| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Ze zmian zachodzących na rynku pracy wynika konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Jedną z takich form jest praca tymczasowa. Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

Prawa i obowiązki pracownika tymczasowego

Ustawa o zpt koncentruje się na ochronie pracownika tymczasowego. Wobec tego przysługują mu uprawnienia odpowiadające obowiązkom nałożonym na pracodawcę użytkownika.

Ma on zatem prawo do:

  • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym do odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeżeli został skierowany do pracy tymczasowej na dłużej niż 6 tygodni,
  • korzystania z urlopu wypoczynkowego, jeżeli został skierowany do pracy tymczasowej na okres co najmniej 6 miesięcy lub dłuższy,
  • korzystania z urządzeń socjalnych na zasadach przewidzianych dla własnych pracowników pracodawcy użytkownika,
  • traktowania go na równi z pracownikami pracodawcy użytkownika pod względem warunków pracy i innych warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenia za pracę),
  • informowania go w sposób przyjęty u tego pracodawcy użytkownika o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników.

Natomiast zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę tymczasową, pracownik ma prawo do uzyskania informacji o wszystkich ustaleniach poczynionych między agencją i pracodawcą użytkownikiem co do m.in. warunków wynagradzania obowiązujących u pracodawcy użytkownika, do którego ma być skierowany do pracy tymczasowej, obowiązków pracodawcy użytkownika w zakresie bhp, wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi pracownika tymczasowego, czy też zasad udzielania urlopu wypoczynkowego (art. 11 ustawy o zpt). Obowiązek udzielania pracownikowi takich informacji ciąży na agencji pracy tymczasowej.

Ponadto ustawa o zpt chroni pracownika tymczasowego przed ustaleniami między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem po zakończeniu pracy tymczasowej zmierzającymi do niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika. Ustalenia takie są z mocy art. 12 ustawy o zpt nieważne.

Pracownik tymczasowy ma zapewniony także pełny pakiet ubezpieczeń społecznych (emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Przysługują mu ponadto w stosunku do agencji pracy tymczasowej wszystkie uprawnienia należne pracownikowi ze strony pracodawcy, którym jest dla niego agencja pracy, przewidziane w Kodeksie pracy.

Roszczenia z tytułu wykonywania pracy tymczasowej

Pracodawca użytkownik, który nie wywiązuje się z przewidzianych w ustawie o zpt obowiązków, jak również obowiązków uzgodnionych na piśmie z agencją pracy tymczasowej, podlega karze grzywny (art. 27 ustawy o zpt). W sprawach tych orzeka sąd, na podstawie wniosku pochodzącego od inspektora pracy, w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto pracodawca użytkownik odpowiada za naruszenie zasady równego traktowania w stosunku do pracownika tymczasowego. Pracownikowi takiemu przysługuje bowiem prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w wysokości określonej w przepisach Kodeksu pracy dotyczących odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu (art. 16 ust. 1 ustawy o zpt). Natomiast agencja pracy tymczasowej ma prawo dochodzenia od pracodawcy użytkownika zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracownikowi tymczasowemu (art. 16 ust. 2 ustawy o zpt).

Roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika (art. 24 ustawy o zpt).

Odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zpt agencja pracy tymczasowej jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej - na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników (art. 114 k.p. i nast.). W razie pociągnięcia agencji do odpowiedzialności z tego tytułu ma ona prawo dochodzenia od pracownika tymczasowego zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy użytkownikowi.

Odpowiedzialność pracownika tymczasowego

Za szkody wyrządzone pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego odpowiada agencja (art. 19 ust. 1 ustawy o zpt), której przysługuje regres w stosunku do tego pracownika (art. 19 ust. 2 ustawy o zpt).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »