| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Zmiany w przepisach prawa pracy od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w przepisach prawa pracy od 1 stycznia 2013 r.

W poprzednich miesiącach ustawodawca zapowiadał szeroką nowelizację przepisów Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych. Zmiany te miały wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. – jednak z różnych przyczyn prace nad nowymi przepisami uległy opóźnieniu. Tak jest np. ze zmianami dotyczącymi urlopów macierzyńskich, które obecnie przewidziane są na wrzesień 2013 r. Według najnowszych informacji, istotne zmiany dotyczące rozliczania czasu pracy mają pojawić się na wiosnę. Również dopiero w trakcie roku mają zmienić się przepisy dotyczące podróży służbowych. Na łamach „Rachunkowości Budżetowej” będziemy sukcesywnie opisywać nowe przepisy.

TABELA. Zmiany przepisów o urlopach wychowawczych i trzynastkach, obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.

Nowe regulacje

Komentarz

Zmienione przepisy

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.)

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy.

Każdy z rodziców lub opiekunów ma wyłączne prawo do jednego miesiąca z takiego urlopu (prawa tego nie można przenieść).

Nowe rozwiązanie zakłada wydzielenie w ramach wymiaru urlopu wychowawczego, wynoszącego maksymalnie 36 miesięcy, po jednym miesiącu takiego urlopu dla każdego z rodziców lub opiekunów dziecka, i ustanowienie tych miesięcy nieprzenoszalnymi. Nieskorzystanie przez każdego z rodziców lub opiekunów dziecka z przysługującej mu nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego oznacza w praktyce, że wymiar urlopu wychowawczego na dane dziecko wyniesie do 34 miesięcy (jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka zrezygnują z nieprzenoszalnej części urlopu) lub do 35 miesięcy (jeżeli jedno z rodziców lub opiekunów dziecka zrezygnuje ze skorzystania ze swojej nieprzenoszalnej części urlopu albo w przypadku rodzica lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko).

Art. 186 § 1–5 k.p.

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

Podwyższenie – z 3 do 4 miesięcy – wymiaru urlopu wychowawczego, który może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka.

Art. 186 § 6 k.p.

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

Urlop wychowawczy może być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas w czterech częściach.

Taka zmiana umożliwia pracownikom wykorzystywanie nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego jako samodzielnej części takiego urlopu i jednocześnie nie pogarsza sytuacji prawnej rodziców lub opiekunów dziecka w zakresie wykorzystywania urlopu wychowawczego w częściach.

Art. 186 § 8 k.p.

Urlop wychowawczy nie wpływa na prawo do urlopu wypoczynkowego.

Rezygnacja z przepisu stanowiącego podstawę do proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy.

Art. 1552 § 2 k.p.

Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy wynosi 3 lata i dotyczy także roszczenia o urlop wypoczynkowy. W praktyce może wystąpić sytuacja przedawnienia roszczenia o taki urlop ze względu na długotrwałe i nieprzerwane korzystanie przez pracownika z urlopu wychowawczego (np. w razie korzystania z urlopu wychowawczego udzielonego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym). Celem nowej regulacji jest zatem zapewnienie pracownikowi, po zakończeniu urlopu wychowawczego, możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego, do którego nabył on prawo przed urlopem wychowawczym.

Art. 2931 k.p.

Rodzice lub opiekunowie, którzy do dnia wejścia w życie ustawy korzystali z urlopu wychowawczego, mają prawo do różnicy w wymiarze tego urlopu wynikającej z nowych przepisów.

Ponieważ przepisy mają zastosowanie także do pracowników, którzy korzystali z urlopu wychowawczego na dane dziecko przed zmianą stanu prawnego, konieczne było uregulowanie wymiaru tych uprawnień w nowym stanie prawnym.

Art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 1866 k.p., zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Utrzymanie w mocy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji dotychczasowego aktu wykonawczego – tj. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. Nr 230, poz. 2291).

Regulacje zawarte w tym rozporządzeniu, mające jedynie charakter techniczny, mogą bowiem być stosowane także w zmienionym stanie prawnym.

Zapewni to ciągłość regulacji umożliwiających praktyczne stosowanie przepisów o urlopie wychowawczym.

Art. 3 projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien zawierać także informacje:

● czy urlop obejmie nieprzenoszalną część urlopu wychowawczego,

● z ilu części urlopu na dane dziecko dotychczas skorzystano.

Nowe regulacje dotyczą kwestii udzielania nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego. Zgodnie bowiem ze zmienionym przepisem art. 186 § 4 k.p., każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu wynoszącego 36 miesięcy. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

§ 2 ust. 1 projektu rozporządzenia

Do wniosku o urlop wychowawczy należy dołączyć pisemne oświadczenie o:

● okresie, w którym zamierza się korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie z drugim rodzicem lub opiekunem dziecka,

● wykorzystaniu albo o niewykorzystaniu nieprzenoszalnej części urlopu.

Dołączanie do wniosku o urlop wychowawczy oświadczenia o zamiarze jednoczesnego korzystania z urlopu zapewni realizację ustawowego prawa rodziców lub opiekunów dziecka do jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy, natomiast dołączenie oświadczenia o nieprzenoszalnej części urlopu – umożliwi realizację prawa każdego z rodziców lub opiekunów dziecka do skorzystania z jego nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego.

§ 3 projektu rozporządzenia

Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy nie jest wymagane w przypadku korzystania z:

● urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

● urlopu ojcowskiego,

● urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

Zmiany stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. (sygn. akt P 59/11). TK uznał bowiem, że przepis (art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym), który odbiera prawo do tzw. trzynastki pracownicom korzystającym z urlopów macierzyńskich, jest niezgodny z Konstytucją.

Art. 2 ust. 3 pkt 6 projektu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

● dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

● ze zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

● dwudniowego zwolnienia od pracy na wychowywane dziecko do 14 roku życia.

Ustalając prawo do trzynastki za 2012 r., trzeba będzie uwzględnić również czas urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy zwolnień w celu opieki nad dzieckiem, które uniemożliwiły pracownicy/pracownikowi przepracowanie wymaganych 6 miesięcy w roku.

Art. 2 ust. 3 pkt 6 projektu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Podstawy prawne

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (przekazany Marszałkowi Sejmu 21 listopada 2012 r.)
  • Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (z dnia 31 lipca 2012 r.)
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (z 5 października 2012 r.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »