| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. W przypadku szczególnych grup pracowników może nastąpić przeniesienie służbowe na innych zasadach. Dotyczy to pracowników sfery budże­towej i samorządowej.

Przeniesienie urzędnika służby cywilnej

Przeniesieni służbowo mogą być również urzędni­cy służby cywilnej. Występują następujące rodzaje przeniesienia urzędnika służby cywilnej:

  • przeniesienie w ramach danego urzędu dopusz­czalne w każdym czasie, jeżeli jest uzasadnione potrzebami urzędu,
  • przeniesienie do innego urzędu w tej samej miej­scowości, jeżeli przemawia za tym interes służ­by cywilnej,
  • przeniesienie do innego urzędu w innej miejsco­wości, jeżeli przemawia za tym szczególny inte­res służby cywilnej.

W wynagrodzeniach

Przeniesienie pracownika, bez wypowiedzenia mu warunków pracy i płacy, do innej pracy niż określo­na w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, nie może powo­dować obniżenia jego wynagrodzenia. Jeżeli jest to konieczne ze względu na szczegól­ne potrzeby urzędu, urzędnika państwowego mia­nowanego można przenieść na inne stanowisko, odpowiadające kwalifikacjom urzędnika i równo­rzędne pod względem wynagrodzenia. Urzędnikowi państwowemu mianowanemu prze­niesionemu na inne stanowisko służbowe z powo­du reorganizacji urzędu, ze względu na likwida­cję zajmowanego stanowiska, przysługuje wyna­grodzenie stosowne do wykonywanej pracy, przy czym przez okres 6 miesięcy nie może być ono niższe od dotychczasowego. Prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeże­li jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługu­jącego na nowym stanowisku przez okres 6 mie­sięcy następujących po miesiącu, w którym pra­cownik został przeniesiony na nowe stanowisko, zachowuje pracownik samorządowy przeniesiony na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifika­cjom, jeżeli ze względu na likwidację nie jest moż­liwe dalsze jego zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku.

Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu okre­sowo do innego urzędu w innej miejscowości przy­sługuje:

  • mieszkanie albo miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacane w okresie przeniesienia,
  • jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,
  • zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków jego rodziny, związanego z przeniesieniem, a także zwrot kosztów przewozu mienia,
  • urlop z tytułu przeniesienia w łącznym wymia­rze 4 dni.

Wymienione świadczenia związane z przeniesie­niem nie przysługują w razie przeniesienia doko­nywanego z powodu likwidacji urzędu, w którym urzędnik wykonuje pracę, lub w razie reorganiza­cji tego urzędu w sposób uniemożliwiający dalsze zatrudnienie urzędnika.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mia­nowania, przeniesionemu do innej szkoły w innej miejscowości z powodu konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wyma­ganymi kwalifikacjami, przysługuje dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodze­nia zasadniczego. W razie przeniesienia nauczy­ciela przysługuje mu zwrot kosztów przeniesienia.

W podatkach dochodowych

Zwolnione z podatku są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesie­nia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowa­nie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służ­bowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należ­nego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.

Dołącz do nas na Facebooku

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »