| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Pracownik ma obowiązek chronić tajemnice pracodawcy. Jeśli tego nie robi, naraża się na sankcje nie tylko w czasie trwania zatrudnienia, ale także trzy lata po jego ustaniu.

Kara porządkowa

Wśród sankcji, jakimi dysponuje pracodawca wobec pracowników, którzy dopuścili się złamania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, do powstania szkody po stronie pracodawcy przewidzianej w Kodeksie pracy, należy wymienić kary porządkowe.

Zgodnie z art. 108 § 1 kp, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: karę upomnienia lub karę nagany. Inna z kar porządkowych, tzn. pieniężna, nie powinna być stosowana w odniesieniu do naruszenia tajemnicy pracodawcy (jeżeli nie wiąże się ono np. z innymi naruszeniami dokonanymi przez pracownika przewidzianymi w art. 108 § 2 kp).

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Może być ona zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy podwładnego i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej (jeżeli taka funkcjonuje u pracodawcy). Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

RADA

Wobec pracowników, którzy dopuścili się złamania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, do powstania szkody po stronie zatrudniającego, pracodawca może zastosować karę porządkową.

Odpowiedzialność materialna

Jeżeli ujawnienie informacji nastąpiło przez pracownika pozostającego w stosunku pracy i spowodowało w konsekwencji szkodę dla pracodawcy, zastosowanie mogą znaleźć także przepisy kp dotyczące odpowiedzialności materialnej pracownika. Jej zakres będzie zależał od tego, czy zachowanie pracownika było nieumyślne, czy umyślne. W pierwszym przypadku odpowiedzialność pracownika jest ograniczona do kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, a w drugim – pracownik musi naprawić szkodę w pełnej wysokości zarówno w postaci rzeczywistej straty, jak i utraconych przez pracodawcę korzyści.

PRZYKŁAD

W wywiadzie prasowym pracownik ujawnił tajemnicę produkcji preparatu oraz wskazał jego skład chemiczny. Wskutek tego znacznie spadła sprzedaż produktu. W wywiadzie pracownik wyraził pogląd, że preparat nie ma właściwości, które zapewnia jego producent (pracodawca). W ten sposób podwładny, będący w konflikcie z przełożonym, chciał się na nim zemścić za nieotrzymanie obiecanej podwyżki. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Pracodawca udowodnił wysokość szkody, jakiej doznał wskutek udzielonego wywiadu, a także winę umyślną pracownika. Wykazał także związek przyczynowy między działaniem pracownika a znacznym spadkiem sprzedaży. Pracownik na podstawie art. 122 kp został zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »