| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Dokumentacja pracownicza > Korekta deklaracji ZUS

Korekta deklaracji ZUS

Jeżeli dane przekazane do ZUS w imiennych rapor­tach miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej są błędne, to płatnik składek ma obowiązek złożyć imienny raport miesięczny korygujący oraz dekla­rację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje.

Korekta w wynagrodzeniach

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości, bez zgody pracownika, kwoty wypła­cone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Takie postę­powanie nie powoduje obowiązku korygowania listy płac.

Korekta w podatkach dochodowych

Korektę deklaracji regulują przepisy art. 81-81b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatni­cy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzed­nio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Rekomendowany produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  • ulega zawieszeniu na czas trwania postępo­wania podatkowego lub kontroli podatkowej
  • w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą,
  • przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej,

- postępowania podatkowego - w zakresie nie­objętym decyzją określającą wysokość zobo­wiązania podatkowego. Korekta złożona w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej jest niesku­teczna, jeżeli dotyczy rozliczeń objętych tym postę­powaniem lub kontrolą.

Korekta w ubezpieczeniach

Jeżeli dane przekazane do ZUS w imiennych rapor­tach miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej są błędne, to płatnik składek ma obowiązek złożyć imienny raport miesięczny korygujący oraz dekla­rację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje.

Nie należy korygować danych podanych w imien­nym raporcie miesięcznym w przypadku stwierdze­nia przez płatnika składek, we własnym zakresie lub przez ZUS, różnicy w podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł, z wyjąt­kiem sytuacji, gdy podstawę wymiaru składek sta­nowi zadeklarowana kwota. Płatnik składek ma obowiązek sprawdzić prawid­łowość danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. W razie stwier­dzenia nieprawidłowości płatnik składek ma obo­wiązek skorygować dane przekazane do ZUS. Imienny raport miesięczny korygujący i deklara­cję korygującą należy składać w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakre­sie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Jeżeli korekta danych podanych w imiennym rapor­cie miesięcznym lub deklaracji rozliczeniowej jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze:

  • decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
  • kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w termi­nie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »