| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Wysokość wynagrodzenia > Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników i zleceniobiorców od 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników i zleceniobiorców od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników i zleceniobiorców. W wyniku zmian, pracodawcy będą musieli prowadzić ewidencję godzin wykonania zlecenia i przechowywać dokumenty.

Wyłączenie spod stosowania minimalnej stawki godzinowej nie będzie natomiast obejmowało przypadków, w których:

● wykonanie zlecenia w konkretnym miejscu lub czasie wynika z umowy bądź istoty zlecenia np. ochrona obiektów, sprzątanie, opieka nad dzieckiem,
● w umowie wskazano więcej niż jedno miejsce, a o kolejności i czasie realizacji usługi w tych lokalizacjach będzie decydował sam zleceniobiorca.

Pozostałe zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców przedstawia poniższa tabela.

Nowe przepisy

Opis zmian

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

W 2017 r. stawka wynikająca ze zwaloryzowania kwoty 12 zł (proponowana minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych na 2016 r.) o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na 2017 r. przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2016 r.; stawka wyniesie więc 13 zł, przy założeniu, że wynagrodzenie minimalne w 2017 r. wyniesie 2000 zł [12 zł × (2000 zł : 1850 zł)].

Ewidencja godzin wykonania zlecenia i przechowywanie dokumentów

Zapewnienie minimalnej stawki godzinowej będzie wymagało zapisywania liczby godzin wykonania zlecenia; zasady ustalania liczby tych godzin powinny się znaleźć w umowie; w razie braku umownych ustaleń zleceniobiorca będzie musiał przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia), informację o liczbie godzin wykonania zlecenia.

W przypadku umowy zawartej w formie ustnej zleceniodawca przed rozpoczęciem wykonania zlecenia potwierdzi zleceniobiorcy – w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej – ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia; w sytuacji braku takiego potwierdzenia podstawą ustalenia liczby godzin będzie stosowna informacja przedłożona przez zleceniobiorcę w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (również w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia).

Dokumenty określające sposób potwierdzania oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia zleceniodawca będzie musiał przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne; są to: umowa lub potwierdzenie, rachunki, faktury, informacje lub sprawozdanie (art. 740 k.c.), a także ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, gdy taka forma została określona przez strony umowy.

Ochrona wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej

W stosunku do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej będą obowiązywać następujące zasady:

– wypłata wynagrodzenia musi być w formie pieniężnej,

– wykonawcę obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę,

– wypłata wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – musi następować co najmniej raz w miesiącu.

Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewni wykonawcy otrzymania za każdą godzinę pracy wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, będzie mu przysługiwać wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Strony umowy

Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do umów zlecenia i świadczenia usług, których stronami są:

● zamawiający (zleceniodawca) – przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności,

● przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) – osoba fizyczna albo osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Polsce lub w innym państwie pozaunijnym bądź spoza EOG, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami, realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności (osoby „samozatrudnione”, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy).

Sankcje wobec zleceniodawcy

Nowelizacja wprowadza karę grzywny od 1000 zł do 30 000 zł dla przedsiębiorcy (osoby działającej w jego imieniu lub osoby działającej w imieniu innej jednostki organizacyjnej), który wypłaca wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Kontrola PIP

Do zadań PIP będzie należała kontrola wypłacania przez podmiot zlecający wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej na zasadach dotychczas obowiązujących przy kontroli przepisów dotyczących prawa pracy.

Inspektorowi PIP będzie przysługiwało prawo do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Termin wejścia w życie

Zmiany będą miały zastosowanie do umów zawartych, począwszy od 1 stycznia 2017 r., a także do umów zawartych przed tym dniem i kontynuowanych w 2017 r.

Niektóre przepisy nowelizacji o charakterze dostosowawczym wejdą w życie 1 września 2016 r. Chodzi o umowy dotyczące realizacji zadań długoterminowych, zawarte przed 1 września 2016 r. (zamówienia publiczne). Strony takich umów będą mogły renegocjować kwestie dotyczące wynagrodzenia, a nawet rozwiązać umowę, w razie gdy odpowiednia zmiana wynagrodzenia powodowałaby przekroczenie wartości kosztorysowej, co mogłoby zagrozić realizacji zadań.

Podstawa prawna:

- art. 1 ustawy o zmianie ustawy z 22 lipca 2016 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265),

- art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008),

- art. 735, art. 744 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 380; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 585).

Dołącz do nas na Facebooku!

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK