| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Umowa o pracę a pisemne potwierdzenie jej zawarcia przez pracodawcę

Umowa o pracę a pisemne potwierdzenie jej zawarcia przez pracodawcę

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeśli pracodawca nie dopełnił tego obowiązku, powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 § 2 k.p.).

W pisemnym potwierdzeniu ustaleń pracodawca zawiera informacje dotyczące określenia stron stosunku pracy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Te elementy pokrywają się z wymaganiami, które musi spełniać umowa o pracę. Warunki powinny być rozumiane szeroko jako warunki pracy (np. stanowisko) oraz warunki płacy. Nie ma obowiązku potwierdzania daty rozpoczęcia pracy, gdyż pracownik już daną pracę wykonuje. Umowa o pracę jest czynnością dwustronną. Ponadto może ona być dokonana także w okresie wcześniejszym niż pierwszy dzień pracy. Dlatego należy wskazać datę jej zawarcia. Potwierdzenie ustaleń jest czynnością jednostronną, oświadczeniem wiedzy pracodawcy, potwierdzającym wcześniejsze uzgodnienia dokonane między nim a pracownikiem. Pracodawca może – i moim zdaniem powinien – zawrzeć w jego treści informację, od kiedy pracownik świadczy pracę, ale także datę sporządzenia tego potwierdzenia. Może się tak zdarzyć, że daty te będą się pokrywały, gdyż zgodnie z powołanym powyżej art. 29 § 2 k.p. – potwierdzenie ustaleń powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Obowiązek potwierdzenia pracownikowi ustaleń dotyczy wszystkich umów, bez względu na rodzaj i czas ich trwania.

Niewypełnienie przez pracodawcę w ww. terminie obowiązku sporządzenia i doręczenia pracownikowi potwierdzenia może w konsekwencji być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 § 11 k.p.). Należy bowiem pamiętać o art. 281 pkt 2 k.p., zgodnie z którym pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny, jeżeli nie potwierdzą na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Przepis ten stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę, z jednym wyjątkiem. Nie stanowi bowiem wykroczenia niepotwierdzenie na piśmie zatrudnienia pracownika na innej podstawie niż umowa o pracę, nawet wówczas, jeżeli z mocy innych przepisów na pracodawcy ciążyłby taki obowiązek.

Kara grzywny, którą jest zagrożone to wykroczenie, może być zastosowana tylko wobec pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu i wynosi od 1000 zł do 30 000 zł. Należy także pamiętać, że jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które może zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. W takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Z drugiej strony pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie nawiązania stosunku pracy. Spór taki będzie rozstrzygać sąd pracy. Każda ze stron może udowadniać zawarcie umowy dostępnymi jej środkami dowodowymi. Pracownik będzie mógł np. wykazać, że w danym dniu podpisał listę obecności, wykonał dane zadanie lub uczestniczył w szkoleniu. Pracodawca natomiast będzie wykazywał np., że nie wyraził zgody na dopuszczenie danej osoby do pracy.

Od potwierdzenia ustaleń, które powinien dokonać pracodawca, należy odróżnić tzw. informację 7-dniową, tj. pismo, w którym pracodawca informuje pracownika m.in. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub wskazuje pracownikowi odpowiednie przepisy prawa pracy regulujące dane elementy. Informacja ta powinna być przekazana pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Moim zdaniem należy także przyjąć, że taka informacja powinna być przekazana także pracownikowi, z którym nie zawarto umowy o pracę, ale któremu pracodawca jednostronnie potwierdził dokonane ustalenia dotyczące zawartego stosunku pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »