| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Nowe urlopy wychowawcze pracowników i uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Nowe urlopy wychowawcze pracowników i uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Pracownik-rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego, a nie tak jak dotychczas 3 lata. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego został bowiem zarezerwowany wyłącznie dla jednego pracownika-rodzica i nie może z niego skorzystać drugi z rodziców. To najważniejsza zmiana z obowiązujących od 1 października 2013 r. nowych zasad udzielania urlopów wychowawczych.

Zasady obejmowania obowiązkiem ubezpieczeniowym osób sprawujących opiekę nad dzieckiem od 1 września 2013 r.

Uprawnieni do objęcia ubezpieczeniem

Zakres ubezpieczeń

Podstawa wymiaru składek

1

2

3

osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nieposiadająca innych tytułów do ubezpieczeń, nieposiadająca prawa do renty bądź emerytury

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, nie więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop, nie mniej niż 75% minimalnego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

osoba, która prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestała jej prowadzenia lub zawiesiła jej wykonywanie

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

osoba, która prowadziła inną działalność pozarolniczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestała jej prowadzenia

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

zleceniobiorcy, którzy wykonywali umowę przez co najmniej 6 miesięcy i zaprzestali jej wykonywania

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, nie więcej niż przeciętna podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia z 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających opiekę, nie mniej niż 75% minimalnego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

osoby współpracujące przez co najmniej 6 miesięcy z osobami prowadzącymi działalność i ze zleceniobiorcami oraz które zaprzestały tej współpracy

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

duchowni podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 6 miesięcy

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota minimalnego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

inne osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tego tytułu (tzn. nieposiadające stażu ubezpieczeniowego lub ze stażem krótszym niż 6-miesięczny)

emerytalne

75% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Na nowych przepisach skorzystają głównie osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniające warunki do opłacania składek na tzw. preferencyjnych warunkach, tj. od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ustawy systemowej). Za opłacanie składek przez okres minimum 6 miesięcy od obniżonej podstawy w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2013 r. jest to 480 zł) mogą uzyskać opłacanie składek przez ZUS przez maksymalnie 3 lata sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (w szczególnych przypadkach nawet 6 lat), od znacznie wyższej podstawy wymiaru składek (w 2013 r. – 2227,80 zł).

UWAGA!

Za niektórych przedsiębiorców spełniających warunki do budżetowego sfinansowania składek emerytalnej i rentowych, w okresie osobistego sprawowania opieki składki te mogą być opłacane od podstawy ponad 4-krotnie wyższej niż opłacane przez przedsiębiorcę przed podjęciem opieki.

Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem składają w ZUS oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu emerytalnemu (art. 36 ust. 15 ustawy systemowej). Oświadczenie to musi zawierać:

 • imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL (a gdy nie nadano jej numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),
 • miejsce zamieszkania,
 • dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia,
 • informację o ostatnim okresie ubezpieczenia,
 •  informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z omówionych wyżej uprawnień, tj. o podleganiu ubezpieczeniom z tytułu zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego albo z tytułu sprawowania osobistej opieki.

Łącznie z oświadczeniem osoby te są zobowiązane przedłożyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania przez dziecko takiego orzeczenia.

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wskazanych w oświadczeniu osoba, która je złożyła, jest zobowiązana zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian (art. 36 ust. 16 ustawy systemowej).

PRZYKŁAD:

Elżbieta S. od 16 września 2013 r. sprawuje osobistą opiekę nad 3-letnim dzieckiem. Została zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego. Wcześniej przez 2 lata była zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. 30 września podjęła pracę na podstawie umowy zlecenia. Od tego dnia nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W tym celu do 7 października powinna złożyć w ZUS oświadczenie, że ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Wzór oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego znajduje się na stronie www.inforfk.pl

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

 • art. 2, art. 52, art. 92, art. 1552, art. 186–1865, art. 1891, art. 2931, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028
 • ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – Dz.U. z 2013 r., poz. 1028
 • art. 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego – Dz.U. z 2013 r., poz. 1139
 • art. 1, art. 5, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654
 • art. 3–6b1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 675
 • § 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – Dz.U. Nr 139, poz. 1328; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1803
 • art. 4 pkt 17, art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 6a, art. 6b, art. 9 ust. 6, art. 13 pkt 13a, art. 16 ust. 8, art. 18 ust. 5b, ust. 5d, ust. 14–15, art. 18b, art. 36 ust. 2b, ust. 15 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983
 • art. 66 ust. 1 pkt 32a, art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983
 • art. 51 ust. 5 pkt 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – Dz.U. Nr 45, poz. 235; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983
 • art. 14a ust. 1d ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 672; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983
 • § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860
 • załączniki nr 1, 3, 5, 12–14, 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1101
 • art. 12 art. 36, art. 37, art. 38, art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 996

Czytaj także

Ekspert:

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Autorzy:

- prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki - prawnik, ekspert i praktyk, od 13 lat zajmujący się prawem ubezpieczeń społecznych

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK