Kategorie

Rozliczenie z ZUS osoby dorabiającej do świadczenia przedemerytalnego

Marcin Wolski
Rozliczenie roczne dorabiającego do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego oznacza, że uzyskiwanie wysokich zarobków nawet w bardzo krótkim czasie może spowodować zawieszenie przez ZUS wypłaty świadczenia w całym roku rozliczeniowym.
Przychodem mającym wpływ na zawieszenie albo zmniejszenie wysokości świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego jest przychód uzyskany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W zależności od wysokości przychodu, a także wysokości świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia te wypłacane są w pełnej lub zmniejszonej wysokości albo zawieszane jest prawo do nich.

Dodatkowe przychody

Reklama

Na zawieszenie prawa do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego albo zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód uzyskany z tytułu:
• pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy,
• pracy nakładczej,
• pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,
• wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
• wykonywania pracy na podstawie: umowy zlecenia, agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w na podstawie takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
• prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
• wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
• odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz
• pobierania stypendium sportowego.

Przychodem wpływającym na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych jest także przychód uzyskiwany z tytułu tzw. służby mundurowej (Policja, Wojsko itd.) oraz przychód osiągany z tytułu działalności wykonywanej za granicą. Na wysokość wymienionych świadczeń wpływ mają również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Trzeba zapamiętać, że dla ustalenia czy osiągany przychód wpłynie na zawieszenia zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego nie ma znaczenia fakt, czy osoba uprawniona do jednego z tych świadczeń opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, czy też jest z tego obowiązku zwolniona z uwagi na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu.

Kwoty graniczne

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych wyznaczyła dwa progi przychodu - graniczną kwotę przychodu i dopuszczalną kwotę przychodu. W okresie od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2007 r. oraz od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. kwoty te wynoszą: miesięczna graniczna kwota przychodu - 1 666,20 zł, a miesięczna dopuszczalna kwota przychodu - 1 190,20 zł.

Rozliczenie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego, który trwa od 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku następuje na podstawie rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu. Kwoty te dla roku rozliczeniowego 2006/2007 i 2007/2008 wynoszą: roczna graniczna kwota przychodu - 19 994,40zł (12 x 1 666,20 zł), a roczna dopuszczalna kwota przychodu - 14 282,40 zł (12 x 1 190,20 zł).


Kiedy zawieszenie

Reklama

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego następuje w każdym przypadku, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, jeżeli wysokość świadczenia przedemerytalnego jest wyższa niż dopuszczalna kwota przychodu, a więc 1.190,20 zł. Należy podkreślić, iż zawieszone jest prawo do świadczenia za ten miesiąc, w którym uprawniony osiągnął przychód.

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego następuje także w sytuacji gdy osoba uprawniona do jednego z tych świadczeń uzyskuje przychód w kwocie przekraczającej graniczną kwotę przychodu, tj. 1.666,20 zł. Te przychody podlegają rozliczeniu w stosunku rocznym.

W przypadku gdy prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego zostało ustalone w trakcie danego miesiąca i osoba uprawniona jeszcze w tym samym miesiącu podejmie zatrudnienie, graniczną kwotę przychodu ustala się proporcjonalnie do liczby dni, w których przysługiwało to świadczenie.

Zawieszenie i wznowienie

Świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny podlega zawieszeniu od miesiąca, w którym osiągany jest przychód wywołujący ten skutek, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym została wydana decyzja o wstrzymaniu wypłaty albo od miesiąca przypadającego po wydaniu tej decyzji, jeżeli wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe.

Wypłatę świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, zawieszonego wskutek osiągania przychodu, wznawia się od tego miesiąca, w którym uprawniony do świadczenia zaprzestał osiągania przychodu lub osiąga go w niższej wysokości. Podkreślić trzeba, że wznowienie wypłaty świadczenia może nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku o wznowienie.

PRZYKŁAD
WAŻNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

ZUS przyznał prawo do świadczenia przedemerytalnego kobiecie od marca 2005 r. Aktualnie wynosi ono 711,54 zł. Zainteresowana podjęła w listopadzie 2007 r. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i osiąga przychód w kwocie 2100 zł miesięcznie, o czym powiadomiła niezwłocznie ZUS. Kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu i dlatego ZUS począwszy od listopada 2007 r. ZUS zawiesił jej prawo do świadczenia przedemerytalnego.

PRZYKŁAD
USTALENIE KWOTY GRANICZNEJ

ZUS przyznał prawo do świadczenia przedemerytalnego od 4 października 2007 r. Zainteresowana jeszcze w tym samym miesiącu - od 15 października 2007 r. podjęła zatrudnienie. Osiąga przychód z umowy o pracę w wysokości 2000 zł miesięcznie. W celu ustalenia, czy nastąpiło przekroczenie granicznej kwoty przychodu, ZUS podzieli graniczną kwotę przychodu 1666,20 zł przez liczbę dni w miesiącu (31), a następnie pomnoży przez liczbę dni, w których istniało prawo do świadczenia przedemerytalnego (28 dni). Graniczna kwota przychodu dla miesiąca października 2007 r. w tym przypadku wynosi 1504,95 zł. Po zaokrągleniu do 0,10 zł kwota graniczna wynosi 1505 zł i taka zostanie przyjęta przy rozliczaniu tego świadczenia. Z uwagi na to, że przychód osiągany przez uprawnioną (2000 zł) przekracza graniczną kwotę przychodu, prawo do świadczenia podlega zawieszeniu do czasu zaprzestania osiągania przychodu, lub osiągania go w kwocie niższej niż graniczna kwota przychodu.

 

Podstawa prawna:
• art. 5, 6, 11 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz.1252),
• art. 104, 134, 135 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 nr 39, poz.353 z późn.zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.