| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Inne > Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - definicja

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - definicja

Aktywizacja zawodowa ma pobudzić osoby bezrobotne do aktywności zawodowej. Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej, w ramach których przewidziana jest motywacja finansowa dla bezrobotnych i pracodawców, np. dodatek aktywizacyjny, stypendium, bon szkoleniowy.

Czym jest aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych to konkret­ne usługi rynku pracy, z których może skorzystać osoba bezrobotna.

Pracodawca może uczestniczyć w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (bezro­botnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy). Aktywizacja zawodowa może dotyczyć rów­nież osób niepełnosprawnych w związku z podję­ciem przez nich pracy.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych jest prowa­dzona przez powiatowe urzędy pracy (dalej: pup) oraz agencje zatrudnienia (prywatne podmioty). W celu lepszego dostosowania ofert pracy do możliwości zawodowych konkretnych osób bez­robotni zostają sprofilowani według aktywności poszukiwania pracy i długotrwałości pozostawania bez zatrudnienia (3 profile). Aktywizacja zawodo­wa najdłużej bezrobotnych prowadzona jest przez agencje zatrudnienia.

Rekomendowany produkt: Umowy terminowe po zmianach (książka)

Pracodawca, który zatrudni osoby bezrobotne (skierowane przez powiatowy urząd pracy), może skorzystać z wielu form wsparcia. Może także zatrudnić osoby bezrobotne z własnej inicjaty­wy.

Podstawową formą aktywizacji bezrobotnych jest zatrudnienie na staż (na 6 lub 12 miesięcy). Pracodawca może również zatrudnić pracownika na podstawie bonu szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego czy na zasiedlenie. Może też stworzyć dla bezrobotnego miejsce pracy w for­mie telepracy i otrzymać na to grant z urzędu pracy. W tym przypadku bezrobotny może samodzielnie znaleźć pracodawcę, który go zatrudni. Jeżeli pracodawca zatrudni osoby skierowane z urzędu pracy, musi utrzymać stanowiska pracy przez ustalony okres.

Nie może korzystać z form wsparcia, jeżeli byłby spokrewniony z zatrudnianą osobą. W celu zatrudnienia osoby bezrobotnej pra­codawca zawiera ze starostą odpowiednią umowę (w zależności od rodzaju wsparcia), w której zostają określone wzajemne obowiązki stron oraz zobowią­zanie pracodawcy do utrzymania przez wskazany okres utworzonego miejsca pracy. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych może odbywać się poprzez pracę (zezwoloną przez lekarza) czy udział w turnusach rehabilitacyjnych. Pracodawca jest wówczas zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w celu udziału w takim turnusie.

Forma wsparcia

Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej, w ramach których przewidziana jest motywacja finansowa dla bezro­botnych i pracodawców, np.:

 • dodatek aktywizacyjny - kwota wypłacona oso­bie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • prace interwencyjne - pracodawca, który w wyni­ku umowy zawartej ze starostą zatrudnił skie­rowanych bezrobotnych, otrzymuje zwrot czę­ści kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społecz­ne skierowanych bezrobotnych,
 • roboty publiczne - organizator robót publicz­nych (lub pracodawca, u którego będą wykony­wane roboty publiczne), który zatrudniał skiero­wanych bezrobotnych przez okres do 6 miesię­cy, otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych,
 • stypendium - kwota wypłacana z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej oso­bie w okresie odbywania szkolenia, przygotowa­nia zawodowego dorosłych, studiów podyplo­mowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych,
 • szkolenia - finansowane są ze środków publicz­nych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej,
 • zwrot kosztów przejazdu - finansowanie kosz­tów przejazdu osoby do pracodawcy zgła­szającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie porad­nictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
 • zwrot kosztów zakwaterowania - finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy oso­bie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszka­nia, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 • świadczenie aktywizacyjne - świadczenie przy­znawane za zatrudnienie w pełnym wymia­rze czasu pracy skierowanego bezrobotne­go rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzie­cka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wycho­wywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,
 • bon szkoleniowy - gwarancja skierowania bez­robotnego w wieku do 30. roku życia na wska­zane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosz­tów, które zostaną poniesione w związku z pod­jęciem szkolenia. W ramach bonu bezrobotnemu finansuje się do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia koszty szkoleń, badań lekar­skich, przejazdu na szkolenia i zakwaterowania,
 • bon stażowy - gwarancja skierowania do odby­cia stażu u pracodawcy wskazanego przez bez­robotnego do 30. roku życia na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnie­nia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. W ramach bonu finansowane są koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, a pracodawca zatrudnia­jący bezrobotnego otrzymuje premię,
 • bon zatrudnieniowy - stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodze­nia i składek na ubezpieczenia społeczne w związ­ku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powia­towy urząd pracy przyznał ten bon. Pracodawcy jest refundowana część kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne,
 • bon na zasiedlenie - przyznawany w związku z podjęciem przez bezrobotnego do 30. roku życia poza miejscem dotychczasowego zamiesz­kania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Środki przyznane w ramach bonu są przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK