reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jakie składki należy opłacać za emeryta-zleceniobiorcę

Jakie składki należy opłacać za emeryta-zleceniobiorcę

Zatrudniając emeryta, będącego pracownikiem innego pracodawcy, na umowę zlecenia płatnik może sporo zaoszczędzić. Nie odprowadza bowiem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od wynagrodzenia ze zlecenia zawartego z taką osobą bez względu na wysokość osiąganego przez nią wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Chcemy zatrudnić na umowę zlecenia osobę, która jest emerytem, ale nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego. Osoba ta jest zatrudniona u innego pracodawcy na umowę o pracę w wymiarze 1/3 etatu z wynagrodzeniem 1200 zł brutto. Jakie składki (finansowane przez płatnika i ubezpieczonego) powinniśmy opłacać za tę osobę z tytułu zawartego zlecenia, jeśli wynagrodzenie zostało określone w wysokości 500 zł brutto? Czy kwota ma w tym przypadku znaczenie dla obowiązku składkowego?

Osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty i wykonuje umowę zlecenia, co do zasady, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu a ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne. Jeżeli jednak emeryt lub rencista zawarł jednocześnie z inną firmą umowę o pracę, wówczas z umowy zlecenia może podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (wtedy obowiązkowo podlega ubezpieczeniu wypadkowemu) oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma znaczenia, w jakiej wysokości wynagrodzenie przysługuje takiej osobie z umowy o pracę.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zleceniobiorca obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, a obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania umowy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Zleceniobiorca, który ze zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Nie za każdego zleceniobiorcę istnieje obowiązek opłacania składek. Zawierając umowę zlecenia płatnik musi zatem ustalić, jakim ubezpieczeniom będzie podlegała dana osoba. W odróżnieniu bowiem od umowy o pracę umowa zlecenia nie zawsze rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie odpłatność ustalono kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie (art. 18 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W podstawie wymiaru nie należy uwzględniać zasiłków, a od 1 sierpnia 2010 r. także niektórych przychodów osiąganych m.in. przez zleceniobiorców, do których ma odpowiednie zastosowanie § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Płatnik składek jest zobowiązany od odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego, do czasu osiągnięcia przez niego rocznej podstawy wymiaru składek, tj. w 2012 r. – 105 780 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego nie są odprowadzane, natomiast w dalszym ciągu są odprowadzane składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli oprócz zlecenia dana osoba jest zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę, i otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z umowy o pracę, a z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niej charakter dobrowolny. Obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.


Składka na Fundusz Pracy i FGŚP

Płatnicy składek muszą pamiętać, że za niektórych ubezpieczonych, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, muszą opłacać składkę na Fundusz Pracy (dalej FP). Podstawą wymiaru składki na FP jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności.

Obowiązek opłacania składki na FP, co do zasady, istnieje wówczas, gdy łączna podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego jest równa w przeliczeniu na miesiąc co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia (w 2012 r. – 1500 zł).

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składkę na FP mają obowiązek opłacać pracodawcy. Za pracodawcę należy uważać jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika (art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia...). Oznacza to, że obowiązek opłacania składek na FP za zleceniobiorców dotyczy tylko tych zleceniodawców będących osobami fizycznymi, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika.

Nie dotyczy to jednak zleceniodawców – jednostek organizacyjnych, bowiem w ich przypadku na obowiązek opłacania składek na FP za zleceniobiorców nie ma wpływu, czy zatrudniają co najmniej jednego pracownika, czy nie zatrudniają żadnej osoby w ramach stosunku pracy.

WAŻNE

Zleceniodawca nie będący osobą fizyczną bez względu na to, czy zatrudnia pracowników, opłaca składkę na FP od wynagrodzeń zatrudnianych zleceniobiorców.

Składka na FP nie jest opłacana za osoby, które z umowy zlecenia podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz za zleceniobiorców, dla których ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy zlecenia są dobrowolne.

Składki na FP nie są również opłacane za osobę, która osiągnęła wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Analogiczne zwolnienie obowiązuje w zakresie opłacania składki na FGŚP. W odróżnieniu od składki na FP, przy opłacaniu składki na FGŚP nie ma znaczenia wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik czy zleceniobiorca.

Do opłacania składek na FGŚP zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • oddziały instytucji kredytowych,
  • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
  • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,

jeżeli zatrudniają, zgodnie z przepisami polskiego prawa, co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Wymienione wyżej podmioty opłacają składki na FGŚP m.in. za zleceniobiorców, jeżeli osoby te podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Zatem, w przedstawionym przez Państwa pytaniu, należy zgłosić emeryta-zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko ta składka będzie za niego opłacana, jeżeli zleceniobiorca nie będzie chciał przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

W sytuacji gdy zleceniobiorca wyrazi chęć przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń, płatnik powinien opłacać za niego także składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Podstawa prawna:

  • art. 6, art. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze. zm.)
  • art. 2 ust. 1 pkt 25, art. 104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)
  • art. 9b ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama