| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Zwolnienia grupowe > Regulacje europejskie w zakresie zwolnień grupowych

Regulacje europejskie w zakresie zwolnień grupowych

Aby ustalić, czy dane zwolnienie ma charakter zwolnienia grupowego, należy brać pod uwagę liczbę zwalnianych pracowników. Przepisy dyrektywy pozostawiają w tej materii swobodę decyzji państwom członkowskim.

• zwolnieniami mają być objęci pracownicy załóg statków morskich.

Tryb dokonywania wypowiedzeń grupowych

Pracodawca, który zamierza dokonać zwolnienia grupowego, powinien rozpocząć we właściwym czasie konsultacje z przedstawicielami pracowników, dostarczając im niezbędnych informacji. Takie konsultacje obejmują sposoby i możliwości uniknięcia zwolnień grupowych lub ograniczenia liczby dotkniętych nimi pracowników, jak również możliwości złagodzenia ich konsekwencji poprzez wykorzystanie towarzyszących im środków socjalnych, mających na celu m.in. pomoc w przeszeregowaniu lub przekwalifikowaniu zwalnianych pracowników. Państwa członkowskie mogą dopuścić możliwość korzystania przez przedstawicieli pracowników z pomocy ekspertów. Aby umożliwić przedstawicielom pracowników przygotowanie konstruktywnych propozycji, pracodawca w trakcie trwania konsultacji zobowiązany jest do przekazywania im szczegółowych informacji o sytuacji związanej z zatrudnieniem.

Wykaz informacji przekazywanych przez pracodawcę przedstawicielom pracowników w ramach procesu konsultacji obejmuje:

• przyczyny zamierzonych zwolnień,

• liczbę i kategorie pracowników przewidzianych do zwolnienia,

• liczbę i kategorie pracowników zatrudnionych,

• przewidywany okres zwolnień,

• przewidywane kryteria selekcji pracowników, którzy mają zostać zwolnieni, jeśli ustawodawstwo lub praktyka krajowa dają taką możliwość pracodawcy,

• przewidywaną metodę obliczania odszkodowań za zwolnienia, niewynikającą z prawodawstwa lub praktyki krajowej.

WaŻne!

Podczas rozpatrywania ewentualnych naruszeń obowiązków informacyjnych, konsultacyjnych i notyfikacji, przewidzianych dyrektywą, nie uwzględnia się jakichkolwiek argumentów ze strony pracodawcy, które jako powód uchybień podają informację, że przedsiębiorstwo, które podjęło decyzję prowadzącą do zwolnień grupowych, nie dostarczyło pracownikowi wymaganych informacji.

Pracodawca jest również zobowiązany do poinformowania właściwe władze państwowe o zamiarze zwolnień oraz o podjętych środkach w celu ich przeciwdziałania.

W zawiadomieniu tym należy podać informacje o:

• przyczynach dokonywanych zwolnień,

• liczbie pracowników, którzy mają być zwolnieni,

• liczbie pracowników pracujących,

• okresie, w którym zwolnienia mają być przeprowadzone.

Przedstawiciele pracowników mogą organowi władzy przekazać swoje uwagi dotyczące takiej informacji.

Zawiadomienie musi być przekazane na co najmniej 30 dni przed planowaną datą zwolnień. Dyrektywa zobowiązuje stosowne władze, aby czas ten wykorzystały na poszukiwanie rozwiązania problemów wynikających ze zwolnienia grupowego. Gdyby jednak problemy wynikłe z planowanych zwolnień nie mogły być rozwiązane w czasie tego początkowego okresu, właściwa władza może przedłużyć ten okres do 60 dni.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia przedstawicielom pracowników lub samym pracownikom możliwości korzystania z procedur administracyjnych lub sądowych w celu wyegzekwowania przestrzegania i wykonywania obowiązków w niej przewidzianych.

Podstawa prawna

• dyrektywa Rady nr 98/59/WE z 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (DzUrz WE L 225, 12.8.1998 r., s. 16-21).

Katarzyna M. Świderska

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »