Świadczenie przedemerytalne

2013.11.28

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może podjąć dodatkowe zatrudnienie. Musi się jednak liczyć z tym, że jeśli jej przychód przekroczy limity wyznaczone przez ustawę, ZUS może zmniejszyć świadczenie. Znaczenie mają tylko te formy zatrudnienia, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu. czytaj więcej »

Tagi artykułu: świadczenia przedemerytalne 

2013.11.04

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny może otrzymać osoba tracąca zatrudnienie i posiadająca długoletni staż pracy. Warunkiem koniecznym otrzymania zasiłku jest złożenie wniosku w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby. czytaj więcej »

Tagi artykułu: emerytury,  świadczenia,  świadczenia z ZUS,  zasiłki 

2013.09.02

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne przysługuje w jednej dla wszystkich uprawnionych kwocie miesięcznie i jest wypłacane przez ZUS. Obecnie wynosi 975,78 zł. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach przewidzianych w ustawie o rentach i emeryturach z FUS. Oznacza to, że jego wysokość zmienia się w ramach kolejnych waloryzacji. czytaj więcej »

Tagi artykułu: emerytury,  pracownik,  świadczenia przedemerytalne 

2013.06.07

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne przysługuje przed nabyciem prawa do emerytury. Jaka jest wysokość świadczenia przedemerytalnego i kto może je otrzymać? czytaj więcej »

Tagi artykułu: likwidacja pracodawcy,  pracownik,  świadczenia przedemerytalne,  upadłość pracodawcy 

2011.04.06

Dorabianie do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych

Od 1 marca 2011 r. obowiązują nowe, mniej skomplikowane zasady dorabiania do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Zawieszenie lub zmniejszenie przez ZUS tych świadczeń uzależnione jest wyłącznie od wysokości uzyskiwanego przychodu. czytaj więcej »

Tagi artykułu: pracodawca,  pracownik,  przychód pracownika,  świadczenia przedemerytalne,  zmiany prawa,  ZUS 

2010.12.09

Nabywanie prawa do świadczeń przedemerytalnych

W razie utraty pracy lub prawa do renty albo upadłości własnej firmy można ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Należy jednak zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i przynajmniej przez 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. czytaj więcej »

Tagi artykułu: bezrobocie,  emerytury,  pracodawca,  pracownik,  renty,  rozwiązanie stosunku pracy,  świadczenia przedemerytalne,  upadłość pracodawcy,  wypowiedzenie umowy o pracę,  zasiłek dla bezrobotnych,  zwolnienia grupowe 

2009.05.13

Dla kogo świadczenie przedemerytalneartykuł płatny

Jeżeli pracownik spełni przewidziane w ustawie warunki oraz przez co najmniej 6 miesięcy będzie pobierał zasiłek dla bezrobotnych, może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. czytaj więcej »

Tagi artykułu: bezrobocie,  rozwiązanie stosunku pracy,  świadczenia przedemerytalne,  uprawnienia pracownika 

2008.12.17

Wszystkie świadczenia i zasiłki przedemerytalne ZUS zwaloryzował wyższym wskaźnikiemartykuł płatny

Waloryzacji podlegają zasiłki i świadczenia przyznane przed 1 marca 2008 r. Podwyższeniu od 1 marca uległa również wysokość dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie albo zawieszenie świadczeń. czytaj więcej »

Tagi artykułu: renty,  świadczenia emerytalno-rentowe,  świadczenia przedemerytalne,  zasiłek przedemerytalny,  ZUS 

2008.12.17

Po obniżeniu składki rentowej kwota zmniejszenia jest wyższaartykuł płatny

Uprawnieni do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych osiągający przychód powodujący ich zmniejszenie otrzymają w lutym 2008 r. decyzje z ZUS ustalające nowe kwoty zmniejszenia. Konieczność ponownego ich obliczenia wynika z obniżenia od 1 stycznia 2008 r. składki rentowej. czytaj więcej »

Tagi artykułu: świadczenia przedemerytalne,  uprawnienia pracownika,  wynagradzanie,  zarządzanie zmianą,  ZUS 

2008.12.17

Rozliczenie z ZUS osoby dorabiającej do świadczenia przedemerytalnegoartykuł płatny

Rozliczenie roczne dorabiającego do zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego oznacza, że uzyskiwanie wysokich zarobków nawet w bardzo krótkim czasie może spowodować zawieszenie przez ZUS wypłaty świadczenia w całym roku rozliczeniowym. czytaj więcej »

Tagi artykułu: pracownik niepełnoetatowy,  świadczenia przedemerytalne,  umowa o dzieło,  umowa o pracę,  umowa zlecenia 

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter