| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 5 października 2006 r., sygn. I UK 99/06

Wyrok SN z dnia 5 października 2006 r., sygn. I UK 99/06

1. Wykładnia art. 17 umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie z dnia 16 stycznia 1958 r. (Dz.U. z 1959 r. Nr 19, poz. 114), powinna uwzględniać konsekwencje rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Oceniając, jakie dokumenty mogą aktualnie poświadczać okresy ubezpieczenia społecznego, przebyte na terytorium byłej Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, należy uwzględnić, że państwa powstałe w wyniku jej rozpadu mogą być jej sukcesorami w odniesieniu do umów międzynarodowych, archiwów, majątku itp. Dotyczy to również Kosowa, znajdującego się pod tymczasową administracją Organizacji Narodów Zjedno­czonych, na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r. 2. Polski organ rentowy nie jest uprawniony do samodzielnej kwalifikacji okresów zatrudnienia ubezpieczonego w byłej Socjalistycznej Federacyjnej Re­publice Jugosławii, jako okresów ubezpieczenia w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 4 ust. 1 umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rze­czypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.

Rozpoznając wniesioną przez organ rentowy apelację od powyższego wyroku, Sąd Apelacyjny stwierdził, że Ramiz Z. (urodzony 7 lipca 1933 r.) bezspornie legi­tymuje się okresem składkowym i nieskładkowym na terenie Polski w łącznym wy­miarze 15 lat 3 miesięcy i 24 dni oraz okresem ubezpieczenia przebytym na terenie byłej Jugosławii i potwierdzonym przez tamtejszą instytucję ubezpieczeniową w wy­miarze 2 lat 3 miesięcy i 16 dni. Sąd stwierdził, że ponieważ w myśl art. 28 ustawy o emeryturach i rentach, ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27 pkt 2, przysługuje emerytura, jeżeli osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 65 lat i mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat, to istota rozpoznawanego sporu sprowadza się do tego, czy ubezpieczony legitymuje się wymaganym stażem ubezpieczeniowym. W tym zakresie Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji, że ubezpieczony spełnia warunek dotyczący okresu ubezpieczenia, bowiem wykazał stosownymi dokumentami okresy ubezpieczenia na terenie byłej Jugosławii oraz że organ rentowy powinien uwzględnić okresy ubezpieczenia wnioskodawcy w Jugosławii, „bez potrzeby ich potwierdza­nia przez właściwą instytucję ubezpieczeniową”. Sąd podzielił również w całości wy­wody prawne Sądu Okręgowego dodając, że skoro organ ubezpieczenia rentowego każdej strony ustala według własnych przepisów prawnych, z uwzględnieniem art. 4 umowy z 1958 r., czy osoba spełnia warunki do uzyskania prawa do świadczeń (art. 9 umowy), a dokumentacja wydana przez właściwe organy jednej strony jest ważna przy wykonywaniu umowy dla organów drugiej strony (art. 17 umowy), to nie ulega wątpliwości, że organ rentowy winien uwzględnić wykazane przez odwołującego się w sposób niewątpliwy okresy ubezpieczenia na terenie byłej Jugosławii. Wadliwe jest także stanowisko organu rentowego, że z art. 17 ust. 1, stanowiącego, iż dokumen­tacja wydana przez organy ubezpieczeniowe jednej strony jest ważna przy wykony­waniu umowy dla organów drugiej strony, wynika, że chodzi wyłącznie o dokumenta­cję wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i właściwą jugosłowiańską instytucję ubezpieczeniową (art. 16 umowy z 1958 r. i art. 10 porozumienia z dnia 12 listopada 1961 r. w sprawie wykonania Umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Repu­bliki Jugosławii, Dz.Urz. Komitetu Pracy i Płac z 1962 r., nr 1, poz. 1, powoływanego dalej jako: „porozumienie z 1961 r.”). Interpretacja ta stoi w sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 17 umowy z 1958 r., który stanowi, że dokumentacja, nie wyłączając wyników badań lekarskich, wydana przez właściwe organy jednej strony, jest ważna przy wykonywaniu umowy dla organów drugiej strony. Przepis powyższy nie dotyczy więc wyłącznie dokumentacji wydanej przez organy ubezpieczeniowe, ale wszelkiej dokumentacji wydanej przez właściwe organy jednej strony. Artykuł 17 umowy z 1958 r. nie nawiązuje do art. 16, który stanowi, że właściwe organy stron będą przy wykonywaniu umowy porozumiewać się bezpośrednio, a takimi organami w myśl art. 10 porozumienia z 1961 r. są instytucje ubezpieczeniowe. Gdyby tak było, to niewątpliwie art. 10 porozumienia z 1961 r. odnosiłby się również do art. 17 umowy, a sytu­acja taka nie ma miejsca, gdyż odnosi się on wyłącznie do jej art. 16. W konkluzji Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd pierwszej instancji prawidłowo uwzględnił, na pod­stawie dokumentów wydanych przez właściwe organy byłej Jugosławii oraz administrację tymczasową w Kosowie, okresy zatrudnienia ubezpieczonego w byłej Jugosławii, a tym samym, wobec spełnienia przesłanek z art. 28 ustawy o emeryturach i rentach, przyznał mu prawo do spornego świadczenia.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK