reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016

Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca lub przedsiębiorca będzie mógł przez 12 miesięcy otrzymywać z urzędu pracy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30. roku życia skierowanych do niego przez urząd pracy.

4) przydziela stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,

5) zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,

6) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,

7) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu, wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach i pozyskanych przez niego umiejętnościach praktycznych,

8) w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu dostarcza staroście listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego.

Elementy podania

Wniosek o przyznanie grantu powinien zawierać co najmniej:

1) dane pracodawcy,

2) określenie stanowiska w formie telepracy, jakie pracodawca planuje stworzyć,

3) wymagane kwalifikacje, jakie musi posiadać skierowany bezrobotny,

4) proponowany termin utworzenia stanowiska,

5) zestawienie kosztów utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy.

Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy

1. O możliwości uzyskania dofinansowań na zatrudnione osoby bezrobotne, a także innych, korzystnych dla pracodawcy form wsparcia, należy dowiadywać się we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności (planowanego miejsca wykonywania pracy przez bezrobotnych) powiatowym urzędzie pracy. W ten sposób pracodawca zdobędzie wszelkie informacje dotyczące nie tylko rodzajów i zakresu możliwego wsparcia, lecz także aktualnych możliwości finansowych powiatu w tym zakresie.

2. W drugiej kolejności pracodawca składa do PUP pisemny wniosek – zakres danych w nim zawartych zależy od tego, o jaką formę pomocy się ubiega.

3. Podstawą do uzyskania środków finansowych jest przede wszystkim umowa zawarta ze starostą (działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy).

Tabela 5. Bon szkoleniowy, zatrudnieniowy, stażowy i na zasiedlenie

Nazwa

Przeznaczenie

Korzyści/zagrożenia

Bon szkoleniowy

Stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu, koszty:

● jednego lub kilku szkoleń, w tym kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

● niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

● przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu,

● zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu.

Bon stażowy

Stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu na okres 6 miesięcy u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego, jeśli pracodawca ten zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł.

Ponadto finansuje:

● koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu łącznie ze stypendium;

● koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

Bon zatrudnieniowy

Stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu PUP przyznał ten bon.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Bon na zasiedlenie

Może być przyznany w związku z podjęciem przez bezrobotnego pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

● z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

● odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z pracą lub działalnością wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie 3 godziny dziennie;

● utrzyma pracę lub działalność przez co najmniej 6 miesięcy.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przekazuje się bezrobotnemu na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama