reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 20 września 2005 r. sygn. III PK 83/05

Wyrok SN z dnia 20 września 2005 r. sygn. III PK 83/05

W umowie o pracę można zastrzec, że zmiana jej warunków nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 76 k.c. w związku z art. 300 k.p.).

Wyrok SN z dnia 20 września 2005 r. sygn. III PK 83/05

W umowie o pracę można zastrzec, że zmiana jej warunków nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 76 k.c. w związku z art. 300 k.p.).

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera

Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Zbigniew Myszka

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2005 r. sprawy z powództwa Roberta S. przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „R.” SA w R. w upadłości o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2005 r. [...]

1) oddaIił kasację,

2) zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej 5.870 zł (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód Robert S. w ostatecznie sprecyzowanym pozwie wniesionym przeciwko pozwanemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „R.” w R. w upadłości domagał się zasądzenia wynagrodzenia za pracę za okres od lipca do listopada 2003 r., ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za wskazany wyżej okres oraz odszkodowania, wynikającego z ustania stosunku pracy w wysokości określonej w aneksie do umowy o pracę z dnia 14 grudnia 2001 r. Powód powoływał się na to, iż pozostając w zatrudnieniu u pozwanego jako prezes zarządu i dyrektor naczelny miał ustalone warunki w umowie z dnia 15 listopada 2001 r. oraz w aneksach do tej umowy z dat: 14 grudnia 2001 r. oraz 10 stycznia 2003 r. Po odwołaniu ze stanowiska prezesa (uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2003 r.) powód wypowiedział umowę o pracę w dniu 27 maja 2003 r., co - zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 14 grudnia 2001 r. - spowodowało rozpoczęcie, z dniem 1 czerwca 2003 r. biegu sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Strona pozwana wypłaciła natomiast wynagrodzenie jedynie za czerwiec odmawiając dalszych wypłat.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa twierdząc, że aneks, na który powołuje się powód, jest nieważny, ponieważ został podpisany przez nieupoważnioną do tego osobę.

Wyrokiem z dnia 28 września 2004 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwoty po 13.739 zł tytułem wynagrodzenia za lipiec, sierpień i wrzesień 2003 r., kwoty po 14.049 zł tytułem wynagrodzenia za październik i listopad 2003 r. - wszystkie z ustawowymi odsetkami liczonymi od jedenastego dnia następnego miesiąca do dnia zapłaty - oraz 6.641 zł tytułem ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z odsetkami od dnia 1 grudnia 2003 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. Sąd pierwszej instancji ustalił, że w umowie o pracę z dnia 15 listopada 2001 r. strony ustaliły, między innymi, że każda ze stron może rozwiązać umowę na zasadach ustalonych w Kodeksie pracy (§ 5) oraz że wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonywane na piśmie, w formie aneksów, pod rygorem nieważności (§ 8). Dodatkowe uprawnienia powoda zostały określone w załączniku do umowy. Zawarto w nim między innymi postanowienie o prawie powoda do odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy z inicjatywy pracodawcy w wysokości średniego trzymiesięcznego wynagrodzenia. W dniu 14 grudnia 2001 r. podpisano aneks numer 1, w którym ustalono prawo rozwiązania umowy przez każdą ze stron z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia (§ 5), a w załączniku określono prawo do sześciomiesięcznego odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę, z wyłączeniem rozwiązania w trybie art. 52 k.p. Kolejny aneks (numer 2) zawarty w dniu 10 stycznia 2003 r. dokonywał zmiany wysokości wynagrodzenia. Obydwa aneksy za pracodawcę podpisał Wojciech K. Został on wybrany na członka rady nadzorczej w miejsce przewodniczącego Marka O. Wdacie podpisywania pierwszego z aneksów Wojciech K. nie był jeszcze powołany na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej (stało się to w dniu 22 stycznia 2002 r.), nie posiadał też stosownego upoważnienia ze strony rady. 25 marca 2002 r. rada nadzorcza podjęta uchwałę, w której potwierdziła wszystkie czynności dokonane przez Marka O. i Wojciecha K. w zakresie oświadczeń woli dotyczących między innymi umów o pełnienie funkcji prezesa zarządu przez powoda, jego umowy o pracę i umowy o zakazie konkurencji. Podpisując aneks numer 1 Wojciech K. nie posiadał żadnego umocowania, a czynności tej do-konał -jak twierdzi - przez wzgląd na prawo zwyczajowe, które powodowało, iż przewodniczącym rady nadzorczej pozostawał zawsze pracownik NFI (Wojciech K. nim był) oraz fakt, iż wcześniejsza umowa o pracę zastała podpisana przez przewodniczącego rady. Przesłuchani członkowie rady nadzorczej potwierdzili fakt podjęcia uchwały w dniu 25 marca 2002 r. podając, że warunki z aneksu nie odbiegały znacząco od przyjętych w innych spółkach (co do okresu wypowiedzenia); uchwałę podjęto po informacji przewodniczącego rady bez uwypuklenia, iż aneks zawarto, gdy Wojciech K. nie był jeszcze przewodniczącym (tego typu wiedza spowodowałaby inne głosowanie np. przez A.T.). Sąd Okręgowy uznał, iż zeznania członków rady potwierdzają fakt zatwierdzenia czynności dokonanych przez Wojciecha K. Za niewpływające na te ustalenia uznał natomiast zeznania Marka O. oraz J.G. wskazując, że pierwsza z tych osób zawierała jedynie umowę o pracę a nie podejmowała żadnych czynności w zakresie aneksu, a druga - okoliczności akceptacji nie pamiętała.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama