| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I UK 266/06

Wyrok SN z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. I UK 266/06

1. Nie można uznać za prawidłowe podanie podstawy prawnej decyzji powołania się przez organ rentowy na całą ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), bez wskazania konkretnego przepisu tej ustawy. 2. Wydanie przez organ rentowy nowej decyzji, także co do świadczenia będącego przedmiotem wcześniejszej decyzji i postępowania wcześniej zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu, wszczętego w wyniku wniesienia od niej odwołania, uprawnia ubiegającego się o świadczenie do wniesienia kolej­nego odwołania do sądu, a wszczęta w ten sposób sprawa cywilna nie jest sprawą o to samo świadczenie w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. 1. Skarżący zarzucił naruszenie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Przepis ten stanowi, że jeżeli prawo do świadczeń lub ich wysokość usta­lono orzeczeniem organu odwoławczego, organ rentowy na podstawie dowodów lub okoliczności, o których mowa w art. 114 ust. 1: 1) wydaje we własnym zakresie decyzję przyznającą prawo do świadczeń lub podwyższającą ich wysokość; 2) występuje do organu odwoławczego z wnioskiem o wznowienie postępowania przed tym orga­nem, gdy z przedłożonych dowodów lub ujawnionych okoliczności wynika, że prawo do świadczeń nie istnieje lub że świadczenia przysługują w niższej wysokości; z wnioskiem tym organ rentowy może wystąpić w każdym czasie; 3) wstrzymuje wypłatę świadczeń w całości lub części, jeżeli emeryt lub rencista korzystał ze świadczeń na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub zeznań albo w innych wypad­kach złej woli.

Przytoczony przepis - jak można przypuszczać na podstawie samej treści zaskarżonej decyzji organu rentowego (w której nie powołano podstawy prawnej jej wydania) - nie został zastosowany w rozpoznawanej sprawie, ponieważ organ ren­towy nie podjął żadnego z trzech opisanych w nim działań. Oznacza to, że prawdo­podobnie przepis ten nie był podstawą wydania decyzji z 24 października 2002 r. zaskarżonej do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Apelacyjny nie mógł w związku z tym naruszyć swoim orzeczeniem przytoczonego przepisu, ponieważ ani nie przypisał organowi rentowemu podjęcia którejkolwiek z czynności (któregokol­wiek z działań) przewidzianych w art. 114 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ani też nie stwierdził, że któreś z tych działań w rozpoznawanej sprawie po­winno być podjęte.

Sąd Apelacyjny przyjął natomiast, że skoro sam organ rentowy wydał meryto-ryczną decyzję odmowną w wyniku rozpoznania ponownego wniosku ubezpieczo­nego o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, to znaczy, że sam we własnej ocenie zakwalifikował ten wniosek jako wniosek o wznowienie postępowania na pod­stawie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Sąd Apelacyjny miał w tym przypadku na myśli przede wszystkim art. 114 ust. 1 tej ustawy, ponieważ ubezpie­czony w postępowaniu rentowym powołał się na dokumentację leczenia, która przy dotychczasowym (poprzednim) rozpoznawaniu wniosku o rentę nie została wzięta pod uwagę. Jeżeli skarżący twierdzi (w uzasadnieniu skargi kasacyjnej), że organ rentowy nie miał podstaw prawnych do wydania merytorycznej decyzji odmownej, ponieważ zgodnie z art. 114 ust. 2 mógł albo wydać decyzję przyznającą prawo do świadczenia lub podwyższającą jego wysokość (tymczasem wydał decyzję odmawiającą wnioskodawcy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy), albo wystąpić do organu odwoławczego (czyli do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) o wzno­wienie postępowania sądowego (czego z pewnością nie uczynił; nie bardzo wiadomo przy tym - bo tego w skardze kasacyjnej nie wyjaśniono - jakiego postępowania zakończonego wcześniej prawomocnym wyrokiem miałoby dotyczyć wznowienie), to powstaje zasadnicze pytanie - na jakiej podstawie prawnej została wydana zaskarżona decyzja. Można odnieść wrażenie, że sam organ rentowy nie potrafił prawidłowo zakwalifikować ponownego wniosku ubezpieczonego o przyznanie mu renty z tytułu niezdolności do pracy, skoro w treści decyzji z 24 października 2002 r. odmó­wiono ubezpieczonemu prawa do renty „na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) z przyczyn podanych w uzasadnieniu”, nie podając choćby jednego artykułu tej ustawy. Nie można w związku z tym przyjąć, że zaskarżona de­cyzja organu rentowego wskazywała jakąkolwiek podstawę prawną jej wydania, bo nie można uznać za prawidłowe podanie podstawy prawnej decyzji powołania się na całą ustawę, liczącą prawie dwieście artykułów. Jednocześnie uzasadnienie decyzji odmownej nie odnosiło się w jakikolwiek sposób do wcześniej prowadzonych postępowań rentowych - czy to przed organem rentowym, czy to przed organem odwoławczym (Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych). Miało taką treść, jakby organ ren­towy rozpoznawał sprawę o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy po raz pierwszy - stwierdzając dosłownie, że ubezpieczony nie ma prawa do renty, gdyż orzeczeniem z 17 października 2002 r. został uznany za zdolnego do pracy, w związku z powyższym brak podstaw prawnych do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Lakoniczność uzasadnienia zaskarżonej decyzji - zarówno w zakre­sie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, jak i braku w istocie podania jej podstawy prawnej - pozwalała Sądowi Apelacyjnemu na zakwalifikowanie jej jako wydanej w trybie wznowienia postępowania. W skardze kasacyjnej nie podniesiono wystarczająco przekonywających argumentów prawnych, które byłyby w stanie podważyć prawidłowość rozumowania Sądu Apelacyjnego.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »