| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Świadczenia dla funkcjonariuszy celnych

Świadczenia dla funkcjonariuszy celnych

Funkcjonariusze służby celnej, jako jedna z grup pracowników mundurowych, za swoją służbę otrzymują uposażenie. Przepisy prawa przewidują dla nich także inne świadczenia, np. nagrodę jubileuszową czy roczną.

Nagroda roczna – od lutego nowe regulacje

Od 25 lutego 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące sposobu ustalania wysokości i terminu wypłaty nagrody rocznej (rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych).

Podstawą ustalenia wysokości nagrody jest 1-miesięczne uposażenie funkcjonariusza. Uposażenie to na potrzeby ustalenia nagrody rocznej oblicza się, dzieląc sumę uposażenia zasadniczego – wraz z dodatkami (otrzymanego przez niego w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje nagroda roczna) przez liczbę dni pozostawania funkcjonariusza w stosunku służbowym. Następnie mnoży się tak ustalone uposażenie za jeden dzień przez 30. Wysokość nagrody rocznej nie może jednak przekroczyć 1-miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkami wliczanymi do podstawy obliczenia rocznej nagrody jest dodatek:

 • za wieloletnią służbę,
 • za stopień służbowy w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia,
 • funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami,
 • uzasadniony szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

Ustalając wysokość nagrody rocznej należy:

 • pomnożyć liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych pełnienia służby przez 1-miesięczne uposażenie celnika,
 • otrzymany wynik podzielić przez 12.

Wypłata nagrody rocznej następuje nie później niż w ciągu pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych następujących po roku, za który przysługuje nagroda.

Od marca – konkretyzacja świadczeń socjalnych dla celnika

Funkcjonariuszom i członkom ich rodzin, byłym funkcjonariuszom (w tym emerytom i rencistom i członkom ich rodzin) mogą być przyznawane świadczenia socjalne (art. 135 ust. 1 ustawy). 20 marca 2010 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 16 lutego 2010 r. konkretyzujące te świadczenia oraz ustalające podmioty do nich uprawnione.

Funkcjonariuszowi celnemu, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, małżonkowi funkcjonariusza oraz dzieciom własnym funkcjonariusza, dzieciom małżonka funkcjonariusza, jak również dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie przez funkcjonariusza:

 • do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli pobierają naukę w szkołach dla młodzieży – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • do ukończenia 24. roku życia lub 25. roku życia, jeżeli odbywają studia wyższe, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów,
 • jeżeli stały się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy przed osiągnięciem ww. wieku

przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku.


Jeżeli członkowie rodziny, o których mowa wyżej, po ukończeniu 18. roku życia pobierają naukę w szkołach dla młodzieży lub w szkołach wyższych, skorzystanie z dopłat będzie możliwe po przedłożeniu dokumentów potwierdzających pobieranie tej nauki.

Dopłata do wypoczynku przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 0,127 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy Służby Celnej. Okresem rozliczeniowym dokonywanych dopłat jest kwartał, jednak nie rzadziej niż półrocze. Dopłaty do wypoczynku zgodnie z przepisami rozporządzenia będą wypłacane do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczenia. Świadczenie przysługujące w danym roku kalendarzowym jest wypłacane nie później niż do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Celnik i członkowie jego rodziny mogą na swój wniosek raz w roku skorzystać z przejazdu w klasie II pociągu Inter Regio na koszt urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem. Jeżeli uprawnieni nie skorzystają z tej możliwości, wówczas przysługuje im zryczałtowany równoważnik pieniężny. Jego wysokość odpowiada najniższej cenie biletu za przejazd w II klasie pociągu Inter Regio na długości 800 km, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych.

Osoby ww. mogą ubiegać się także o zapomogi w przypadku, gdy ich warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (DzU nr 168, poz. 1323 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych (DzU nr 22, poz. 113),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin (DzU nr 33, poz. 177),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym (DzU nr 94, poz. 603).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »