| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2005 r. sygn. III PK 11/05

Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2005 r. sygn. III PK 11/05

Podjęcie przez radę nadzorczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały o przyznaniu premii członkom zarządu nie stanowi przesłanki nabycia prawa do tego świadczenia. Przewodniczący SSN Roman Kuczyński Sędziowie SN Józef Iwulski (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2005 r. sprawy z

Podjęcie przez radę nadzorczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały o przyznaniu premii członkom zarządu nie stanowi przesłanki nabycia prawa do tego świadczenia.

Przewodniczący SSN Roman Kuczyński

Sędziowie SN Józef Iwulski (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2005 r. sprawy z powództwa Jarosława W., Stanisława K., Stanisława K. przeciwko O.P.T. Spółce z o.o. w W. k/K. o zapłatę, na skutek kasacji powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 października 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powodowie Jarosław W., Stanisław K. i Stanisław K. żądali zasądzenia od pozwanej „O.P.T.” spółki z o.o. w W. koło K. wskazanych kwot tytułem premii. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wyrokiem z dnia 13 listopada 2003 r. [...] powództwa oddalił. Sąd pierwszej instancji ustalił, że wszyscy powodowie w umowach o pracę w § 7 „mieli zapisy dotyczące ich wynagrodzenia za pracę”. Zgodnie z nimi ich wynagrodzenie składało się z wynagrodzenia zasadniczego i premii zadaniowej w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego, która miała być zwolniona po podjęciu uchwały przez radę nadzorczą. „Ponadto w pkt 2 wymienionego paragrafu widniał zapis o przyznaniu po zakończeniu roku obrachunkowego rocznej premii liczonej od zysku netto”. Podstawą jej wypłaty miała być każdorazowo uchwała rady nadzorczej. Natomiast w punkcie 3 § 7 stwierdzono, iż premie będą wypłacane zgodnie z zasadami wynagradzania ustalonymi uchwałą rady nadzorczej. Identyczne postanowienia były stosowane wobec wszystkich członków zarządów spółek grupy kapitałowej PKN O. W latach 2000-2001 rada nadzorcza podejmowała uchwały o wypłacie premii zadaniowej oraz premii objętej § 7 pkt 2 umów o pracę. Rada nadzorcza nie podjęła uchwały o wypłacie takiej premii za rok 2002, a zwyczajne zgromadzenie wspólników strony pozwanej w dniu 25 czerwca 2003 r. podjęło uchwałę o wyłączeniu z podziału całości zysku netto za rok obrachunkowy 2002 i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy. Sąd Okręgowy wskazał, że „nazewnictwo nie przesądza o charakterze świadczenia”, a stosowany w praktyce podział premii na uznaniowe i regulaminowe nie jest jednoznaczny. Jeżeli bowiem pracodawca w umowie o pracę lub w zakładowym układzie zbiorowym przyznaje określone świadczenie, wskazując jednocześnie warunki pozytywne, które musi spełnić pracownik oraz negatywne, które wpływają na utratę całości lub części premii, to nie-wypłacenie świadczenia rodzi po stronie pracownika roszczenie o jego spełnienie. Natomiast uznaniowy charakter świadczenia wyraża się tym, że pracodawca ma swobodę w jego przyznaniu. Zdarza się jednak, że wprowadza się „warunki samoograniczające polegające na określeniu górnego pułapu, warunku nienagannej pracy, wykonania niezbędnych zadań czy też, jak w niniejszej sprawie, warunku podjęcia decyzji o wypłacie przez Radę Nadzorczą”. Premia określona w umowach o pracę powodów nie została wprost określona jako uznaniowa. Jednak o jej wypłacie ostatecznie decydowała rada nadzorcza, co wynika ze stanowczego zapisu, jak i dotychczasowej praktyki. Zdaniem Sądu Okręgowego, nie sposób przyjąć twierdzeń powodów o jedynie technicznym znaczeniu uchwały, gdyż wówczas „zapis zawarty w umowach byłby pozbawiony sensu i całkowicie nielogiczny”. Sąd Okręgowy powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego wydane w zbliżonym stanie faktycznym (wyrok z dnia 9 lipca 1998 r, I PKN 235/98, OSNAPiUS 1999 nr 15, poz. 488), w którym -w ocenie Sądu pierwszej instancji - decyzja rady nadzorczej o wypłacie premii także stanowiła jedną z przesłanek uzyskania prawa do świadczenia. W konkluzji Sąd Okręgowy wskazał na swobodę pracodawcy w przyznaniu powodom premii i brak pozytywnej uchwały jako okoliczności czyniące powództwa bezzasadnymi.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Foreign Personnel Service

Agencja rekrutacji i zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »