| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Nowe urlopy wychowawcze pracowników i uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Nowe urlopy wychowawcze pracowników i uprawnienia rodzicielskie przedsiębiorców

Pracownik-rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego, a nie tak jak dotychczas 3 lata. Jeden miesiąc urlopu wychowawczego został bowiem zarezerwowany wyłącznie dla jednego pracownika-rodzica i nie może z niego skorzystać drugi z rodziców. To najważniejsza zmiana z obowiązujących od 1 października 2013 r. nowych zasad udzielania urlopów wychowawczych.

Zasady obejmowania obowiązkiem ubezpieczeniowym osób sprawujących opiekę nad dzieckiem od 1 września 2013 r.

Uprawnieni do objęcia ubezpieczeniem

Zakres ubezpieczeń

Podstawa wymiaru składek

1

2

3

osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nieposiadająca innych tytułów do ubezpieczeń, nieposiadająca prawa do renty bądź emerytury

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, nie więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop, nie mniej niż 75% minimalnego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

osoba, która prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestała jej prowadzenia lub zawiesiła jej wykonywanie

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

osoba, która prowadziła inną działalność pozarolniczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestała jej prowadzenia

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

zleceniobiorcy, którzy wykonywali umowę przez co najmniej 6 miesięcy i zaprzestali jej wykonywania

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, nie więcej niż przeciętna podstawa wymiaru składek z tytułu umowy zlecenia z 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających opiekę, nie mniej niż 75% minimalnego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

osoby współpracujące przez co najmniej 6 miesięcy z osobami prowadzącymi działalność i ze zleceniobiorcami oraz które zaprzestały tej współpracy

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

duchowni podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 6 miesięcy

emerytalne,

rentowe,

zdrowotne

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota minimalnego wynagrodzenia

ubezpieczenie zdrowotne – kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

inne osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tego tytułu (tzn. nieposiadające stażu ubezpieczeniowego lub ze stażem krótszym niż 6-miesięczny)

emerytalne

75% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Na nowych przepisach skorzystają głównie osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniające warunki do opłacania składek na tzw. preferencyjnych warunkach, tj. od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ustawy systemowej). Za opłacanie składek przez okres minimum 6 miesięcy od obniżonej podstawy w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2013 r. jest to 480 zł) mogą uzyskać opłacanie składek przez ZUS przez maksymalnie 3 lata sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (w szczególnych przypadkach nawet 6 lat), od znacznie wyższej podstawy wymiaru składek (w 2013 r. – 2227,80 zł).

UWAGA!

Za niektórych przedsiębiorców spełniających warunki do budżetowego sfinansowania składek emerytalnej i rentowych, w okresie osobistego sprawowania opieki składki te mogą być opłacane od podstawy ponad 4-krotnie wyższej niż opłacane przez przedsiębiorcę przed podjęciem opieki.

Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem składają w ZUS oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu emerytalnemu (art. 36 ust. 15 ustawy systemowej). Oświadczenie to musi zawierać:

 • imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL (a gdy nie nadano jej numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),
 • miejsce zamieszkania,
 • dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia,
 • informację o ostatnim okresie ubezpieczenia,
 •  informację o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z omówionych wyżej uprawnień, tj. o podleganiu ubezpieczeniom z tytułu zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego albo z tytułu sprawowania osobistej opieki.

Łącznie z oświadczeniem osoby te są zobowiązane przedłożyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania przez dziecko takiego orzeczenia.

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wskazanych w oświadczeniu osoba, która je złożyła, jest zobowiązana zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian (art. 36 ust. 16 ustawy systemowej).

PRZYKŁAD:

Elżbieta S. od 16 września 2013 r. sprawuje osobistą opiekę nad 3-letnim dzieckiem. Została zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego. Wcześniej przez 2 lata była zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. 30 września podjęła pracę na podstawie umowy zlecenia. Od tego dnia nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W tym celu do 7 października powinna złożyć w ZUS oświadczenie, że ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Wzór oświadczenia osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego znajduje się na stronie www.inforfk.pl

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

 • art. 2, art. 52, art. 92, art. 1552, art. 186–1865, art. 1891, art. 2931, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028
 • ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – Dz.U. z 2013 r., poz. 1028
 • art. 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego – Dz.U. z 2013 r., poz. 1139
 • art. 1, art. 5, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654
 • art. 3–6b1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 675
 • § 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – Dz.U. Nr 139, poz. 1328; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1803
 • art. 4 pkt 17, art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 6a, art. 6b, art. 9 ust. 6, art. 13 pkt 13a, art. 16 ust. 8, art. 18 ust. 5b, ust. 5d, ust. 14–15, art. 18b, art. 36 ust. 2b, ust. 15 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983
 • art. 66 ust. 1 pkt 32a, art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983
 • art. 51 ust. 5 pkt 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – Dz.U. Nr 45, poz. 235; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983
 • art. 14a ust. 1d ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 672; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 983
 • § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860
 • załączniki nr 1, 3, 5, 12–14, 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1101
 • art. 12 art. 36, art. 37, art. 38, art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 996

Czytaj także

Ekspert:

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Autorzy:

- prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki - prawnik, ekspert i praktyk, od 13 lat zajmujący się prawem ubezpieczeń społecznych

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Polish your HR English 2 Angielski (nie) tylko dla HR –owca49.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »