| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Surowe kary i sankcje dla pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców

Surowe kary i sankcje dla pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców

Obowiązująca od 21 lipca br. ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje sankcje karne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium Polski, a także odpowiedzialność finansową wykonawców za naruszenie obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudnienia takich cudzoziemców przez podwykonawcę. Pracodawcy zostali również zobowiązani do żądania od cudzoziemca przedstawienia dokumentów uprawniających go do pobytu na terenie Polski przed powierzeniem mu pracy oraz do przechowywania kopii tych dokumentów przez cały okres jego zatrudnienia. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców na podstawie umowy o pracę, a także podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom na innej podstawie, np. na umowę zlecenia lub o dzieło, mają czas na uzyskanie kopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski do 4 września br.

Natomiast pracodawca, który uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi bez prawa pobytu w Polsce, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy działalnością gospodarczą, może zostać ukarany karą grzywny do 10 tys. zł. Ustawa przewiduje, że karane jest również podżeganie i pomocnictwo do wymienionego czynu (art. 11 ustawy). Orzekanie w powyższym przypadku o naruszeniu prawa przez pracodawcę będzie się odbywało na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a oskarżycielem publicznym w tych sprawach jest organ Straży Granicznej dokonujący kontroli lub inspektor pracy.

W razie skazania pracodawcy za przestępstwo powierzania pracy:

  • wielu cudzoziemcom nielegalnie przebywającym w Polsce,
  • małoletniemu cudzoziemcowi oraz
  • cudzoziemcom w sposób uporczywy lub
  • cudzoziemcom w warunkach szczególnego wykorzystania

– sąd może zastosować dodatkowe sankcje o skutkach finansowych, tj.:

  • orzec na okres od 1 roku do 5 lat pozbawienie dostępu do dotacji unijnych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, jak też ze środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej,
  • zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę stanowiącą równowartość środków publicznych, wskazanych wyżej, otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku.

Egzekucja już otrzymanych dotacji, w razie orzeczenia przez sąd ich zwrotu, będzie prowadzona przez naczelników urzędów skarbowych właściwych ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kiedy pracodawca nie zostanie ukarany

Pracodawca, który powierzył pracę cudzoziemcowi bez ważnego prawa pobytu w Polsce, nie podlega związanym z tym karom, jeżeli spełni łącznie poniższe warunki:

  • zażądał od cudzoziemca przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski i kopię tego dokumentu przechowywał przez cały okres pracy tego cudzoziemca – chyba że wiedział, iż przedstawiony dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski został sfałszowany,
  • zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń społecznych, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów.

Pracodawcy powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie stosunku pracy są zobowiązani do uzupełnienia akt osobowych cudzoziemca pozostającego w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie omawianej ustawy w terminie 45 dni od dnia jej wejścia o kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski zatrudnionego cudzoziemca oraz przesłania – w razie potrzeby – korekty zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek ten ciąży również na podmiotach powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi na innej podstawie niż umowa o pracę (art. 24 ustawy).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »