| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Formularze ZUS > Nowy formularz ZUS ERP-7 - wzór, jak wypełnić

Nowy formularz ZUS ERP-7 - wzór, jak wypełnić

Od 2 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7. Zastąpił on formularz ZUS Rp-7. Przedstawiamy wzór i sposób jak krok po kroku wypełnić nowy formularz.

Taką samą zasadę stosujesz, jeżeli wpłata, np. trzynastki lub nagrody z zysku dotyczy roku, w którym przekroczona została roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wypłaty te dolicz do roku, za który są należne – o ile w roku wypłaty stanowiły podstawę wymiaru składki.

W przypadku wypłaty w danym roku, co do której nie jest możliwe ustalenie roku, za który wypłata ta przysługuje, dolicz ją do danego roku, czyli do roku wypłaty.

Przy zachowaniu powyższej zasady w kolumnie 2 podaj kwoty:

- wynagrodzenia zasadniczego i innych stałych składników, np. dodatku: stażowego, funkcyjnego, zmianowego, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,

- wynagrodzenia obejmującego świadczenia w naturze (w kwotach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalno-rentowe),

- zmiennych składników wynagrodzenia, np. premii regulaminowych, nagrody uznaniowej,

- innych wynagrodzeń, składników wynagrodzenia za pracę.

Do kolumny 3 tabeli Kwoty świadczeń należnych za dany rok kalendarzowy (wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego)

W kolumnie 3 wpisz należne za dany rok kalendarzowy kwoty:

- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, przysługującego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub przy-sługującego na podstawie ustaw szczególnych (np. na podstawie ustawy Karta Nauczyciela), wypłaconego po 28 lutego 1995 r.,

- zasiłków chorobowych,

- zasiłku macierzyńskiego,

- zasiłku opiekuńczego.

Do kolumny 4 tabeli Kwoty świadczeń należnych za dany rok kalendarzowy (świadczenia rehabilitacyjnego zasiłku/ świadczenia/ dodatku – wyrównawczego)

W kolumnie 4 wpisz należne za dany rok kalendarzowy kwoty:

- świadczenia rehabilitacyjnego,

- dodatku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego i zasiłku wyrównawczego.

Do kolumny 5 tabeli Kwoty składników wynagrodzenia za dany rok kalendarzowy, wypłaconych obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzy ńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, które w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W kolumnie 5 przy danym roku kalendarzowym wpisz: należne za ten rok kwoty:

- składników wynagrodzenia (np. dodatku stażowego, dodatku ratowniczego), które w okresie świadczenia pracy stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a wyłączenie ich z tej podstawy nastąpiło tylko dlatego, że zostały wypłacone obok świadczeń związanych z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem.

Prawo do pobierania ww. składników wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy, wynika z postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu stosowanych w danym zakładzie pracy.

Do kolumny 6 tabeli Kwoty przychodu należnego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe

W kolumnie 6 wpisz kwoty przychodu, należnego za dany rok kalendarzowy objętego składką na ubezpieczenie wypadkowe. Wszystkie wypłaty dolicz do roku, za który są należne. Jeżeli, np. nagrodę z zysku lub trzynastkę należną za 2008 r. wypłaciłeś w 2009 r. – kwotę tej nagrody i trzynastki dolicz do 2008 r., czyli do roku za który przysługuje. Oznacza to również konieczność wyłączenia kwoty nagrody i trzynastki z roku, w którym została wypłacona, czyli z 2009 r.

W przypadku wypłaty w danym roku, co do której nie jest możliwe ustalenie okresu roku, za który wypłata ta przysługuje, dolicz ją do danego roku, czyli do roku wypłaty.

Przy zachowaniu powyższej zasady w kolumnie 5 wpisz kwoty:

- przychodu (wynagrodzenia zasadniczego i innych stałych składników, np. dodatku: stażowego, funkcyjnego, zmianowego, za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia),

- wynagrodzenia obejmującego świadczenia w naturze,

- zmiennych składników wynagrodzenia, np. premii regulaminowych, nagrody uznaniowej,

- innych wynagrodzeń, składników wynagrodzenia za pracę.

Do kolumny 7 tabeli Kwoty innych wypłaconych należności, które nie zostały wykazane w kolumnach 2–6 i ich rodzaj – o ile są one wliczane do podstawy wymiaru świadczeń

W kolumnie 7 przy danym roku kalendarzowym wpisz kwoty innych wypłat, których nie wykazałeś w kolumnach 2–6 oraz rodzaj tej wypłaty, np.:

- kwotę rekompensaty wypłaconej pracownikowi z tytułu podwyżki cen na artykuły żywnościowe, opał i energię, która była wypłacana obok wynagrodzenia lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego w okresie od 1 września 1981 r. do 30 czerwca 1987 r.,

- kwotę rekompensaty pieniężnej ustalonej z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej.

Sekcja: Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jeśli pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpisz rok i miesiąc, w którym to przekroczenie nastąpiło.

Sekcja: Informacje dotyczące pełnomocnika upoważnionego przez płatnika składek do wystawienia zaświadczenia

Jeżeli wystawiasz zaświadczenie w imieniu pracodawcy, który udzielił Ci pełnomocnictwa wpisz swoje dane:

-nazwę i adres firmy,

-NIP albo REGON,

-PESEL – jeśli nie masz nadanego NIP i REGON,

-zakres udzielonego pełnomocnictwa i termin jego obowiązywania.

Przykłady pomoce przy wypełnianiu tabeli na str. 3 zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Przykład 1

W tym przykładzie pokażemy Ci, jak prawidłowo wypełnić tabelę, w sytuacji gdy ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia od 6 maja 1999 r. do 31 października 2006 r. wynagrodzenie należne za grudzień wypłacono w styczniu następnego roku. Ubezpieczonemu również w marcu 2004 r., 2005 r. i 2006 r. wypłacono nagrodę z zysku za lata poprzednie.

Ubezpieczonemu w:

- 1999 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 20 000,00 zł,

- 2000 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 40 000,00 zł, w tym w styczniu 2000 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 1999 r. w kwocie 3000,00 zł,

- 2001 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 42 000,00 zł, w tym w styczniu 2001 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2000 r. w kwocie 3300,00 zł,

- 2002 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 46 000,00 zł, w tym w styczniu 2002 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2001 r. w kwocie 3500,00 zł,

- 2003 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 48 000,00 zł, w tym w styczniu 2003 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2002 r. w kwocie 3700,00 zł,

- 2004 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 52 000,00 zł, w tym w styczniu 2004 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2003 r. w kwocie 3900,00 zł oraz w marcu 2004 r. wypłacono nagrodę z zysku za 2003 r. w kwocie 4000,00 zł,

- 2005 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 60 000,00 zł, w tym w styczniu 2005 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2004 r. w kwocie 4800,00 zł, oraz w marcu 2005 r. wypłacono nagrodę z zysku za 2004 r. w kwocie 4600,00 zł,

- 2006 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 69 000,00 zł, w tym w styczniu 2006 r. wypłacono wynagrodzenie za grudzień 2005 r. w kwocie 6000,00 zł oraz w marcu 2006 r. wypłacono nagrodę z zysku za 2005 r. w kwocie 5200,00 zł.

Przychód, który należy wykazać w kolumnie 2 tabeli za:

- 1999 r. wynosi 23 000,00 zł (20 000,00 zł + 3000,00 zł),

- 2000 r. wynosi 40 300,00 zł (40 000,00 zł – 3000,00 zł + 3300,00 zł),

- 2001 r. wynosi 42 200,00 zł (42 000,00 zł – 3300,00 zł + 3500,00 zł),

- 2002 r. wynosi 46 200,00 zł (46 000,00 zł – 3500,00 zł + 3700,00 zł),

- 2003 r. wynosi 52 200,00 zł (48 000,00 zł – 3700,00 zł + 3900,00 zł + 4000,00 zł),

- 2004 r. wynosi 53 500,00 zł (52 000,00 zł – 3900,00 zł – 4000,00 zł + 4800,00 zł + 4600,00 zł),

- 2005 r. wynosi 61 800,00 zł (60 000,00 zł – 4800,00 zł – 4600,00 zł + 6000,00 zł + 5200,00 zł),

- 2006 r. wynosi 57 800,00 zł (69 000,00 zł – 6000,00 zł – 5200,00 zł).

Ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia wypłacono również wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby:

- w 2002 r. w kwocie 950,00 zł,

- w 2006 r. w kwocie 1100,00 zł.

Prawidłowe wypełnienie tabeli (str. 3 zaświadczenia) dla przykładu 1


Przykład 2

  1. kolejnym przykładzie pokażemy Ci, jak prawidłowo wypełnić tabelę, w sytuacji gdy ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia od 2 lutego 2002 r. do 31 sierpnia 2008 r. wypłacono trzynastkę należną za rok poprzedni i u którego w latach 2004–2006 nastąpiło przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota ta wynosiła w:

- 2004 r. – 68 700,00 zł,

- 2005 r. – 72 690,00 zł,

- 2006 r. – 73 560,00 zł.

Ubezpieczonemu w:

- 2002 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 58 000,00 zł,

- 2003 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 62 000,00 zł, w tym w marcu 2003 r. wypłacono trzynastkę za 2002 r. w kwocie 4800,00 zł,

- 2004 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 68 700,00 zł, w tym w marcu 2004 r. wypłacono trzynastkę za 2003 r. w kwocie 6000,00 zł. (ubezpieczony kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru przekroczył w listopadzie). W listopadzie i w grudniu 2004 r. ubezpieczonemu wypłacono wynagrodzenie w kwocie 7000,00 zł, od którego odprowadzona została składka na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe,

- 2005 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 72 690,00 zł, w tym w marcu 2005 r. wypłacono trzynastkę za 2004 r. w kwocie 7000,00 zł. (ubezpieczony kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru przekroczył w listopadzie). W listopadzie i w grudniu 2005 r. ubezpieczonemu wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 7200,00 zł, od którego odprowadzona została składka na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe,

- 2006 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 73 560,00 zł, w tym w marcu 2006 r. wypłacono trzynastkę za 2005 r. w kwocie 7700,00 zł, (ubezpieczony kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru przekroczył w listopadzie). W listopadzie i w grudniu 2006 r. ubezpieczonemu wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 7500,00 zł, od którego odprowadzona została składka na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe,

- 2007 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 77 800,00 zł, w tym w marcu 2007 r. wypłacono trzynastkę za 2006 r. w kwocie 8000,00 zł,

- 2008 r. wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 65 000,00 zł, w tym w marcu 2008 r. wypłacono trzynastkę za 2007 r. w kwocie 8200,00 zł.

Przychód, który należy wykazać w kolumnie 2 tabeli, za:

- 2002 r. wynosi 62 800,00 zł (58 000,00 zł + 4800,00 zł),

- 2003 r. wynosi 63 200,00 zł (62 000,00 zł – 4800,00 zł + 6000,00 zł),

- 2004 r. wynosi 69 700,00 zł (68 700,00 zł – 6000,00 zł + 7000,00 zł),

- 2005 r. wynosi 73 390,00 zł (72 690,00 zł – 7000,00 zł + 7700,00 zł),

- 2006 r. wynosi 73 860,00 zł (73 560,00 zł – 7700,00 zł + 8000,00 zł),

- 2007 r. wynosi 78 000,00 zł (77 800,00 zł – 8000,00 zł + 8200,00 zł),

- 2008 r. wynosi 56 800,00 zł (65 000,00 zł – 8200,00 zł).

Ubezpieczonemu w okresie zatrudnienia wypłacono również wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby i zasiłki chorobowe:

- w 2003 r. w łącznej kwocie 1050,50 zł,

- w 2006 r. w łącznej kwocie 1000,00 zł.

Prawidłowe wypełnienie tabeli (str. 3 zaświadczenia) dla przykładu 2

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz.U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63, z późn. zm.) – w zakresie, w którym przepisy tego rozporządzenia nie są sprzeczne z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usta-lania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »