| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Umowa o pracę a pisemne potwierdzenie jej zawarcia przez pracodawcę

Umowa o pracę a pisemne potwierdzenie jej zawarcia przez pracodawcę

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeśli pracodawca nie dopełnił tego obowiązku, powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 § 2 k.p.).

W pisemnym potwierdzeniu ustaleń pracodawca zawiera informacje dotyczące określenia stron stosunku pracy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Te elementy pokrywają się z wymaganiami, które musi spełniać umowa o pracę. Warunki powinny być rozumiane szeroko jako warunki pracy (np. stanowisko) oraz warunki płacy. Nie ma obowiązku potwierdzania daty rozpoczęcia pracy, gdyż pracownik już daną pracę wykonuje. Umowa o pracę jest czynnością dwustronną. Ponadto może ona być dokonana także w okresie wcześniejszym niż pierwszy dzień pracy. Dlatego należy wskazać datę jej zawarcia. Potwierdzenie ustaleń jest czynnością jednostronną, oświadczeniem wiedzy pracodawcy, potwierdzającym wcześniejsze uzgodnienia dokonane między nim a pracownikiem. Pracodawca może – i moim zdaniem powinien – zawrzeć w jego treści informację, od kiedy pracownik świadczy pracę, ale także datę sporządzenia tego potwierdzenia. Może się tak zdarzyć, że daty te będą się pokrywały, gdyż zgodnie z powołanym powyżej art. 29 § 2 k.p. – potwierdzenie ustaleń powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Obowiązek potwierdzenia pracownikowi ustaleń dotyczy wszystkich umów, bez względu na rodzaj i czas ich trwania.

Niewypełnienie przez pracodawcę w ww. terminie obowiązku sporządzenia i doręczenia pracownikowi potwierdzenia może w konsekwencji być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 § 11 k.p.). Należy bowiem pamiętać o art. 281 pkt 2 k.p., zgodnie z którym pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny, jeżeli nie potwierdzą na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Przepis ten stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę, z jednym wyjątkiem. Nie stanowi bowiem wykroczenia niepotwierdzenie na piśmie zatrudnienia pracownika na innej podstawie niż umowa o pracę, nawet wówczas, jeżeli z mocy innych przepisów na pracodawcy ciążyłby taki obowiązek.

Kara grzywny, którą jest zagrożone to wykroczenie, może być zastosowana tylko wobec pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu i wynosi od 1000 zł do 30 000 zł. Należy także pamiętać, że jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które może zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. W takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Z drugiej strony pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie nawiązania stosunku pracy. Spór taki będzie rozstrzygać sąd pracy. Każda ze stron może udowadniać zawarcie umowy dostępnymi jej środkami dowodowymi. Pracownik będzie mógł np. wykazać, że w danym dniu podpisał listę obecności, wykonał dane zadanie lub uczestniczył w szkoleniu. Pracodawca natomiast będzie wykazywał np., że nie wyraził zgody na dopuszczenie danej osoby do pracy.

Od potwierdzenia ustaleń, które powinien dokonać pracodawca, należy odróżnić tzw. informację 7-dniową, tj. pismo, w którym pracodawca informuje pracownika m.in. o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub wskazuje pracownikowi odpowiednie przepisy prawa pracy regulujące dane elementy. Informacja ta powinna być przekazana pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Moim zdaniem należy także przyjąć, że taka informacja powinna być przekazana także pracownikowi, z którym nie zawarto umowy o pracę, ale któremu pracodawca jednostronnie potwierdził dokonane ustalenia dotyczące zawartego stosunku pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »