| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. I UK 42/06

Wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. I UK 42/06

Świadczenie przewidziane w art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) ma charakter wyjątkowy. Brak zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy może powodować ustanie tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Sąd oddalił wnioski dowodowe ubezpieczonego o powołanie biegłego na okoliczność, czy jego choroba trwająca do dnia 14 stycznia 2002 r. była tą samą chorobą, na którą leczył się od 16 stycznia 2002 r. oraz wniosek o przeprowadzenie do­wodu z dokumentacji medycznej.

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi wyrokiem z dnia 7 września 2005 r. [...] oddalił apelację ubezpieczonego od powyższego wyroku. Sąd uznał za bezzasadny zarzut skarżącego naruszenia art. 233 k.p.c., przez przyjęcie jako prawdziwego oświadczenia pozwanego, że ubezpieczony nie złożył odwołania od decyzji z dnia 13 lutego 2002 r. bezpośrednio do organu rentowego oraz uznanie za udowodniony faktu niezłożenia odwołania w ustawowym terminie. W ocenie Sądu ubezpieczony był obowiązany, gdy jego stan zdrowia po 15 stycznia 2002 r., w którym był zdolny do pracy, uległ pogorszeniu i wymagał on dalszego le­czenia, uzyskać również za ten dzień zwolnienie lekarskie. Skarżący jest osobą posiadającą wyższe wykształcenie, powinien zatem zdawać sobie sprawę z konse­kwencji swego działania. Stanowisko Sądu pierwszej instancji o nieprzysługiwaniu ubezpieczonemu prawa do zasiłku chorobowego od dnia 15 stycznia 2002 r. jest zgodne z prawem.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku ubezpieczony zarzucił narusze­nie przepisów postępowania, tj. art. 278 § 1 k.p.c., przez oddalenie wniosku o prze­prowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność tożsamości schorzeń ubezpie­czonego we wskazanych okresach czasu oraz art. 233 § 1 k.p.c., przez przyjęcie, iż odwołanie od decyzji pozwanego z dnia 13 lutego 2002 r. zostało wniesione po upływie ustawowego terminu oraz naruszenie prawa materialnego, tj. art. 6 z związku z art. 9 ust. 1 ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przez przyjęcie, że brak zaświadczenia lekarskiego jest równoznacz­ny z niewystępowaniem lub brakiem ciągłości ryzyka ubezpieczeniowego, jakim jest niezdolność do pracy i art. 232 k.p.c. w związku z art. 71a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, polegające na przeniesieniu ciężaru dowodu, podczas gdy brak jest dowodu stwierdzającego datę doręczenia decyzji ubezpieczonemu przez organ rentowy listem zwykłym. Wskazując na powyższe podstawy kasacyjne ubezpieczony wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »