| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem - wzór

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem - wzór

W przypadku choroby pracownika pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia pod pewnymi warunkami. Jak zatem prawidłowo rozwiązać umowę z chorym pracownikiem? Przedstawiamy wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Ogólne zasady dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika podczas niezdolności do pracy

Lp.

Zasada

Wyjaśnienie

1

2

3

1.

Należy właściwie ustalić okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Ustalając okres zatrudnienia u danego pracodawcy, należy uwzględnić jedynie okres zatrudnienia przed chorobą (wyrok SN z 21 lipca 1999 r., I PKN 161/99, OSNP 2000/19/717). Okres ten ustala się bez względu na przerwy w zatrudnieniu, uwzględniając również wcześniejszy okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli jego zmiana nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p. (przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę) oraz gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę. Do okresu zatrudnienia nie wlicza się okresów urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 k.p.

2.

Należy zastosować odpowiedni okres ochronny obowiązujący pracownika.

W wypadku pracownika zatrudnionego:

● krócej niż 6 miesięcy – okres ochronny wynosi 3 miesiące,

● co najmniej 6 miesięcy – okres ochronny składa się z dwóch części – 182 dni pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego (w przypadku gruźlicy i ciąży okres ten wynosi 270 dni – art. 8 ustawy zasiłkowej) oraz 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli to świadczenie zostanie przyznane pracownikowi; przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego jest warunkowe – uzależnione od orzeczenia lekarza orzecznika i decyzji ZUS (art. 18 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

3.

Nie ma obowiązku rozwiązania umowy o pracę z długotrwale niezdolnym do pracy pracownikiem.

Jeżeli pracownik wyczerpał okres zasiłkowy i pobiera świadczenie rehabilitacyjne dłużej niż 3 miesiące – pracodawca może, lecz nie musi go zwolnić. A zatem dopuszczalna jest sytuacja, w której pracodawca czeka na powrót pracownika, usprawiedliwiając jego nieobecność w pracy do czasu odzyskania przez niego pełnej zdolności do pracy.

4.

Nie należy przedwcześnie rozwiązywać umowy bez oczekiwania na decyzję dotyczącą przyznania świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracodawca ryzykuje, że gdy pracownikowi zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, będzie musiał wycofać pismo rozwiązujące umowę o pracę.

5.

Należy prawidłowo ustalić termin upływu okresu ochronnego.

Terminy dotyczące ustalania prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości określa art. 11 ust. 5 ustawy zasiłkowej), zgodnie z którym ilekroć okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni. Natomiast okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 53 k.p., ustala się na zasadach określonych w art. 112 ustawy – Kodeks cywilny w zw. z art. 300 k.p.

Oznacza to możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa np. dłużej niż 3 miesiące, czyli po upływie okresu ochronnego.

6.

Nie można rozwiązać umowy o pracę bez uprzedniego skierowania pracownika na badania kontrolne w dniu, w którym pracownik stawił się gotowy do pracy.

Rozwiązanie umowy w trybie art. 53 k.p. jest dopuszczalne jedynie wtedy, kiedy upłynął okres ochronny, a pracownik nie jest zdolny do pracy (i został skierowany na badania kontrolne, chyba że przyznano mu świadczenie na okres dłuższy niż 3 miesiące, co jest tożsame z tą niezdolnością).

7.

Niewykonanie badań przez pracownika uzasadnia rozwiązanie z nim umowy.

Niewykonanie przez pracownika zgłaszającego swój powrót do pracy obowiązku poddania się badaniom lekarskim, na które skierował go pracodawca, uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. (wyrok SN z 21 września 2012 r., II PK 51/12).

8.

Należy prawidłowo sporządzić i doręczyć pracownikowi pismo o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu. Powinno ono także wskazywać termin, w jakim można wnieść odwołanie, oraz określać sąd, do którego należy je wnieść. Brak pouczenia może stanowić podstawę do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania (uchwała SN z 9 września 1999 r., III ZP 5/99, OSNP 2000/4/131). Terminy wniesienia odwołania do sądu pracy określa art. 264 k.p., wskazując, że żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

9.

Należy prawidłowo ustalić termin rozwiązania stosunku pracy.

Pracodawca może wręczyć pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, wysyłając takie pismo pocztą (za potwierdzeniem odbioru), wówczas w dniu otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru pracodawca może wystawić świadectwo pracy, wskazując w nim datę odbioru pisma (umieszczoną na zwrotnym potwierdzeniu) jako datę ustania stosunku pracy. Data rozwiązania umowy o pracę nie może być jednak wcześniejsza niż dzień, w którym pracownik zapoznał się z oświadczeniem pracodawcy w tej sprawie. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z 6 października 1998 r. (III ZP 31/98, OSNP 1999/3/80), pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

10.

Należy prawidłowo wskazać tryb ustania stosunku pracy w świadectwie pracy.

W ust. 3a świadectwa pracy pracodawca musi wpisać, że stosunek pracy ustał
w wyniku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę (art. 53 § 1 pkt 1 lit. a lub b k.p.).

11.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia wtedy, gdy ustała już przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy, a pracownik stawił się do pracy.

Zakaz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3 k.p.) nie ma zastosowania wówczas, gdy pracownik jest nadal niezdolny do pracy wskutek choroby, a do pracy zgłasza się w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy (wyrok SN z 16 grudnia 1999 r., I PKN 415/99, OSNP 2001/10/342).

12.

Można zastosować również rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie w trybie art. 53 k.p., jakkolwiek jest warunkowane niezdolnością pracownika do pracy, to jednak różni się poważnie od wypowiedzenia. Na potrzeby wypowiedzenia wystąpić mogą bowiem przerywane, częste okresy absencji. Rozwiązanie bez wypowiedzenia wymaga, by absencja trwała co do zasady nieprzerwanie. Nie można zatem wykluczyć, że niemożność rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia nie umożliwi rozwiązania go za wypowiedzeniem (wyrok SN z 19 marca 2014 r., I PK 177/13, OSNP 2015/8/111).

Podstawa prawna:

● art. 231, art. 41, art. 53, art. 174, art. 229 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268),

● art. 8, art. 9 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1, 2 i 3, art. 20 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 372),

● art. 30 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),

● art. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 192; ost. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268),

● art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 380; ost. zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK