| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Zmiany w emeryturach i rentach w 2017 roku

Zmiany w emeryturach i rentach w 2017 roku

W 2017 r. wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach emerytalno-rentowych, między innymi waloryzacja i podwyższenie najniższych świadczeń, obniżenie wieku emerytalnego.

Wzrost najniższych świadczeń netto po wejściu w życie nowych przepisów zostanie spowodowany tym, że od 1 lipca 2017 r. będzie można potrącić z tych świadczeń z tytułu egzekwowanych należności niealimentacyjnych kwotę nie wyższą niż 104 zł (w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej) oraz nie wyższą niż 89 zł (w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Gdyby nie zmienił się przepis przewidujący podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji, potrącenie z kwot najniższych świadczeń obowiązujących od 1 marca 2017 r. wyniosłoby odpowiednio 250 zł i 187,50 zł. [TABELA 3, PRZYKŁADY 12 I 13]

TABELA 3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji niealimentacyjnych ⒸⓅ

Rodzaj świadczenia

styczeń – luty 2017 r. (50 proc. najniższego świadczenia)

marzec – czerwiec 2017 r. (50 proc. najniższego świadczenia)

lipiec – grudzień 2017 r. (75 proc. najniższego świadczenia)

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna

441,28 zł

500 zł

750 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

338,37 zł

375 zł

562,50 zł

PRZYKŁAD 12

Z minimalnej emerytury niewielkie potrącenia

Pani Maria jest uprawniona do emerytury w minimalnej kwocie (obecnie 882,56 zł). Od kilku miesięcy z przysługującego jej świadczenia potrącana jest kwota zaległości z tytułu kredytu gotówkowego, egzekwowana przez komornika sądowego na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Potrącenie realizowane jest w maksymalnej kwocie 25 proc. brutto przysługującej emerytury, tj. 220,64 zł (25 proc. z 882,56 zł). Gdyby nie wspomniane potrącenia, pani Maria po odliczeniu podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymywałaby na rękę 759,13 zł. Po potrąceniu kwoty na rzecz komornika byłaby to kwota 538,49 zł (wyższa od kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji przewidzianej dla egzekwowanych kwot, która wynosi 441,28 zł). Od 1 marca 2017 r. kwota przysługującej pani Marii emerytury wzrośnie do poziomu 1000 zł, tj. po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej – do kwoty netto 854 zł. Przez kolejne trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj 2017 r.) z tytułu zajęcia komorniczego będzie potrącana maksymalna kwota 250 zł (25 proc. z 1000 zł). Natomiast od 1 lipca 2017 r. kwota ta ulegnie zmniejszeniu do 104 zł. Kwota wolna od potrąceń i egzekucji wyniesie bowiem wtedy 750 zł i taka kwota musi być zachowana do wypłaty po dokonaniu potrącenia komorniczego. Skoro wysokość netto świadczenia po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej wyniesie 854 zł, to aby została zachowana kwota wolna od potrąceń w wysokości 750 zł., kwota potrącenia komorniczego nie może przekroczyć 104 zł. ⒸⓅ

PRZYKŁAD 13

W 2017 roku ciągłe zmiany

Pan Wiesław od ponad dwóch lat jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w minimalnej wysokości, która od 1 marca 2016 r. wynosi 676,75 zł. Na początku 2016 r. popadł w długi. W wyniku uprawomocnienia się nakazu zapłaty i braku zapłaty wymaganej należności egzekucję w stosunku do jego majątku skierował komornik sądowy. Egzekucja objęła również pobieraną rentę. Potrącenie realizowane jest w maksymalnej kwocie 25 proc. brutto przysługującej renty, tj. 169,18 zł (25 proc. z 676,75 zł). Gdyby nie wspomniane potrącenia, pan Wiesław po odliczeniu podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzymywałby na rękę 592,84 zł. Po potrąceniu kwoty 169,18 zł na rzecz komornika byłaby to kwota 423,66 zł. To więcej od kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji przewidzianej dla egzekwowanych kwot z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która wynosi obecnie 338,37 zł).

Od 1 marca 2017 r. kwota przysługującej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do poziomu 750 zł, tj. po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej – do kwoty netto 651,50 zł.

Przez kolejny kwartał (marzec, kwiecień, maj 2017 r.) do komornika będzie przekazywana kwota z tytułu zajęcia w wysokości 187,50 zł (25 proc. z 750 zł).

Natomiast od 1 lipca 2017 r. kwota ta ulegnie zmniejszeniu do 89 zł. Kwota wolna od potrąceń i egzekucji (czyli kwota, która musi być zachowana do wypłaty po dokonaniu potrącenia komorniczego) wyniesie bowiem wtedy 562,50 zł. Skoro wysokość netto świadczenia po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej wyniesie 651,50 zł, to aby została zachowana kwota wolna od potrąceń i egzekucji w wysokości 562,50 zł, kwota potrącenia komorniczego nie może przekroczyć 89 zł. ⒸⓅ

Obniżenie wieku emerytalnego

Od 1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa obniżająca powszechny wiek emerytalny. Wprowadzi również kilka innych rozwiązań w systemie emerytalnym, na ogół korzystnych dla przyszłych emerytów, a niekiedy również dla osób będących już na emeryturze

Najważniejszą regulacją zawartą w nowelizacji ustawy emerytalnej z 6 października 2016 r. jest obniżenie wieku emerytalnego do tego, który obowiązywał przed 1 stycznia 2013 r., tj. do poziomu 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. W takim wieku będą mogły przechodzić na emeryturę zarówno osoby, które nowy obniżony wiek emerytalny ukończą po wejściu w życie nowych regulacji, jak i te osoby, które obniżony wiek ukończyły (lub ukończą) przed 1 października 2017 r., a więc w okresie, gdy obowiązywał wiek podwyższony. Jeśli nie mają przyznanej emerytury z tytułu ukończenia tego podwyższonego wieku (w szczególności dlatego, że dotychczas go nie ukończyły), będą mogły uzyskać emeryturę z tytułu ukończenia wieku emerytalnego obniżonego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS przyzna im wtedy to świadczenie od miesiąca zgłoszenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

PRZYKŁAD 14

Nie wcześniej niż od 1 października

Pani Maria urodziła się w lutym 1957 r. Podwyższony wiek emerytalny (wynoszący dla kobiet urodzonych w I kwartale 1957 r. 61 lat i 5 miesięcy ukończyłaby w lipcu 2018 r. W związku z wejściem w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny do 60 lat dla wszystkich kobiet, będzie się mogła ubiegać o emeryturę już w październiku 2017 r. Wymagany wiek ukończy bowiem już w lutym 2017 r. Jeśli z wnioskiem o emeryturę wystąpi jeszcze w październiku 2017 r., otrzyma świadczenie od dnia wejścia w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. W przypadku późniejszego zgłoszenia wniosku przyznanie emerytury nastąpi od miesiąca, w którym wniosek ten zostanie zgłoszony.

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego ustawa zmieniająca wprowadzi w systemie emerytalnym następujące zmiany:

●po ukończeniu wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ZUS będzie przyznawał z urzędu emeryturę osobom, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy;

●po ukończeniu wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat ZUS będzie przyznawał kobietom okresową emeryturę kapitałową, która będzie przysługiwała do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn, obniżonego do 65 lat;

●możliwość uzyskania emerytury częściowej zostanie pozostawiona wyłącznie tym osobom, które warunki wymagane do przyznania tego świadczenia spełnią do 30 września 2017 r.,

●emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i świadczenia przedemerytalne będą przysługiwały do czasu ukończenia obniżonego powszechnego wieku emerytalnego.

Jednocześnie przepisy przejściowe do ustawy zmieniającej zagwarantują wszystkim osobom uprawnionym w dniu jej wejścia w życie do okresowej emerytury kapitałowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także świadczenia przedemerytalnego zachowanie uprawnień do tych świadczeń do czasu ukończenia obecnie obowiązującego podwyższonego wieku emerytalnego (w przypadku okresowej emerytury kapitałowej – do czasu ukończenia wieku przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale). Dodatkowo kobiety uprawnione do okresowej emerytury kapitałowej uzyskają już po ukończeniu obniżonego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn (65 lat) możliwość przeliczenia emerytury z I filaru z uwzględnieniem środków zgromadzonych w II filarze, w zamian za utratę uprawnień do dotychczas pobieranej okresowej emerytury kapitałowej.

PRZYKŁAD 15

Prawo do renty zachowane

Pan Grzegorz urodził się 15 listopada 1952 r. Od 1 października 2013 r. jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej do dnia ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego, który dla mężczyzn urodzonych w IV kwartale 1952 r. wynosi 66 lat i 8 miesięcy, tj. do 15 lipca 2019 r. W związku z wejściem w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny nie straci prawa do renty po ukończeniu 65 lat w listopadzie 2017 r. Wraz z osiągnięciem tego wieku będzie mógł natomiast zgłosić wniosek o emeryturę.

PRZYKŁAD 16

Emerytura z II filaru później

Pani Anna urodzona 10 listopada 1955 r., 10 listopada 2016 r. ukończyła obecnie obowiązujący podwyższony wiek emerytalny (dla kobiet urodzonych w IV kwartale 1955 r. – 61 lat). Po ukończeniu tego wieku przyznano jej prawo do emerytury z FUS oraz do okresowej emerytury kapitałowej. Pomimo wejścia w życie ustawy obniżającej powszechny wiek emerytalny od 1 października 2017 r. prawo do emerytury z II filaru będzie jej przysługiwało do czasu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn urodzonych w IV kwartale 1955 r., wynoszącego 67 lat (tj. do 9 listopada 2022 r.). Niezależnie jednak od tego, po ukończeniu 65 lat (10 listopada 2020 r.), a przed ukończeniem 67 lat będzie się mogła ubiegać o przeliczenie emerytury z FUS z uwzględnieniem środków zgromadzonych na subkoncie oraz nowych składek emerytalnych zewidencjonowanych na koncie po przyznaniu emerytury, a także przy zastosowaniu średniego dalszego trwania życia właściwego dla jej aktualnego wieku. Od dnia dokonania tego przeliczenia utraci prawo do okresowej emerytury kapitałowej. ⒸⓅ

Ustawa przywracająca wiek emerytalny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. wprowadzi również wiele innych rozwiązań związanych (mniej lub bardziej) z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego. Do takich należy zaliczyć przede wszystkim:

●przedłużenie do 31 sierpnia 2018 r. możliwości ubiegania się o emeryturę nauczycielską przysługującą bez względu na wiek na podstawie Karty nauczyciela;

●przywrócenie dla wszystkich kobiet wymogu posiadania co najmniej 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego (zamiast obecnie obowiązującego wieku odpowiednio podwyższonego);

●zwolnienie wójta, burmistrza i prezydenta miasta z obowiązku opłacania składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów;

●zagwarantowanie ochrony przedemerytalnej do czasu ukończenia odpowiednio podwyższonego wieku emerytalnego.ⒸⓅ

Podstawa prawna

- Art. 2–3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

- Art. 77 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

- Ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2).

- Art. 24, art. 25–26c, art. 85, art. 88–94 oraz art. 139–141 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.).

- Ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2036).

- Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 38).

Zobacz: Kalkulatory

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK