| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Surowe kary i sankcje dla pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców

Surowe kary i sankcje dla pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców

Obowiązująca od 21 lipca br. ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje sankcje karne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Polski, a także odpowiedzialność finansową wykonawców za naruszenie obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudnienia takich cudzoziemców przez podwykonawcę. Pracodawcy zostali również zobowiązani do żądania od cudzoziemca przedstawienia dokumentów uprawniających go do pobytu na terenie Polski przed powierzeniem mu pracy oraz do przechowywania kopii tych dokumentów przez cały okres jego zatrudnienia. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców na podstawie umowy o pracę, a także podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom na innej podstawie, np. na umowę zlecenia lub o dzieło, mają czas na uzyskanie kopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski do 4 września br.

Wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzeń i składek nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców

Nowa ustawa nie zezwala podatnikom podatku dochodowego na zaliczanie do kosztów podatkowych:

  • należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i 7–9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadał ważnego, wymaganego na podstawie odrębnych przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi;

– nowo dodane przepisy art. 23 ust. 1 pkt 55b updof i art. 16 ust. 1 pkt 57b updop.

Tytuły określone w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i 7–9 updof to:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza oraz spółdzielczy stosunek pracy,
  • osobiście wykonywana działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa i publicystyczna, uprawianie sportu, stypendia sportowe, prowadzenie zawodów sportowych,
  • czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
  • przynależność do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • wykonywanie usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze.

Wprowadzony nowy przepis ma charakter dodatkowej sankcji finansowej dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy nielegalnie zatrudnionemu cudzoziemcowi. Oczywistym celem zmiany jest ograniczenie nielegalnego zatrudnienia. Nowe uregulowania nie pozwalają przedsiębiorcy zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie zatrudnionemu wraz z podatkiem oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Warto się zastanowić, czy art. 13 nowej ustawy wyłączający odpowiedzialność karną za przestępstwo zatrudnienia cudzoziemców bez ważnych dokumentów wyłącza też opisane sankcje podatkowe. Przypomnijmy, że art. 13 stanowi, że nie podlega karze przedsiębiorca, który dopełnił swych obowiązków (tzn. sprawdził dokumenty cudzoziemca i zgłosił go do ZUS). Taki przedsiębiorca nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej, ponieważ zatrudnił nielegalnie przebywającego w Polsce cudzoziemca, bo został on przez niego wprowadzony w błąd sfałszowanymi dokumentami. Niestety, podobne wyłączenie nie jest przewidziane dla sankcji podatkowych. Należy zatem sądzić, że przedsiębiorca, który niejako padł ofiarą nieuczciwego cudzoziemca, mimo to nie będzie mógł uznać wydatków na jego zatrudnienie za koszty podatkowe.

Kolejną kwestią są skutki podatkowe wcześniej opisanej odpowiedzialności wykonawców za zobowiązania podwykonawców wobec cudzoziemców (art. 6 i 7 ustawy). Czy wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone w takiej sytuacji przez wykonawcę cudzoziemcom zatrudnionym nielegalnie przez podwykonawcę mogą być kosztem podatkowym? Nie, ze względu na brzmienie przepisów art. 23 ust. 1 pkt 55b updof i art. 16 ust. 1 pkt 57b updop należy uznać, że nie są one kosztem podatkowym. Potwierdza to także to, że wydatków tych nie muszą ponosić ci z przedsiębiorców, którzy dochowali należytej staranności. Wydatki te mają zatem także sankcyjny charakter. Nie można przypuszczać, by ustawodawca chciał przerzucić ciężar tych sankcji na Skarb Państwa.

Nowe regulacje w zakresie podatków dochodowych obowiązują od 21 lipca 2012 r.

Podstawa prawna:

  • art. 1–14, 16–17 i 24 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2012 r., poz. 769

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »