Kategorie

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r. sygn. I UK 184/04

Nie traci statusu nauczyciela w rozumieniu art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) instruktor praktycznej nauki zawodu, który po zakończeniu działalności dydaktycznej, zajmuje się przez pewien czas sprawami związanymi z likwidacją dotychczasowej placówki nauczania.

Nie traci statusu nauczyciela w rozumieniu art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) instruktor praktycznej nauki zawodu, który po zakończeniu działalności dydaktycznej, zajmuje się przez pewien czas sprawami związanymi z likwidacją dotychczasowej placówki nauczania.

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Herbert Szurgacz (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2005 r. sprawy z odwołania Ewy P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w S. o prawo do emerytury nauczycielskiej, na skutek kasacji organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 2004 r. [...]

1. oddaIił kasację;

2. zasądził od Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego w Katowicach na rzecz radcy prawnego Mariusza K. kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 marca 2003 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach oddalił odwołanie ubezpieczonej Ewy P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w S. z dnia 18 listopada 2002 r. odmawiającej ubezpieczonej prawa do emerytury nauczycielskiej.

Sąd ustalił, że Ewa P., urodzona 1 października 1954 r, w dniu 24 października 2002 r. złożyła wniosek o przyznanie prawa do emerytury na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Wykazała 33 lata 1 miesiąc i 24 dni ogólnego stażu pracy, w tym 21 lat 4 miesiące i 29 dni pracy nauczycielskiej. W okresie od 1 września 1976 r. do 30 listopada 2002 r. była zatrudniona w Zakładach Remontowych Energetyki K. SA na stanowiskach: od 1 września 1976 r. do 30 września 1980 r. - referent ekonomiczny; od 1 października do 30 czerwca 2002 r. -instruktor praktycznej nauki zawodu; od 1 lipca 2002 r. do 30 listopada 2002 r. - samodzielny referent do spraw rozliczeń produkcji.

Stosunek pracy ustał za wypowiedzeniem przez pracodawcę na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 k.p. w związku z art. 1 i 10 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 ze zm.). Odwołująca się unieważniła swoje członkostwo w B. Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Zdaniem Sądu Okręgowego ubezpieczona nie spełnia warunków do przyznania jej prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r- Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.), gdyż rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy - Zakładów Remontowych Energetyki, natomiast zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym obejmowało czas określony. Do odwołującej się nie ma zastosowania ust. 2 art. 88 Karty Nauczyciela, a ponadto Zakłady Remontowe Energetyki nie mieszczą się w katalogu podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Od powyższego wyroku apelację wniosła ubezpieczona. Domagała się zmiany zaskarżonego wyroku i przyznania jej prawa do emerytury nauczycielskiej, z uzasadnieniem, że przesłanki nabycia prawa do emerytury nauczycielskiej (określone w art. 88 ustawy Karta Nauczyciela) zostały spełnione w całości.

Przesłanka z art. 88 ust. 2a, warunkująca nabycie prawa do emerytury nie-przystąpieniem do otwartego funduszu emerytalnego, została spełniona, co wynika z pisma Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego z dnia 20 stycznia 2003 r. o unieważnieniu umowy o członkostwo w tym Funduszu.

W kwestii sposobu rozwiązania stosunku pracy i jego wpływu na nabycie uprawnień emerytalnych, skarżąca stwierdziła, że zgodnie z art. 91 b ust. 2a ustawy Karty Nauczyciela, do pracowników pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, a więc do kategorii osób, do których zaliczała się powódka, znajdują zastosowanie przepisy art. 86-88 ustawy. Z art. 88 ust. 1 a jednoznacznie wynika, iż nauczyciele spełniający wymagania co do stażu pracy mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 6 i 7 ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć (co miało miejsce w przedmiotowej sprawie) rozwiązuje z nim stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy następuje bez wniosku nauczyciela. Wniosek taki jest niezbędny jedynie w sytuacji, gdy zamiarem nauczyciela jest przejście w stan nieczynny.

Wyrokiem z dnia 18 lutego 2004 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił zaskarżony wyrok i poprzedzającą go decyzję organu rentowego i przyznał ubezpieczonej prawo do emerytury od grudnia 2002 r.

Po uzupełnieniu przez Sąd Apelacyjny postępowania dowodowego i dopuszczeniu dowodu z akt osobowych ubezpieczonej z ZRE K. Sąd ten ustalił, że w okresie do 30 czerwca 2002 r. pracowała ona jako instruktor praktycznej nauki zawodu. Ze względu na likwidację warsztatów szkolnych - w których ubezpieczona pracowała jako instruktor praktycznej nauki zawodu w okresie od 1 lipca 2002 r. do 30 listopada 2002 r. - zajmowała się ona rozliczaniem działalności zlikwidowanych warsztatów i porządkowaniem dokumentacji oddziału szkolenia zawodowego, co wynika z pisma pracodawcy z dnia 17 grudnia 2003 r. Ostatecznie rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 30 listopada 2002 r. za wypowiedzeniem przez pracodawcę na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 k.p. w związku z art. 1 i 10 ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw. Sąd Apelacyjny przyjął, że zatrudnienie ubezpieczonej w okresie od lipca do listopada 2002 r. związane było z potrzebą likwidacji warsztatów szkolnych. Oznacza to, że rozwiązanie stosunku pracy z ubezpieczoną nastąpiło w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 88 ust. 1a. Ubezpieczona spełnia więc warunki do przyznania jej prawa do emerytury nauczycielskiej od dnia zaprzestania pracy.

Kasacja organu rentowego od powyższego wyroku została oparta na zarzucie oczywistego naruszenia art. 88 ust. 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela. Przywilej przejścia na wcześniejszą emeryturę odnosi się do nauczyciela. Wdacie rozwiązania stosunku pracy ubezpieczona nie miała statusu instruktora praktycznej nauki zawodu, lecz zajmowała stanowisko samodzielnego referenta do spraw rozliczeń produkcji. Ze świadectwa pracy, którego treści ubezpieczona nie kwestionowała wynika, że od dnia 1 lipca 2002 r. doszło do zmiany warunków pracy ubezpieczonej, w szczególności jej stanowiska pracy. Nie można więc przyjąć, że miało miejsce rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela, co między innymi warunkuje prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przepis art. 88 Karty Nauczyciela stwarza przywilej przejścia na emeryturę bez względu na wiek nauczycielom, którzy mają dłuższy niż wymagany przepisami ogólnymi okres zatrudnienia (w przypadku kobiet 30 lat, zamiast wymaganych 20) oraz dłuższy okres zatrudnienia w szczególnym charakterze (20 lat, zamiast wymaganych powszechnie 15 lat). W świetle art. 88 Karty Nauczyciela przesłankami uzyskania prawa do emerytury są ponadto posiadanie statusu nauczyciela w rozumieniu Karty oraz rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela względnie przez pracodawcę, ale w warunkach określonych art. 20 ust. 1, 6 i 7 tej ustawy. Wymienione przesłanki prawa do emerytury jako regulacja szczególna, odbiegająca od systemu powszechnego, muszą być interpretowane w sposób ścisły. Za takim kierunkiem interpretacji w zakresie przesłanki posiadania okresów zatrudnienia opowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 20 listopada 2001 r, II UKN 626/00 (OSNP 2003 nr 16, poz. 390), stwierdzając, że określone art. 88 Karty Nauczyciela warunki prawa do emerytury w postaci posiadania okresów zatrudnienia i pracy w szczególnych warunkach muszą być spełnione do dnia ustania stosunku pracy nauczyciela. Podobnie ścisła musi być wykładnia dotycząca statusu prawnego osoby ubiegającej się o emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wymieniony przepis jednoznacznie wiąże możliwość uzyskania emerytury z posiadaniem przez osobę ubiegającą się o emeryturę statusu nauczyciela. Wynika to z literalnego, jednoznacznego brzmienia przepisu, który stanowi, że „nauczyciele" mogą po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, przejść na emeryturę. Dodatkowo ust. 1 a tego artykułu wskazuje, że nauczyciele mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 6 i 7 Karty Nauczyciela.

Zgodnie z art. 91 b ust. 2a przepisy Karty Nauczyciela w zakresie dotyczącym między innymi prawa do emerytury na zasadach przewidzianych art. 88 stosuje się również do pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 tej ustawy, tj. między innymi do pracowników pełniących funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W rozpoznawanej sprawie jest bezsporne, że ubezpieczona w okresie od 1 października 1980 r. do 30 czerwca 2002 r. miała status instruktora praktycznej nauki zawodu. Sporne jest, czy po tym dniu ubezpieczona utraciła ten status, jak wywodzi kasacja, czy też statusu tego nie utraciła wykonując w okresie od 1 lipca 2002 r. do 30 listopada tego roku czynności związane z likwidacją szkoły przyzakładowej. W okolicznościach sprawy należy przyjąć, że ubezpieczona zajmując się w wymienionym okresie wyłącznie czynnościami związanymi z likwidacją szkoły przyzakładowej, w której miała status instruktora praktycznej nauki zawodu, nie utraciła tego statusu. Przede wszystkim, po likwidacji szkoły w stosunku do ubezpieczonej nie dokonano wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy, co byłoby niezbędne w razie przejścia na stanowisko samodzielnego referenta do spraw rozliczeń produkcji, nie została z nią również zawarta nowa umowa o pracę na tym stanowisku. Oznacza to, że z formalnego punktu widzenia ubezpieczona w dalszym ciągu zachowała dotychczasowy status instruktora praktycznej nauki zawodu. Merytorycznie, sprawy, którymi ubezpieczona zajmowała się w okresie od lipca do listopada 2002 r, miały bezpośredni związek z dotychczasową pracą i polegały na porządkowaniu dokumentacji Oddziału Szkolnictwa Zawodowego oraz rozliczaniu działalności zlikwidowanych warsztatów szkolnych. Opowiadając się za ścisłą wykładnią przepisów o emeryturach dla nauczycieli Sąd Najwyższy w składzie orzekającym jest zdania, że nie traci statusu nauczyciela w rozumieniu art. 88 Karty Nauczyciela (instruktora praktycznej nauki zawodu) osoba, która po zakończeniu działalności dydaktycznej zajmuje się przez pewien okres czasu sprawami organizacyjnymi, związanymi z likwidacją dotychczasowej placówki nauczania.

Z przytoczonych względów, w oparciu o art. 39312 k.p.c. orzeczono jak w sentencji wyroku.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.