| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przemoc niefizyczna. Przeciwdziałanie mobbingowi – obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy

Przemoc niefizyczna. Przeciwdziałanie mobbingowi – obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy stworzenie warunków pracy wolnych od mobbingu. Zaniechanie powyższego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością zatrudniającego. Nie każde jednak zachowanie, nawet jeśli narusza dobra osobiste pracownika i w jego przekonaniu jest krzywdzące, wyczerpuje znamiona mobbingu.

Odszkodowanie

Istnienie zachowania mobbingowego uprawnia pracownika do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres dwch tygodni. Dodatkowo pracownik może żądać odszkodowania z art. 943 § 4 k.p., które nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli zatrudniony nie zdecyduje się złożyć oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z powodu mobbingu, nie może domagać się odszkodowania, o którym mowa w Kodeksie pracy. Nie wyklucza to jednak dochodzenia roszczeń na podstawie innych uregulowań prawnych. W tej sytuacji nie będziemy jednak mówili już o mobbingu, lecz o szkodzie powstałej na skutek bezprawnego działania sprawcy. Znajdą tu zastosowanie przepisy art. 415 i następne k.c. regulujące odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. Odpowiedzialność ta różni się jednak zdecydowanie od uregulowań zawartych w Kodeksie pracy, gdyż dla przyjęcia odpowiedzialności sprawcy za szkodę wymagane jest wykazanie jego winy.

Jeśli na skutek bezprawnego działania sprawcy doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody obejmujące wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty. Dodatkowo ma on prawo zażądać wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, a jeśli stał się inwalidą, także sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu (art. 444 § 1 k.c.).

Może on również żądać odpowiedniej renty:

  • w razie utraty całkowitej bądź częściowej zdolności do pracy zarobkowej,
  • zwiększenia się potrzeb poszkodowanego,
  • zmniejszenia się widoków na przyszłość.

Roszczenia oparte na tej podstawie z reguły połączone są z żądaniem zasądzenia przez sąd odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, czego podstawą jest art. 445 Kodeksu cywilnego.

Wydaje się, że częściej w sytuacji mobbingu będzie dochodziło do rozstroju zdrowia, który wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów, bez ich widocznego uszkodzenia (np. zatrucie, nerwica, choroba psychiczna).

Jeśli pracownik uzna, że w wyniku działania pracodawcy nastąpiło naruszenie jego dóbr osobistych, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa o ich ochronę (art. 24 k.c.). Przewidziane w tym przepisie roszczenia obejmują:

  • prawo żądania zaniechania działania,
  • żądanie określonego zachowania się w celu usunięcia skutków naruszenia (w szczególności złożenia oświadczenia odpowiedniej treści),
  • prawo żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Wskazane powyżej roszczenia dochodzone mogą być przed Sądem Pracy w sytuacji, gdy pomiędzy poszkodowanym a sprawcą istnieje stosunek pracy. W innym zaś przypadku – przed Sądem Cywilnym.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »