| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Ze zmian zachodzących na rynku pracy wynika konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Jedną z takich form jest praca tymczasowa. Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

Treść umowy o pracę tymczasową

Treść umowy o pracę tymczasową ściśle wiąże się z porozumieniem zawartym wcześniej między agencją a pracodawcą użytkownikiem.

Zgodnie z art. 13 ustawy o zpt umowa ta powinna określać:

  • strony umowy (agencję i osobę zamierzającą wykonywać pracę tymczasową),
  • rodzaj umowy i datę jej zawarcia,
  • pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej,
  • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego, w szczególności:

- rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

- wymiar czasu pracy;

- miejsce wykonywania pracy tymczasowej,

  • wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

Do umów zawieranych z pracownikami tymczasowymi stosuje się Kodeks pracy w zakresie nieuregulowanym ustawą o zpt (art. 5 ustawy o zpt). Dodatkowo pracownik tymczasowy powinien otrzymać informację o podstawowych warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.), a umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące czasu pracy (np. limit godzin ponadwymiarowych przy zatrudnieniu na niepełny etat czy możliwość wprowadzenia systemu weekendowego albo skróconego tygodnia pracy).

W umowie można również przewidzieć możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 13 ust. 2 ustawy o zpt).

Rozwiązanie umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym jako umowa terminowa rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika (art. 18 ust. 1 ustawy o zpt). W przypadku umowy o pracę na czas określony umowa rozwiązuje się z chwilą upływu terminu, na jaki została zawarta, a w przypadku umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy - z chwilą wykonania pracy, dla której została zawarta.

Ustawa o zpt przewiduje także możliwość rozwiązania umowy o pracę tymczasową za wypowiedzeniem (art. 13 ust. 2 ustawy o zpt), jeśli strony (agencja i pracownik tymczasowy) zawarły taką klauzulę w umowie o pracę. W takim przypadku pracę może wypowiedzieć zarówno agencja, która jest pracodawcą, jak i pracownik tymczasowy.

Jeśli w umowie nie przewidziano możliwości rozwiązania jej za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy będzie możliwe tylko za porozumieniem stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, albo z upływem okresu wykonywania pracy tymczasowej.

Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu, na jaki została zawarta umowa, i wynosi:

  • 3 dni, jeśli umowa jest zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
  • tydzień, jeśli umowa jest zawarta na dłużej niż 2 tygodnie.

Oznacza to, że na podstawie ustawy o zpt można wypowiedzieć każdą umowę na czas określony, a nie tylko umowy zawarte na okres przekraczający 6 miesięcy (w których została zawarta stosowna klauzula) jak to jest w Kodeksie pracy (art. 33 k.p.).

Ustawa o zpt nie określa sposobu obliczania tych terminów. Trzeba zatem posiłkować się ogólnymi zasadami prawa pracy lub prawa cywilnego. Zgodnie z Kodeksem pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo jego wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę (art. 30 ust. 2 k.p. w zw. z art. 5 ustawy o zpt). A zatem tygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową skończy się po upływie pełnego tygodnia kalendarzowego w sobotę. W praktyce nie wlicza się tego tygodnia, w którym pracownikowi wręczono wypowiedzenie. Natomiast 3-dniowe wypowiedzenie liczy się zgodnie z Kodeksem cywilnym, co oznacza, że zaczyna się w dniu następującym po wręczeniu wypowiedzenia, a kończy się z upływem trzeciego dnia (art. 111 k.c. i nast.).

Umowa o pracę tymczasową praktycznie rozwiązuje się także w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz (art. 18 ust. 3 o zpt). W takiej sytuacji pracodawca użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić agencję pracy tymczasowej o terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego.

Z kolei pracodawca użytkownik może zrezygnować z pracownika tymczasowego właściwie w każdym czasie, np. gdy jest niezadowolony z jego pracy. Pisemnie zawiadamia o tym agencję pracy tymczasowej - zawiadomienie to powinno nastąpić z wyprzedzeniem uwzględniającym okres wypowiedzenia umowy (art. 18 ust. 2 ustawy o zpt). To jednak agencja jako pracodawca pracownika tymczasowego rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym.

Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. Świadectwo wydaje się w dniu upływu powyższego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 12 kolejnych miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Jeżeli wydanie świadectwa pracy w powyższych terminach nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy (art. 18a ustawy o zpt).

Pracownik tymczasowy może w każdym czasie żądać wydania przez agencję pracy tymczasowej świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo to dotyczy okresu zatrudnienia na podstawie każdej kolejnej umowy o pracę lub łącznego okresu zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę. Świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, a jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy (art. 18b ustawy o zpt).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK