Zwolnienia grupowe

2013.11.22

Odprawy z tytułu zwolnień grupowych w 2014 r.

Odprawy z tytułu zwolnień grupowych w 2014 r. będą wyższe. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Maksymalna wysokość odpraw stanowi jego 15-krotność. czytaj więcej »

Tagi artykułu: odprawa pieniężna,  wynagrodzenie minimalne,  zwolnienia grupowe 

2013.05.23

Zwolnienia grupowe – wstępna procedura

Zwolnienia grupowe umożliwiają pracodawcom rozwiązanie z pracownikami stosunków pracy w sytuacjach, w których co do zasady nie jest to możliwe. Procedura zwolnień grupowych została uregulowana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ustawa o zwolnieniach grupowych). czytaj więcej »

Tagi artykułu: związki zawodowe,  zwolnienia grupowe 

2013.05.20

Odprawa pieniężna - zwolnienie grupowe

Odprawa pieniężna z tytułu zwolnienia grupowego to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi, z którym zostaje rozwiązany stosunek pracy w ramach zwolnienia grupowego. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. czytaj więcej »

Tagi artykułu: odprawa pieniężna,  zwolnienia grupowe 

2013.04.19

Program Dobrowolnych Odejść

Program Dobrowolnych Odejść nie jest traktowany jak zwolnienie grupowe, gdy rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy pracownika. Przy spełnieniu określonych warunków może jednak mieć taki charakter. czytaj więcej »

Tagi artykułu: pracodawca,  pracownik,  rozwiązanie stosunku pracy,  zwolnienia grupowe 

2012.08.29

Z kim pracodawca powinien konsultować zwolnienia grupowe?artykuł płatny

W naszym zakładzie planowana jest redukcja etatów. Zatrudniamy 26 pracowników. Nie działają jednak związki zawodowe. Kto w tym przypadku będzie współdziałał z pracodawcą i podejmował działania w obronie pracowników? czytaj więcej »

Tagi artykułu: obowiązki pracodawcy,  zwalnianie pracowników,  związki zawodowe,  zwolnienia grupowe 

2012.06.26

Jak ustalić, czy w firmie doszło do zwolnień grupowychartykuł płatny

W naszej spółce planujemy zwolnić większą liczbę pracowników. Nie jesteśmy pewni, czy będą to zwolnienia grupowe i czy mamy rozpocząć procedurę zwolnień grupowych. Od kiedy liczyć termin 30 dni, w ciągu którego ustala się, czy w firmie doszło do zwolnień grupowych? czytaj więcej »

Tagi artykułu: rozwiązanie stosunku pracy,  związki zawodowe,  zwolnienia grupowe 

2012.06.26

Zasady wypłaty odprawy ze zwolnień grupowychartykuł płatny

Używane bardzo często w praktyce sformułowanie „odprawa ze zwolnień grupowych” jest często mylące. Świadczenie to przysługuje każdemu pracownikowi (choćby była to jedna osoba) zwalnianemu z przyczyn, które go nie dotyczą, jeśli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób. Odprawę należy wypłacić w dniu następującym po dniu rozwiązania stosunku pracy. czytaj więcej »

Tagi artykułu: odprawa pieniężna,  uprawnienia pracownika,  zwolnienia grupowe,  zwolnienia od pracy 

2012.01.18

Kto jest odpowiedzialny za programy wsparcia podczas zwolnień monitorowanychartykuł płatny

Warunkiem zwolnień monitorowanych jest rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Są to w szczególności sytuacje, w których rozwiązanie umowy o pracę następuje w trybie zwolnień grupowych lub uzasadnione jest likwidacją lub ogłoszeniem upadłości pracodawcy czy likwidacją stanowiska pracy pracownika z przyczyn od niego niezależnych. czytaj więcej »

Tagi artykułu: obowiązki pracodawcy,  odprawa pieniężna,  szkolenia pracowników,  uprawnienia pracownika,  zwalnianie pracowników,  zwolnienia grupowe 

2011.04.15

Porozumienie ze związkiem zawodowym dotyczące zwolnienia grupowegoartykuł płatny

Gdy pracodawca prowadził ze związkami zawodowymi negocjacje w dobrej wierze i nie doszło do zawarcia porozumienia w terminie 20-dniowym, ma on prawo wydania regulaminu zwolnień grupowych. czytaj więcej »

Tagi artykułu: obowiązki pracodawcy,  pracodawca,  pracownik,  rozwiązanie stosunku pracy,  umowa o pracę,  uprawnienia pracownika,  wypowiedzenie umowy o pracę,  związki zawodowe,  zwolnienia grupowe 

2010.02.09

Odprawa przy zwolnieniach grupowychartykuł płatny

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek wypłacić odprawę, jeżeli rozwiązuje z którymkolwiek z nich umowę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Nie ma znaczenia, czy zwolnienie odbywa się w trybie indywidualnym czy grupowym. czytaj więcej »

Tagi artykułu: odprawa pieniężna,  rozwiązanie stosunku pracy,  umowa o pracę,  zwolnienia grupowe 

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter