Kategorie

Kto i kiedy może przejść z renty na świadczenie przedemerytalne

Marek Opolski
Osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy, które zostały zwolnione z pracy lub ogłosiły upadłość swojej firmy, nie mogą ubiegać się z tego tytułu o świadczenie przedemerytalne. Świadczenie to przysługuje bowiem, gdy ustanie prawo do renty pobieranej przynajmniej przez pięć lat.
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych przewiduje możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego dla kilku grup osób. Należą do nich: • osoby zwolnione z zakładów pracy wskutek likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, a także z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, • przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość, • pracownicy zakładów produkujących azbest, • osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Status bezrobotnego

Reklama

Niezależnie od tego, z jakiego tytułu wnioskodawca ubiega się o świadczenie przedemerytalne, musi posiadać status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. Zgodnie zaś z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nabycie statusu takiej osoby nie jest możliwe w przypadku posiadania uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że osoby uprawnione do takiej renty, które zostały zwolnione z pracy ze szczególnych, określonych przepisami przyczyn - nie mogą skutecznie ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Natomiast posiadanie prawa do renty rodzinnej nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, a tym samym - w nabyciu uprawnień do świadczenia przedemerytalnego z pierwszych trzech tytułów, o ile oczywiście rencista spełnił warunki przewidziane w przepisach dla określonej grupy osób. Należy jednak podkreślić, że ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której możliwe byłoby jednoczesne pobieranie renty rodzinnej i świadczenia przedemerytalnego. W związku z tym ZUS może wypłacać tylko jedno z nich (wyższe lub wybrane przez uprawnionego), a drugie ze świadczeń musi zostać zawieszone.

Ważne!

Osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, otrzyma świadczenie przedemerytalne, jeśli do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta, oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

Gdy rencista utracił uprawnienia

Reklama

Odrębna możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne została przewidziana dla osób, które przynajmniej przez pięć lat pobierały nieprzerwanie rentę z tytułu niezdolności do pracy, a następnie utraciły do niej prawo. Świadczenie to mogą uzyskać, jeśli ukończyły odpowiedni wiek, udowodniły wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a także spełniły inne warunki przewidziane obowiązującymi przepisami.

Należy podkreślić, że odrębnym tytułem do uzyskania świadczenia przedemerytalnego jest utrata prawa tylko do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej na podstawie:
• ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS,
• ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• ustawy z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków przy pracy powstałych w szczególnych okolicznościach,
• ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, wojskowych oraz ich rodzin,
• ustawy z 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

Nie ma natomiast znaczenia, z jakiego powodu ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie przedemerytalne mogą więc uzyskać zarówno byli renciści, którym renta przestała przysługiwać ze względu na upływ okresu ważności orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, jak również ci, którzy stracili uprawnienia z innych przyczyn.

Pięć lat na rencie

Świadczenie przedemerytalne mogą uzyskać tylko takie osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat. Ustalając ten okres ZUS nie wymaga, aby było to ostatnie pięć lat przed ubieganiem się o świadczenie przedemerytalne. Należy jednak pamiętać, że do tego okresu nie są wliczane okresy, w których wprawdzie prawo do renty nieprzerwanie istniało, ale nie była ona wypłacana np. wskutek zawieszenia.


Wiek i staż ubezpieczeniowy

Dwa kolejne warunki wymagane do uzyskania świadczenia przedemerytalnego przez byłego rencistę odnoszą się do wieku oraz stażu ubezpieczeniowego. Osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, muszą bowiem ukończyć co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz udowodnić okres uprawniający do emerytury, wynoszący odpowiednio 20 i 25 lat.

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych definiuje pojęcie okresu uprawniającego do emerytury stanowiąc, że chodzi w tym przypadku o okres ustalony zgodnie z art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Oznacza to, że wlicza się do niego okresy składkowe, okresy nieskładkowe (które nie mogą przekraczać 1/3 udowodnionych okresów składkowych), okresy ubezpieczenia za granicą (jeśli stanowią tak umowy międzynarodowe), a także okresy rolne w zakresie niezbędnym do uzupełnienia stażu odpowiednio do 20 lub 25 lat.

Należy podkreślić, że zarówno warunek wieku, jak i stażu ubezpieczeniowego muszą być spełnione najpóźniej do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że ZUS nie może zaliczyć przy ustalaniu uprawnień do świadczenia przedemerytalnego okresu pobierania przez wnioskodawcę zasiłku dla bezrobotnych, mimo że jest to okres ubezpieczenia w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Rejestracja w urzędzie pracy

Oprócz omówionych wyżej warunków, byli renciści ubiegający się o świadczenie przedemerytalne muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po nabyciu statusu osoby bezrobotnej, muszą zaś pobierać zasiłek dla bezrobotnych przynajmniej przez sześć miesięcy.

W tym okresie nie mogą odmówić urzędowi pracy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

 

Wniosek o świadczenie

Po upływie wspomnianego wyżej okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w ciągu 30 dni od daty wydania przez powiatowy urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego jego pobieranie przynajmniej przez sześć miesięcy, były rencista musi złożyć wniosek o to świadczenie wraz z odpowiednią dokumentacją do właściwej jednostki ZUS. W czasie ubiegania się o świadczenie przedemerytalne musi nadal posiadać status osoby bezrobotnej.

PRZYKŁAD:
OKRES POBIERANIA RENTY

Mężczyzna utracił niedawno prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej w styczniu 1999 r. W okresie od ustalenia uprawnień aż do 31 grudnia 2004 r. nieprzerwanie pobierał to świadczenie. Dopiero w 2005 i 2006 roku renta była przez kilka miesięcy zawieszona ze względu na osiąganie zbyt wysokiego przychodu z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Mimo że w ciągu ostatnich pięciu lat pobierania renty świadczenie było przez pewien okres zawieszone, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia przedemerytalnego ZUS uzna, że warunek nieprzerwanego, przynajmniej pięcioletniego okresu pobierania renty został spełniony w latach 1999-2004.

PRZYKŁAD:
WYMAGANY STAŻ UBEZPIECZENIOWY

Kobieta utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w marcu 2007 r. Do dnia ustania prawa do tego świadczenia udowodniła 12 lat składkowych, 10 lat nieskładkowych oraz 3,5 roku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 30 września 2007 r. pobierała zasiłek dla bezrobotnych. Przy ustalaniu wymaganego od kobiet do przyznania świadczenia przedemerytalnego 20-letniego stażu ubezpieczeniowego ZUS mógł zaliczyć jej 12 lat składkowych, 4 lata nieskładkowe oraz 3,5 roku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Nie uwzględnił natomiast sześciomiesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, gdyż przypadał on po dniu ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznaczało to, że wnioskodawczyni udowodniła jedynie 19 lat i 6 miesięcy stażu ubezpieczeniowego i nie spełniła jednego z warunków wymaganych do przyznania świadczenia przedemerytalnego.

PRZYKŁAD:
TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Kobieta po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy podjęła zatrudnienie na podstawie skierowania z urzędu pracy. Świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej sześciu miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W analizowanej sytuacji do okresu sześciu miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczony zostanie okres podjętego w tym czasie zatrudnienia. Warunkiem otrzymania świadczenia przedemerytalnego będzie także złożenie w odpowiednim terminie wniosku o nie. Gdy osoba bezrobotna podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, które ustały po upływie sześciu miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, termin na złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne wynosi 14 dni od dnia ustania tego zatrudnienia lub pracy.

Podstawa prawna:
• ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252),
• ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?