| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Inne > Umowa o pracę nakładczą - definicja

Umowa o pracę nakładczą - definicja

Przy zawarciu umowy o pracę nakładczą nie powstaje stosunek pracy. Osobom zatrudnionym na tej podstawie przysługują uprawnienia podob­ne do pracowniczych.

W odniesieniu do wykonawców stosuje się też szczególną ochronę przed zwolnieniem. Umowa zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, która uległaby roz­wiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega prze­dłużeniu do dnia porodu.

Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowie­dzenia, jeżeli zostało mu wydane orzeczenie lekar­skie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a nakładca w ciągu mie­siąca nie przydzieli mu innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodo­we, oraz nie zmieni warunków, w jakich praca jest wykonywana.

Po zakończeniu wykonywania pracy nakładca powi­nien wydać chałupnikowi świadectwo pracy nakład­czej. Podaje w nim tylko okres pracy nakładczej, podczas której chałupnik uzyskał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% najniższego wyna­grodzenia. Należy w nim zamieścić także informa­cję o przyczynie wypowiedzenia, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu upadłości lub likwidacji nakładcy oraz na skutek zakończenia lub ograni­czenia systemu pracy nakładczej z przyczyn eko­nomicznych. Pozostałe zasady dotyczące wydawa­nia świadectwa pracy są takie same jak określone w Kodeksie pracy.

W wynagrodzeniach

W umowie o pracę nakładczą strony określają minimalną miesięczną ilość pracy, której wykona­nie należy do obowiązków wykonawcy. Minimalna ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wyko­nanie zapewniało uzyskanie co najmniej 50% najniż­szego wynagrodzenia, tj. 380 zł. W przypadku tej grupy zatrudnionych najniższego wynagrodzenia nie należy utożsamiać z wynagrodzeniem minimal­nym, które zmienia się co roku. Ustawa o minimal­nym wynagrodzeniu za pracę wskazuje, że ilekroć w przepisach jest mowa o najniższym wynagrodze­niu przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy, należy przez to rozumieć kwotę 760 zł.

Połowę kwoty najniższego wynagrodzenia - 380 zł muszą mieć zapewnioną chałupnicy, którzy mają jeszcze inne źródła dochodów, a praca nakład­cza nie stanowi ich głównego lub wyłącznego źródła utrzymania. Jeżeli praca nakładcza jest dla wykonawcy wyłącznym lub głównym źródłem utrzymania, ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie wynagro­dzenia nie mniejszego od najniższego wynagro­dzenia. Nakładca powinien więc tak wymierzyć ilość pracy, aby wykonawca mógł zarobić co naj­mniej 760 zł. Gdy nakładca nie przydzieli wyko­nawcy umówionej miesięcznej ilości pracy, czyli takiej, która zapewni mu osiągnięcie odpowied­niego wynagrodzenia, to za czas niewykonywa­nia pracy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższe jednak od najniższego wynagrodzenia. Będzie to wynagrodzenie obliczone na podstawie przecięt­nego wynagrodzenia uzyskanego przez wykonaw­cę w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc niewykonywania pracy, a jeżeli wykonawca pracuje krócej - na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu faktycznie przepracowa­nego, obejmującego pełne miesiące kalendarzo­we. Wynagrodzenie za 1 dzień niewykonywania pracy ustala się, dzieląc przeciętne miesięczne wynagrodzenie przez 22. Wynagrodzenie za czas urlopu ustala się, mnożąc wynagrodzenie za 1 dzień urlopu przez liczbę dni udzielonego urlopu. Zatem wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy ustala się, mnożąc wynagro­dzenie za 1 dzień niewykonywania pracy obliczone jak za urlop wypoczynkowy przez liczbę dni, w któ­rych wykonawca nie pracował. Za wykonaną pracę wykonawcy przysługuje wyna­grodzenie obliczone według stawek jednostko­wych, a gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy - przy zastosowaniu innej odpowiedniej formy wynagrodzenia za tę pracę, ustalonej w umowie lub w obowiązujących u danego nakładcy zasa­dach wynagradzania wykonawców. W praktyce wykonawca ma najczęściej ustaloną kwotę odpłat­ności za sztukę ukończonego wyrobu. Nakładca płaci za wyniki pracy. Można również ustanowić dla chałupnika wynagrodzenie określone stawką godzinową, jeżeli efekty pracy nie przekładają się na ilość.

Polecamy serwis: Umowa o pracę

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK