| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Umowy cywilnoprawne – zasady współpracy i prawidłowe rozliczanie

Umowy cywilnoprawne – zasady współpracy i prawidłowe rozliczanie

Strony stosunku cywilnoprawnego mogą dowolnie kształtować postanowienia umowy, zachowując jedynie dwa ograniczenia: treść umowy cywilnoprawnej nie może naruszać porządku prawnego (czyli obowiązujących przepisów) oraz zasad współżycia społecznego. Zawierając umowę cywilnoprawną należy zwracać szczególną uwagę, aby nie narazić się na zarzut obchodzenia prawa pracy, polegającego na zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnymi.

Kontrakt menedżerski (zwany często umową o zarządzanie podmiotem gospodarczym) zaliczamy zasadniczo do umów starannego działania, co oznacza, że menedżer nie zobowiązuje się do uzyskania konkretnego efektu swojej działalności, lecz do dołożenia wszelkich starań przy wykonywaniu powierzonych mu czynności. Menedżer prowadzi sprawy podmiotu, w którym pracuje i reprezentuje go na zewnątrz.

Kontrakt menedżerski może być zawarty przez przedsiębiorstwo zarówno z osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na własny rachunek, a także z osobami prawnymi.

Orzecznictwo uzupełniające:

 • Zawarcie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontraktu menedżerskiego) powoduje przeniesienie przez właścicieli tego przedsiębiorstwa na osobę zarządzającą (menedżera) uprawnień do samodzielnego podejmowania czynności faktycznych i prawnych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, co oznacza samodzielność w zakresie kierowania nim, swobodę w wyborze sposobu (stylu) zarządzania, możliwość wykorzystania dotychczasowych kontaktów handlowych, doświadczenia zawodowego, umiejętności organizacyjnych, reputacji, własnego wizerunku. Tych cech nie wykazuje stosunek pracy, w którym podmiot zatrudniający jest uprawniony do wydawania pracownikowi wiążących poleceń. (Wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2002 r., I PKN 776/00, OSNP 2004/6/94)

3.1. Obowiązki stron kontraktu menedżerskiego

Obowiązki podmiotu zatrudniającego na podstawie kontraktu menedżerskiego to przede wszystkim:

 • wypłata wynagrodzenia należnego menedżerowi,
 • stworzenia zarządcy odpowiednich warunków zatrudnienia, aby jego praca mogła być w pełni wykorzystywana i skuteczna (chodzi tu np. o zapewnienie dostępu do wszystkich niezbędnych dokumentów, środków rzeczowych i urządzeń),
 • zapewnienie współdziałania organów firmy z menedżerem,
 • umożliwienie brania udziału w posiedzeniach zarządu.

Obowiązki menedżera polegają m.in. na:

 • reprezentowaniu przedsiębiorstwa i prowadzeniu jego spraw z należytą starannością i dbałością,
 • przygotowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firmy lub jej restrukturyzacji,
 • kierowaniu i nadzorowaniu procesów zachodzących w firmie,
 • bieżącym analizowaniu działalności przedsiębiorstwa,
 • prowadzeniu negocjacji handlowych,
 • dążeniu do systematycznego obniżania kosztów działalności zarządzanej firmy,
 • wprowadzaniu nowych rozwiązań produkcyjnych i ulepszeń technologicznych,
 • działaniu na rzecz public relations,
 • zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

3.2. Różnice między umową zlecenia, o dzieło a kontraktem menedżerskim

Różnice między najczęściej występującymi umowami cywilnoprawnymi

@RY1@i65/2011/006/i65.2011.006.004.0002.010.jpg@RY2@

3.3. Forma i treść kontraktu menedżerskiego

Treść kontraktu menedżerskiego, który może być zawarty w każdej formie (np. ustnej bądź pisemnej), z jednej strony jest determinowana potrzebami podmiotu zatrudniającego menedżera, a z drugiej oczekiwaniami i wymaganiami samego zatrudnianego, który wnosi do przedsiębiorstwa takie wartości, jak wiedzę handlową i organizacyjną, kontakty handlowe oraz własną reputację, która może wzmocnić wizerunek przedsiębiorstwa.

Wobec braku w przepisach Kodeksu cywilnego uregulowań odnoszących się stricte do kontraktu menedżerskiego, przy jego zawieraniu należy zadbać o możliwie precyzyjne sformułowanie wszystkich jego postanowień. W kontrakcie powinny się znaleźć zapisy dotyczące m.in.:

 • daty zawarcia i stron kontraktu,
 • zakresu czynności, do wykonania których zobowiązuje się menedżer w ramach zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wynagrodzenia należnego menedżerowi oraz ewentualnie dodatkowych świadczeń przysługujących mu na mocy kontraktu (np. samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop),
 • czasu trwania kontraktu i zasad jego rozwiązania/wypowiedzenia przez każdą ze stron,
 • kryteriów oceny wyników zarządzania,
 • zakresu tajemnicy obowiązującej zarządcę,
 • reżimu prawnego, czyli sprecyzowania, jakie ustawy będą miały zastosowanie do zawartego kontraktu,
 • właściwości sądów w razie sporu.

Lepszej ochronie interesów stron kontraktu mogą służyć zapisy o:

 • obowiązkach menedżera związanych z zakazem konkurencji i ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • konieczności wypłacenia określonego świadczenia mającego zrekompensować fakt rozwiązania kontraktu z menedżerem,
 • dodatkowych formach zabezpieczeń, które mogą ułatwić podmiotowi zatrudniającemu dochodzenie swych roszczeń, takich jak np. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, która określa podstawy jego wypełnienia, czy kary umowne na wypadek nienależytego wykonywania przez menedżera swych obowiązków,
 • granicy kwotowej, do której menedżerowi wolno zaciągać zobowiązania lub rozporządzać składnikami majątkowymi przedsiębiorstwa.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »