| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak ustrzec się przed zarzutem mobbingu

Jak ustrzec się przed zarzutem mobbingu

W postępowaniu dotyczącym stosowania przez pracodawcę mobbingu oraz przyznania świadczeń z tego tytułu nie jest wystarczające stwierdzenie bezprawności działań podjętych wobec pracownika. Konieczne jest wykazanie celu tych działań i ich skutków.

Pracownik, który stał się ofiarą mobbingu, może dochodzić:

  • odszkodowania za rozwiązanie przez niego stosunku pracy z tego powodu (art. 943 § 4 k.p.),
  • zadośćuczynienia w razie rozstroju zdrowia (art. 943 § 3 k.p.) oraz
  • zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych innych niż zdrowie na podstawie art. 448 k.c.

W przypadku molestowania pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (art. 183d k.p.). Pracownik, który na skutek stosowania wobec niego mobbingu rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia w związku z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy, może wystąpić o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, za okres dwóch tygodni.

Zgodnie jednak z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 5 października 2007 r. ustawowe przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie, a także – według ogólnych reguł dowodowych (art. 6 k.p.) – powinny być wykazane przez pracownika, który z tego faktu wywodzi skutki prawne. Na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania (mobbingu) był rozstrój zdrowia (II PK 31/07, niepubl.). Dlatego dochodzenie roszczeń z tego tytułu jest niezwykle utrudnione, co nie oznacza, że jest niemożliwe.

W procesie sądowym o mobbing szczególną rolę dowodową odgrywają zeznania świadków, dowody na piśmie (e-maile, smsy), nagranie wypowiedzi mobbera (np. przez telefon komórkowy), kopie pisemnych wystąpień pracownika dotyczących stosowanego wobec niego mobbingu do pracodawcy, jak również do jego przełożonych.

Pracownicy występujący z roszczeniami związanymi ze stosowanym wobec nich mobbingiem muszą udowodnić nie tylko istnienie tych zdarzeń, ale również wykazać zaistnienie rozstroju zdrowia oraz związku przyczynowego pomiędzy stanem zdrowia a mobbingiem. Dlatego też istotnym dowodem będą zwolnienia chorobowe czy zaświadczenia o stanie zdrowia, o terminach i częstotliwości wizyt lekarskich.

Jeśli pracownik postrzega określone zachowania jako mobbing, to zaakceptowanie jego stanowiska uzależnione jest od obiektywnej oceny tych przejawów zachowania w kontekście ujawnionych okoliczności faktycznych. Izolacja pracownika w grupie współpracowników nie stanowi autonomicznej cechy mobbingu. Tylko izolacja w grupie pracowniczej będąca następstwem działań polegających na negatywnych zachowaniach objętych dyspozycją normy art. 183a k.p. (nękanie, zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie) uzasadnia przyjęcie zaistnienia mobbingu. Jeśli natomiast jest ona reakcją na naganne zachowania pracownika w stosunku do swoich współpracowników, to nie ma podstaw, aby działaniom polegającym na unikaniu kontaktów z takim pracownikiem przypisywać znamiona mobbingu (wyrok SN z 14 listopada 2008 r., II PK 88/08, niepubl.).

W przypadku zasądzenia od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu może się on domagać od pracownika, który dopuścił się takiego zachowania, naprawienia szkody.

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. W przypadku przyjęcia, że pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie, odpowiedzialność pracownika ogranicza się do trzykrotności jego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik wyrządził szkodę umyślnie, jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości (art. 122 k.p.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olga Rzycka

Coach, trener, psycholog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »