| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Zmniejszenie wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę wymaga wy­powiedzenia warunków umowy (art. 42 k.p.) także wtedy, gdy zostało ustalone przez właściwy organ pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw­nymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).  

Według Sądu twierdzenie powoda, że rada nadzorcza już 23 lutego 2001 r. nie była władna podjąć uchwały o wysokości wynagrodzenia i reprezentowania pra­codawcy przy podpisaniu aneksu do umowy, bowiem ulegała rozwiązaniu z mocy prawa - nie mają znaczenia. Sąd stwierdził bowiem, że powód nie dochodzi od po­zwanego zwrotu kwartalnych premii, wypłaconych pozwanemu na podstawie uchwał rady nadzorczej za okres od 28 sierpnia 2000 r. do 9 stycznia 2001 r. Teza, że rada nadzorcza uległa rozwiązaniu z mocy ustawy mogłaby mieć znaczenie wówczas, gdyby organ właścicielski potwierdził taki fakt stosowną uchwałą i wybrał nową radę. Zdarzenia takie nie zaistniały, a zatem ustalone dnia 23 lutego 2001 r. wynagrodze­nie, wobec porozumienia stron umowy o pracę, obowiązywało i powinno być wypłacane do czasu prawidłowego ustalenia przez zgromadzenie wspólników wynagro­dzenia w innej wysokości. Sąd pierwszej instancji nie miał zastrzeżeń co do faktu ustalenia w dniu 23 lutego 2001 r. przez radę nadzorczą wynagrodzenia miesięcznego dwuskładnikowego. Bezpośrednio po wejściu w życie ustawy kominowej funkcjonowała rozbieżna interpretacja treści art. 6 ust. 1. Prezentowano poglądy, że wy­nagrodzenie może być kilkuskładnikowe, byle tylko wypłacano je w okresach miesięcznych oraz poglądy, że wynagrodzenie musi być jedno, bez części składowych.

Według Sądu nie można skutecznie zarzucać, że uchwała rady nadzorczej i aneks do umowy są nieważne z powodu określenia dwuskładnikowego miesięcznego wynagrodzenia. Nie ma też podstaw do kwestionowania przez powoda ważności uchwały zgromadzenia wspólników z 24 kwietnia 2001 r., skoro zwołał je właściciel w trybie art. 240 k.s.h., a na zebraniu był reprezentowany cały „kapitał zakładowy” i nie było sprzeciwu wobec porządku obrad ani wobec decyzji o odbyciu zgromadzenia. Pozostaje otwarty problem wykonywania uchwały, która pozbawiała pozwanego prawa do jednego ze składników wynagrodzenia, pogarszając w istotny sposób wa­runki płacowe. Uchwała ta miała wyłącznie walor jednostronnego oświadczenia woli co do ograniczenia zarobków pozwanego. Niezależnie od treści § 7 umowy o pracę, wymagającego pisemnej formy zmiany umowy, przepisy Kodeksu pracy również przewidują obowiązek zachowania pisemnej formy zmiany warunków pracy lub płacy, do których wypowiedzenia, stosownie do art. 42 § 1 k.p., stosuje się przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Oświadczenie woli zgromadzenia wspólników, sto­sownie do art. 30 § 3 k.p., powinno zatem pozwanemu być doręczone ze stosownym pouczeniem o uprawnieniach, w tym o możliwości rozwiązania umowy, o ile warun­ków nowych nie przyjmie. Drugą możliwą zasadą wdrożenia uchwały byłoby doręczenie jej radzie nadzorczej celem wykonania - tj. zawarcia stosownego aneksu do umowy. Powierzenie uchwały do wykonania zarządowi PEC nie może być traktowa­ne jako równoznaczne z zachowaniem warunków wypowiedzenia płacy przewidzia­nych w Kodeksie pracy, skoro nie ma pokwitowania odbioru i stosownego, wymaga­nego pouczenia. Wykonanie uchwały przez przekazanie jej do rąk wiceprezydenta Mieczysława G. celem doręczenia nie jest wystarczające do przyjęcia, że istotnie została ona przekazana pozwanemu. Nieuprawnione byłoby też przyjęcie, że na po­zwanym ciążył obowiązek stosowania się do treści podjętej uchwały i że w sposób dorozumiany przyjął ją do wiadomości i stosowania, dając temu wyraz w poleceniu zaprzestania wypłaty premii. Z zeznań pozwanego wynika, że po ustnej rozmowie z prezydentem Grzegorzem W. na temat możliwości zmiany zasad wynagradzania, wstrzymał wypłatę premii, by nie mieć problemów z późniejszymi rozliczeniami. Po­równanie daty zwrotu premii za maj, tj. 28 maja 2001 r., z datą uchwały zgromadze­nia wspólników, tj. 24 kwietnia 2001 r. oraz datą protokołu zgromadzenia wspólni­ków, na którym mógł dowiedzieć się o istnieniu uchwały, tj. 12 czerwca 2001 r., wskazuje, że pozwany działał w oparciu nie tyle o doręczoną uchwałę ile o wiadomości przekazane ustnie.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »