| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Zmniejszenie wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę wymaga wy­powiedzenia warunków umowy (art. 42 k.p.) także wtedy, gdy zostało ustalone przez właściwy organ pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw­nymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).  

Pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p. jest jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników. Organ właścicielski miał obowiązek prawidłowego skierowania do wykonania oświadczenia woli z 24 kwietnia 2001 r., a jedynym adresatem uprawnio­nym do tego była rada nadzorcza. Nie ma podstaw do żądania od pozwanego zwrotu premii pobranej na podstawie niezmienionej umowy o pracę.

Rozpoznając zarzuty podniesione w apelacji strony powodowej Sąd Apela­cyjny w Białymstoku skoncentrował uwagę na zasadniczej kontrowersji - czy w okre­sie od maja 2001 r. do 21 grudnia 2003 r. pozwanemu przysługiwało prawo do premii miesięcznej w wysokości otrzymywanej od 1 lutego 2001 r. (30% wynagrodzenia podstawowego). Odpowiadając w ślad za oceną wyroku Sądu pierwszej instancji pozytywnie na postawione wyżej pytanie Sąd Apelacyjny uznał, że decydujące zna­czenie mają następujące okoliczności. Przede wszystkim bezsporne jest, że wyna­grodzenie pozwanego, wraz ze sporną premią, nie przekraczało progu ustalonego jako maksymalny w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wprawdzie w uchwale nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 24 kwietnia 2001 r. wynagrodzenie pozwanego ustalono w wysokości 8.611 zł bez premii, to jednak uchwała ta nigdy pozwanemu nie została doręczona. Natomiast wypłacenie tej premii miało podstawę w uchwale rady nadzorczej Spółki, będącej organem władnym do wykonywania czynności wo­bec członka zarządu także w zakresie zmiany treści stosunku pracy. Według oceny prawnej Sądu drugiej instancji nie zachodziły zatem przesłanki uznania, że wypłacona pozwanemu premia była dla niego świadczeniem nienależnym w rozumieniu przepisów art. 409 - 411 k.c.

W skardze kasacyjnej pełnomocnik powoda wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu pierwszej instancji i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 86.881,26 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie ze skargi kasacyjnej oraz postępowanie przed Sądem pierwszej i drugiej instancji, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyj­nemu w Białymstoku wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania, w tym o kosztach zastępstwa procesowego w postępowaniu ze skargi kasacyjnej. W ramach podstawy dotyczącej naruszenia przepisów prawa materialnego skarżący wskazał następujące zarzuty: a) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w związku z art. 17 § 1 k.s.h., przez jego niezastosowanie i przyjęcie, że rada nadzorcza powodowej Spółki upraw­niona była w dniu 23 lutego 2001 r. ustalić pozwanemu wynagrodzenie miesięczne, w tym przyznać premię miesięczną; b) art. 405 k.c. w związku z art. 410 k.c. i w związku z art. 300 k.c., przez jego niezastosowanie; c) błędną wykładnię art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi pod­miotami prawnymi polegającą na przyjęciu, że wprawdzie przepis ten ma charakter ściśle bezwzględnie obowiązujący, ale jego wejście w życie nie mogło powodować zmniejszenia ogólnego wynagrodzenia osób objętych tą ustawą.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »