| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 5 marca 2007 r., sygn. I PK 228/06

Wyrok SN z dnia 5 marca 2007 r., sygn. I PK 228/06

1. Pracodawca może poinformować pracownika o jego obowiązkach w zakresie przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.) przez zapoznanie go na piśmie z obowiązującymi zasadami etyki. Odmowa podpisania przez pracownika takiego pisma nie stanowi naru­szenia obowiązku pracowniczego. 2. Pracodawca może zobowiązać pracownika do udzielenia informacji dotyczących pracy w zakresie niesprzecznym z umową o pracę oraz prawem (niebędącym dyskryminacją i nienaruszającym dóbr osobistych). Odmowa wy­konania takiego polecenia stanowi naruszenie podstawowego obowiązku pra­cowniczego (art. 100 § 1 w związku z art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). 3. Pracodawca może określić zasady zachowania tajemnicy informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Jeżeli nie narusza to istotnych elementów treści stosunku pracy, to nie jest konieczne wypowiedzenie zmieniające a od­mowa przestrzegania tych zasad może być zakwalifikowana jako ciężkie naru­szenie podstawowego obowiązku pracowniczego w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.  

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2006 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie oddalił apelację strony pozwanej. Sąd Okręgowy uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został poddany trafnej ocenie przez Sąd pierwszej instancji, a jego stanowisko wyrażone w uzasadnieniu wyroku o braku podstaw do zastosowania rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., jest przekonujące. Sąd Okręgowy zaznaczył, że pozwany, wprowadzając kwe­stionariusz dotyczący zasad etyki oraz postępowania w ramach wykonywania obowiązków służbowych i zasad ochrony informacji zastrzeżonych i poufnych oraz ta­jemnic spółki, usiłował wprowadzić nowe zasady co do treści stosunku pracy po­woda. Takie działanie było dozwolone, jednakże odmowa ze strony pracownika ak­ceptacji nowych standardów mogła prowadzić jedynie do wypowiedzenia umowy o pracę a nie do jej niezwłocznego rozwiązania.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosła pozwana, zarzucając naruszenie: 1) art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c., przez ich niezastosowanie i brak wyjaśnienia w uzasadnieniu wyroku Sądu drugiej instancji podstawy prawnej rozstrzygnięcia, wskutek nieustalenia, czy skierowane do powoda polecenie wypełnienia kwestionariusza stanowiło zmianę warunków pracy w rozumieniu art. 42 § 1 k.p. i czy odmowa przyjęcia takich warunków powinna powodować rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 42 § 3 k.p. oraz 2) art. 42 § 1-3 k.p. i art. 52 § 1 pkt 1 k.p., przez ich błędną wykładnię. W uzasadnieniu skargi pozwana w szczególności wyraziła pogląd, że kwestionariusz był jedynie formalnym wyrazem wymagań pracodawcy co do zasad etyki pracy i lojalności członków kadry kierowniczej wobec pracodawcy. Sąd Okręgowy błędnie uznał, że zasady etyki pracy mogą być rozumiane jako element warunków pracy, gdy tymczasem nie odbiegają one od norm etycznych powszechnie przyjmowanych w strukturach organizacyjnych przedsiębiorców. Zdaniem skarżącego, błędna wykładnia art. 52 § 1 pkt 1 k.p. polegała na przyjęciu, że bezzasadna, „wynikająca z niskich pobudek” i godząca w interesy pozwanego odmowa wypełnienia kwestionariusza nie była ciężkim naruszeniem podstawowego obowiązku pra­cowniczego dbania o dobro pracodawcy i przez to nie uzasadniała natychmiasto­wego rozwiązania umowy o pracę. Tymczasem, jednym ze wskazanych w art. 100 § 2 pkt 4 k.p. obowiązków pracowniczych jest dbanie o dobro zakładu pracy, zaś w oparciu o § 9 pkt 6 obowiązującego u pozwanej regulaminu pracy, obowiązek wypełnienia kwestionariusza jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »