Kategorie

Regulamin wynagradzania

Zmiana charakteru premii z regulaminowej na uznaniową wymaga wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego.