zostały podjęte. Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. nie nakłada na pracodawcę obowiązku przyznania zwalnianym pracownikom jeszcze innych świadczeń niż świadczenia wymienione w tej ustawie. W sytuacji wprowadzenia przez pracodawcę dodatkowych świadczeń, posiada on autonomię w zakresie ich ukształtowania i określenia kręgu pracowników nimi objętych. Pracodawca nie był zobowiązany ani według przepisów prawa, ani z powodu zasad współżycia społecznego do cofnięcia powódce wypowiedzenia umowy o pracę po to, ażeby rozpocząć procedurę regulaminowego rozwiązania z powódką stosunku pracy.

W kasacji od powyższego wyroku skarżąca wniosła o jego zmianę w części oddalającej powództwo i zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki odprawy w kwocie 25.084,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2001 r. Podstawę kasacji stanowi zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie regulaminu rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Banku [...] SA w W., a przede wszystkim przepisu § 5 i § 7 pkt 4 tegoż regulaminu, polegający na przyjęciu przez Sąd drugiej instancji stanowiska, że powódce nie przysługuje przewidziana w regulaminie odprawa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zasadnicza, wynikająca z podstawy kasacji (por. art. 39311 § 1 k.p.c.) kwestia podlegająca rozstrzygnięciu w postępowaniu kasacyjnym dotyczyła zawartej w zaskarżonym wyroku oceny prawnej, że ustalony stan faktyczny nie uzasadniał zastosowania do niego wskazanych w kasacji przepisów regulaminowych. Chodzi wiec zatem najogólniej mówiąc, o porównanie (subsumcję) wiążąco ustalonego stanu faktycznego sprawy (por. art. 39311 § 2 k.p.c.) z przepisami regulaminu, na które wskazuje kasacja, a ściślej mówiąc z wyrażonymi w tych przepisach normami zakładowego prawa pracy. W odniesieniu do stanu faktycznego sprawy należało mieć na uwadze po pierwsze to, że rozwiązanie stosunku pracy z powódką nastąpiło wprawdzie z przyczyn dotyczących pracodawcy, o których mowa w art. 1 powoływanej wyżej ustawy z 28 grudnia 1989 r, ale w zakresie rozwiązania indywidualnego, a więc nie w ramach „grupowych zwolnień pracowników". Te ostatnie bowiem nastąpiły później i dla nich -jak to wynika z preambuły przedmiotowego regulaminu, na podstawie art. 4 ust. 3 tej ustawy - zostały określone szczególne zasady. Po drugie, istotne jest to, że chociaż umowa o pracę z powódką została, na skutek upływu okresu wypowiedzenia rozwiązana z dniem 31 października 2001 r, to jest już po wydaniu regulaminu, to jednak skuteczne czynności prawne w zakresie tego rozwiązania zostały dokonane wcześniej (wypowiedzenie zostało doręczone 31 lipca 2001 r), bez związku z regulaminem, który wydany został dopiero w dniu 23 października 2001 r. i -jak to wyraźnie wynika z jego § 1 ust. 2 - obowiązuje od dnia 23 października 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r, do którego miały być zawarte porozumienia stron w sprawie rozwiązywania stosunku pracy lub wręczone wypowiedzenie umów o pracę.

Jeżeli chodzi o zakres regulaminu, należy zwrócić uwagę na niekwestionowane w toku postępowania i w kasacji dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, że chodzi tu o akt prawny Zarządu Banku [...], który -jak to właściwie ocenił Sąd w zaskarżonym wyroku - konkretyzując ustawowe zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, mógł w sposób autonomiczny, bez naruszenia zasady równości, przyznać takim pracownikom dodatkową odprawę pieniężną oprócz odprawy wynikającej z ustawy. Po drugie, regulamin ten nie zawiera żadnych postanowień o jego zastosowaniu do pracowników, z którymi stosunki pracy zostały rozwiązane lub którym przed wejściem regulaminu w życie wypowiedziano umowy o pracę.

To z uwzględnieniem powyższego kontekstu należało ustalać treść normatywną powoływanych w kasacji postanowień § 5 i § 7 ust. 4 regulaminu. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie Banku z zachowaniem trybu porozumienia stron, pracownikowi przysługują określone świadczenia (w tym dodatkowa odprawa, której dochodzi powódka). Otóż nie może ulegać wątpliwości, że chodzi tu o pracowników zwalnianych z pracy w trybie porozumienia stron następującego po wejściu w życie regulaminu. Precyzując tę kwestię należy stwierdzić, że § 5 odnosi się do tych pracowników, których na podstawie postanowień regulaminu (por. jego § 1 ust. 4 i § 2) wybrano do zwolnienia i z którymi, stosownie do postępowania określonego w § 5 ust. 2 i 3, zawarto odpowiednie porozumienie. Taka jest jednoznaczna w tym aspekcie zasada postępowania, zgodnie z którą „Bank złoży wszystkim pracownikom, z którymi będzie chciał rozwiązać umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie Banku, propozycję rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron. Propozycja zostanie złożona w formie pisemnej i termin jej obowiązywania będzie wynosił 10 dni od dnia jej otrzymania przez pracownika" oraz że także sam pracownik może wystąpić z własną propozycją i w takim przypadku „Bank ustosunkuje się do propozycji pracownika w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania".

Sąd Najwyższy, wbrew stanowisku przedstawionemu w kasacji, w pełni podziela ocenę prawną zaskarżonego wyroku, że wskazany przepis regulaminu nie dotyczy takich sytuacji faktycznych, jak w sprawie rozpatrywanej, bo chodzi tu o pracownika, do którego wszczęcie procedury doboru do zwolnienia i przeprowadzenia pertraktacji dotyczących zawarcia porozumienia o rozwiązanie umowy o pracę byłoby bezprzedmiotowe, wobec wcześniejszych czynności prawnych, które spowodowały rozwiązanie stosunku pracy. To samo dotyczy § 7 ust. 4 regulaminu, określającego prawo do świadczenia (1.500 zł) „pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę na zasadach niniejszego Regulaminu".

Z powyższych przyczyn, skoro podstawa kasacji jest bezzasadna Sąd Najwyższy orzekł stosownie do art. 39312 k.p.c.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?