| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Inne > Urlopy dla rodziców 2016 - wnioski i dokumenty

Urlopy dla rodziców 2016 - wnioski i dokumenty

Urlopów związanych z rodzicielstwem udziela się na pisemny wniosek pracownika. Co powinny zawierać wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich po zmianach od 2 stycznia 2016 r.?

Polecamy produkt: Nowe prawa rodziców – zasiłki, urlopy, zwolnienia (książka)

W razie konieczności dołączenia do wniosku dotyczącego uprawnień rodzicielskich zagranicznego aktu urodzenia dziecka powinien on być, co do zasady, przetłumaczony na język polski. Z obowiązku składania przetłumaczonego na język polski zagranicznego aktu urodzenia dziecka będzie zwolniony pracownik, w przypadku gdy dokument ten zostanie wydany na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw-stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Polska. W takim przypadku pracownik może złożyć zagraniczny akt urodzenia dziecka wydany w języku urzędowym danego państwa.

Treść najważniejszych wniosków o poszczególne uprawnienia rodzicielskie i wymagane dokumenty, jakie powinny być do nich dołączane

Lp.

Wniosek o uprawnienie rodzicielskie

Treść wniosku

Wymagane dokumenty dołączane do wniosku

1

2

3

4

1.

O udzielenie pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (odpowiednio o udzielenie, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze).

Wniosek o te uprawnienia składa się nie później niż 21. dnia po porodzie lub nie później niż 21. dnia po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza.

1) imię i nazwisko pracownicy;

2) imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski;

3) wskazanie daty, od której ma być udzielony urlop rodzicielski.

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów lub kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu.

Tak zwany pracownik-rodzic adopcyjny (pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) dodatkowo musi złożyć:

1) oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą;

2) kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

2.

W sprawie rezygnacji przez pracownicę z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy przy tzw. długim wniosku (odpowiednio w sprawie rezygnacji przez pracownika tzw. rodzica adopcyjnego z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy).

Pisemny wniosek w tej sprawie składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy.

1) imię i nazwisko pracownicy;

2) wskazanie daty przystąpienia do pracy.

Brak

3.

O udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości albo w części po rezygnacji pracownicy-matki przy tzw. długim wniosku (odpowiednio o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości albo w części pracownikowi tzw. rodzicowi adopcyjnemu w przypadku tzw. długiego wniosku).

Wniosek w tej sprawie składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo jego części.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski.

W przypadku gdy wniosek, dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego, zawiera się w nim także informację o liczbie części, w jakich urlop ten został już wykorzystany, albo o liczbie wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, a także o łącznym okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego albo o łącznym okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego.

1) kopia wniosku w sprawie rezygnacji z korzystania przez pracownicę z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części lub kopia wniosku w sprawie rezygnacji przez ubezpieczoną-matkę dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części;

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi złożyć dodatkowo takie dokumenty jak wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

4.

O udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.

Nie ma ustawowego terminu na złożenie tego wniosku.

1) imię i nazwisko pracownicy;

2) wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego.

Kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu.

5.

W sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu (odpowiednio do wniosku pracownika w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego).

Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownica składa w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

1) imię i nazwisko pracownicy;

2) wskazanie terminu powrotu do pracy.

Kopia wniosku pracownika-ojca o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo kopia oświadczenia ubezpieczonego-ojca o przerwaniu działalności zarobkowej na okres, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego.

6.

O udzielenie pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego, w przypadku przerwania tego urlopu (zasiłku macierzyńskiego) po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu przez pracownicę (ubezpieczoną matkę) przebywającą w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie leczniczym (odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego).

Nie ma ustawowego terminu na złożenie tego wniosku.

1) imię i nazwisko pracownika-ojca albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny;

2) wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej dacie, od której pracownica (ubezpieczona matka) przerwała urlop macierzyński (zasiłek macierzyński);

3) oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego) wykorzystanego przed porodem;

4) oświadczenie pracownika, w którym zobowiązuje się on do poinformowania pracodawcy o dacie opuszczenia przez pracownicę (ubezpieczoną matkę) szpitala albo innego przedsiębiorstwa leczniczego.

1) oświadczenie pracownicy (ubezpieczonej matki) dotyczące daty, od której przerwała urlop macierzyński (zasiłek macierzyński) na okres pobytu w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie leczniczym;

2) zaświadczenie o terminie przyjęcia pracownicy (ubezpieczonej matki) do placówki leczniczej wystawione przez taką placówkę;

3) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi złożyć dodatkowo takie dokumenty jak wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

7.

O udzielenie pracownikowi-ojcu albo pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu pracownicy albo porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego albo zgonu ubezpieczonej-matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu (odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie części urlopu rodzicielskiego).

Nie ma ustawowego terminu na złożenie tego wniosku.

1) imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko albo pracownika-innego członka najbliższej rodziny;

2) oświadczenie pracownika o dacie zgonu pracownicy albo ubezpieczonej-matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka;

3) oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego albo o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego, wykorzystanych przed porodem;

4) wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej-matki dziecka lub po dniu porzucenia przez nią dziecka.

Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi dodatkowo złożyć takie dokumenty jak wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

8.

O udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego (odpowiednio do wniosku pracownika tzw. rodzica adopcyjnego o udzielenie urlopu rodzicielskiego).

Wniosek jest składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) wskazanie terminu zakończenia korzystania z urlopu macierzyńskiego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski w pełnym wymiarze.

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi dodatkowo złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

9.

O udzielenie części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystanej już części urlopu rodzicielskiego albo

zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego (odpowiednio do wniosku pracownika tzw. rodzica adopcyjnego w tej sprawie).

Wniosek jest składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego za

okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego oraz liczby wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego albo liczby wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielona część urlopu rodzicielskiego.

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem.

Pracownik tzw. rodzic adopcyjny musi dodatkowo złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszej tabeli.

10.

O łączenie przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Wniosek jest składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) określenie wymiaru czasu pracy;

3) wskazanie okresu, w którym pracownik zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy;

4) oświadczenie pracownika o zamiarze łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, z określeniem wymiaru czasu pracy, albo o braku takiego zamiaru.

Brak

11.

O udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części.

Wniosek o urlop ojcowski składa się w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów;

2) kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;

3) oświadczenie pracownika-ojca, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;

4) kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

12.

O udzielenie pracownikowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjęcia na wychowanie dziecka jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Nie ma ustawowego terminu, w jakim trzeba złożyć wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka (dzieci) przyjętego na wychowanie albo przyjętego na wychowanie jako rodzina zastępcza, na które ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

1) oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopia prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopia umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą;

2) kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

13.

O udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części.

Wniosek o urlop wychowawczy składa się najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;

3) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;

4) wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;

5) określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

1) oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w tym okresie; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej lub ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 – kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu lub zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo dokumenty lub oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem;

4) kopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony dodatkowy urlop wychowawczy;

5) w przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wyniesie 36 miesięcy:

a) skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku gdy drugi rodzic nie żyje, albo

b) kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, w przypadku gdy drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska, albo

c) kopia prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku gdy drugi rodzic został pozbawiony władza rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona bądź zawieszona, albo

d) kopia prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieka jednego opiekuna.

14.

O obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.

Wniosek składa się najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

1) imię i nazwisko pracownika;

2) imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy;

3) wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;

4) wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci)/zagraniczny akt albo kopie tych dokumentów;

2) oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Podstawa prawna:

● § 1–6, § 9–11, § 17–28 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków – Dz.U. z 2015 r., poz. 2243

● art. 1791 § 4, art. 180 § 2, § 8, § 16, art. 1821d § 1, art. 1821e § 2, art. 1823 § 2, art. 183 § 6, art. 186 § 7, art. 1867 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268.

Zadaj pytanie na FORUM!

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »