Kategorie

Wyrok SN z dnia 5 maja 2005 r. sygn. II UK 247/04

Żołnierz zawodowy pozostający w zawodowej służbie wojskowej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 29 grudnia 1999 r., nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z żadnego tytułu

Żołnierz zawodowy pozostający w zawodowej służbie wojskowej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 29 grudnia 1999 r., nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z żadnego tytułu ubezpieczenia społecznego unormowanego tą ustawą.

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2005 r. sprawy z wniosku Sławomira G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w K. o objęcie ubezpieczeniem społecznym, na skutek kasacji organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2004 r. [...]

1. oddaIił kasację,

2. oddalił wniosek ubezpieczonego o zasądzenie na jego rzecz od organu ubezpieczeń społecznych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Reklama

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 czerwca 2004 r. zmienił zaskarżony przez ubezpieczonego Sławomira G. wyrok Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie z dnia 28 lutego 2003 r., w ten sposób, że ustalił, iż Sławomir G. nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 29 grudnia 1999 r. i zasądził na jego rzecz od pozwanego organu ubezpieczeń społecznych kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. W sprawie tej ustalono, że ubezpieczony jest żołnierzem zawodowym powołanym do służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. Od dnia 1 maja 1997 r. ubezpieczony prowadził także działalność gospodarczą. Z tego tytułu Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w K. decyzją z dnia 5 listopada 2002 r. stwierdził obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu i obowiązek opłacenia składki na to ubezpieczenie za okres od 1 stycznia 1999 r. do 29 grudnia 1999 r. W odwołaniu ubezpieczony utrzymywał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm., powoływana dalej jako ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawa systemowa), żołnierze zawodowi spełniający jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z innych tytułów są obejmowani tylko obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu stosunku służby, a jedynie na swój wniosek mogą być objęci dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z innych tytułów.

Reklama

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił odwołanie ubezpieczonego i zasądził od niego na rzecz organu ubezpieczeń społecznych kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, uznając, że ubezpieczony, jako żołnierz zawodowy objęty odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego, prowadzący działalność gospodarczą był wyłączony z ubezpieczenia społecznego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą i ich rodzin, jednolity tekst: Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250zezm.), ale tylko do dnia 31 grudnia 1998 r. Z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpiła zmiana stanu prawnego w związku z wejściem w życie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 tej ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Tym obowiązkowym ubezpieczeniom, poza ubezpieczeniem wypadkowym, podlegają również żołnierze zawodowi, którzy nie pozostawali w służbie w dniu wejścia w życie ustawy (art. 6 ust. 1 pkt 13 i ust. 3). Zdaniem Sądu Okręgowego, oznaczało to, że ustawa systemowa objęła obowiązkiem ubezpieczenia społecznego żołnierzy zawodowych, którzy nawiązali stosunek służby po dniu 1 stycznia 1999 r., natomiast nie objęła takim obowiązkiem żołnierzy, którzy pozostawali, tak jak ubezpieczony, w stosunku służby przed dniem wejścia w życie ustawy systemowej. Zasadnicze znaczenie dla osądzenia odwołania ubezpieczonego miało to, że przepisy ustawy systemowej w dniu jej wejścia w życie nie zawierały analogicznego przepisu, jak unormowanie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r., który stanowił o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy systemowej. Przepisem takim nie był art. 9 ust. 1 tej ustawy, bowiem jak wynika z odwołania do jej art. 6 ust. 1 pkt 13 - dotyczył on żołnierzy zawodowych, którzy obowiązkowo podlegają z tytułu pełnionej służby ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu na podstawie przepisów tej ustawy, a tym byli objęci żołnierze zawodowi, którzy nawiązywali stosunki służbowe po dniu wejścia w życie ustawy systemowej. Do takiej kategorii osób nie zaliczał się ubezpieczony, który posiadał inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczenia, gdyż był osobą prowadzącą działalność gospodarczą a zatem od dnia 1 stycznia 1999 r. podlegał obowiązkowo z mocy prawa (art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ustawy systemowej) ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Taki stan rzeczy utrzymywał się do dnia 29 grudnia 1999 r., ponieważ 30 grudnia 1999 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy z dnia 23 października 1999 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 110, poz. 1256), zgodnie z którą osoby pozostające w stosunku służby, które podjęły służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r., spełniające jednocześnie warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10, obejmowane są tym i ubezpieczeniami dobrowolnie na swój wniosek. Taki stan prawny pozwalał ubezpieczonemu na wybór tytułu ubezpieczenia dopiero od dnia 30 grudnia 1999 r., natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 29 grudnia 1999 r. istniał ustawowy obowiązek ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzonej przezeń działalności gospodarczej. Skoro tego obowiązku ubezpieczony nie dopełnił, to organ ubezpieczeń społecznych na mocy art. 38 ust. 1 ustawy systemowej był uprawniony do wydania decyzji ustalającej obowiązek ubezpieczenia społecznego, wynikający wprost z tej ustawy. Takiej konstatacji nie mogło podważyć odwołanie się do zasady ochrony praw nabytych, ponieważ - według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - istnieją dziedziny życia i sytuacje, w których jednostka musi liczyć się z tym, że zmiana warunków społecznych i gospodarczych może wymagać regulacji prawnych, które znoszą lub ograniczają dotychczas zagwarantowane prawa podmiotowe, z czego - w ocenie Sądu Okręgowego - wynikało, że zasada ochrony praw nabytych nie miała zastosowania w odniesieniu do zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu, wynikających z poprzednio obowiązujących przepisów.

Stanowiska tego nie podzielił Sąd Apelacyjny, który uwzględnił apelację ubezpieczonego, uznając, że w rozpoznawanej sprawie indywidualnej nastąpiło uszczuplenie praw nabytych, co pozostaje w sprzeczności z zasadami państwa prawnego. Wprawdzie przeprowadzona zmiana systemu ubezpieczeń społecznych mogła prowadzić do utraty pewnych posiadanych uprawnień, to Sąd pierwszej instancji całkowicie pominął okoliczność, że w ustawie systemowej wytworzyła się istotna luka prawna powodująca, że ubezpieczony „jako żołnierz zawodowy, został wyłączony z tego tytułu ubezpieczenia społecznego, skoro podjął służbę przed dniem wejścia w życie ustawy i z tego powodu powinien być objęty ubezpieczeniem społecznym z racji prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma żadnej wątpliwości, że nie taki był zamysł ustawodawcy, skoro z dniem 30.12.1999 r. nastąpiła zmiana ustawy. Nie można więc twierdzić, że prawa wnioskodawcy zostały naruszone przez zmianę systemu ubezpieczeń i pogorszenie jego sytuacji jest usprawiedliwione”. Dla takiej oceny nie bez znaczenia było to, że po podjęciu przez ubezpieczonego działalności gospodarczej otrzymał on decyzję organu ubezpieczeń społecznych z dnia 28 maja 1997 r. o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu z tego tytułu, która określała „jednoznacznie jego sytuację w zakresie ubezpieczeń społecznych”. Decyzja ta nie została uchylona ani zmieniona po wejściu w życie ustawy systemowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 1999 r. Decyzję o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organ ten wydał dopiero w dniu 5 listopada 2002 r., to jest po prawie trzech latach od zmiany ustawy systemowej, a działanie takie miało jedynie znaczenie dla uzyskania od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne, gdyż z tytułu tego ubezpieczenia nie miał żadnych świadczeń. Tego rodzaju sytuacji nie wolno akceptować, ponieważ luka prawna zaistniała w okresie od 1 stycznia do 29 grudnia 1999 r. była wynikiem ewidentnego błędu ustawodawcy.

W kasacji organu ubezpieczeń społecznych podniesiono zarzut błędnej wykładni art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez przyjęcie, że dopuszczalne było pominięcie stosowania tych przepisów w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 29 grudnia 1999 r. w stosunku do ubezpieczonego, będącego żołnierzem zawodowym, który podjął zawodową służbę wojskową przed dniem wejścia w życie tej ustawy i nie podlegał z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym określonym tą ustawą. Na tych podstawach skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie apelacji ubezpieczonego, alternatywnie domagając się uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Twierdząc, że zaskarżone orzeczenie oczywiście narusza prawo, skarżący utrzymywał, że w sprawie występuje potrzeba wykładni podstaw kasacyjnych przez wyjaśnienie, czy zasada ochrony praw nabytych ubezpieczonego w związku z wprowadzeniem nowego systemu ubezpieczeń społecznych wskutek zmiany warunków społecznych i gospodarczych uzasadniała pominięcie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ubezpieczeń społecznych. Nie można akceptować stanowiska Sądu Apelacyjnego, że „w przypadku zmiany prawa, która to zmiana może nastąpić z różnych powodów, jeżeli dokonanie zmiany nie niwelują (anulują) skutków wynikających z realizacji obowiązującego przed zmianą prawa, zasadne i prawnie dopuszczalne jest odrzucenie stosowania zmienionych przepisów w okresie ich obowiązywania” w drodze nadinterpretacji pojęć „luki prawnej” lub „błędu ustawodawcy”.

W odpowiedzi na kasację pełnomocnik ubezpieczonego wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od organu ubezpieczeń społecznych kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja jest bezzasadna, albowiem wyrok Sądu Apelacyjnego odpowiada prawu. Ubezpieczony jako żołnierz zawodowy pozostający w zawodowej służbie wojskowej w dniu wejścia w życie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie został w ogóle objęty unormowanym tą ustawą powszechnym systemem ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, który pierwotnie obejmował wyłącznie żołnierzy zawodowych, którzy podjęli służbę wojskową po dniu wejścia w życie tej ustawy (art. 6 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 6 ust. 3). Oznaczało to, że ubezpieczony pozostał w systemie wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego, do którego ostatecznie zostali włączeni wszyscy żołnierze zawodowej służby wojskowej wskutek uchylenia powołanych wyżej regulacji normatywnych z dniem 1 października 2003 r., co wynikało z odejścia przez ustawodawcę od koncepcji stworzenia jednolitego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych na rzecz pozostawienia odrębnych regulacji zaopatrzenia społecznego - między innymi - dla żołnierzy zawodowych.

W ocenie Sądu Najwyższego, skutkiem nieobjęcia żołnierzy zawodowych, którzy pozostawali w zawodowej służbie wojskowej przed dniem wejścia w życie ustawy systemowej powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych, było to, że nie podlegali oni ubezpieczeniu społecznemu z żadnego tytułu ubezpieczenia unormowanego tą ustawą w tym - między innymi - również z tytułu ewentualnego równoczesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Luka prawna wynikająca z takiego układu normatywnego nie polegała jednak na braku ustawowej podstawy do wyłączenia spod obowiązku podlegania obligatoryjnemu tytułowi ubezpieczenia społecznego - między innymi - w związku z równocześnie prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą żołnierza zawodowego pozostającego w systemie wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego, który w ogóle nie został objęty regulacją normatywną ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale na tym, że unormowania ustawy systemowej uniemożliwiały skorzystanie przez żołnierzy zawodowych pozostawionych w systemie wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego z dobrowolnego wyboru dodatkowego tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego w razie spełniania warunków do skorzystania z tego dodatkowego (poza wojskowym zaopatrzeniem emerytalno-rentowym) tytułu równoczesnego podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Ta luka legislacyjna została usunięta przez dodanie ust. 8 do art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który od dnia 30 grudnia 1999 r. umożliwiał osobom pozostającym w stosunku służby przed dniem 1 stycznia 1999 r., w tym żołnierzowi zawodowemu pozostawionemu w systemie wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego, a nieobjętemu powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego, który jednocześnie spełniał warunki podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowego z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, objęcie tymi ubezpieczeniami wyłącznie dobrowolnie na swój wniosek. Innymi słowy, analizowana zmiana normatywna nie mogła być rozumiana jako wyłączająca żołnierzy zawodowych, pozostawionych w systemie wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego z tytułu stosunku służby wojskowej podjętej przed dniem 1 stycznia 1999 r., z obowiązku równoczesnego podlegania określonemu tytułowi ubezpieczenia społecznego, ale umożliwiała ona takim żołnierzom skorzystanie na ich wniosek z możliwości równoczesnego poddania się dobrowolnie tytułowi ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 lub 10. Nie było to zatem odebranie „nabytych uprawnień” do podlegania jednemu tytułowi ze zbiegających się podstaw podlegania wojskowemu zaopatrzeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu społecznemu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ale dodanie uprawnienia do skorzystania z dobrowolnego tytułu skorzystania z ubezpieczenia społecznego przez tych żołnierzy zawodowych, którzy w ogóle nie zostali włączeni do systemu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Taką interpretację potwierdza to, że ostatecznie z dniem 1 października 2003 r. wszyscy żołnierze zawodowej służby wojskowej zostali wyłączeni z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego według zasad uregulowanych ustawą systemową ale jako osoby pozostające w stosunku służby, spełniające jednocześnie warunki do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-8 i 10 tej ustawy, nadal mogą być dobrowolnie objęte tymi ubezpieczeniami na swój wniosek (art. 9 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Powyższe prowadziło do konkluzji, że żołnierze zawodowi pozostający w zawodowej służbie wojskowej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie podlegali w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 29 grudnia 1999 r. obowiązkowo równoczesnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z żadnego tytułu ubezpieczenia społecznego unormowanego tą ustawą.

Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy oddalił chybioną kasację, a ponadto oddalił także wniosek ubezpieczonego o zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym, ponieważ jego pełnomocnik procesowy pisemnie odpowiedział na kasację dopiero w dniu 5 maja 2005 r. (data wpływu), tj. po upływie terminu z art. 3936 k.p.c. i nie brał udziału w postępowaniu kasacyjnym.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?