| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Zwolnienia od pracy > Zwolnienia od pracy - prawo, wynagrodzenia

Zwolnienia od pracy - prawo, wynagrodzenia

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, sto­suje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wyna­grodzenia za urlop. Składniki wynagrodzenia usta­lane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesią­ca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy (a nie z 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc korzy­stania ze zwolnienia).

Zwolnienia od pracy

W prawie pracy

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli taki obowiązek wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Przykładowo pracodawca powinien zwolnić od pracy pracownika:

  • wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszech­nego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmio­tem wezwania,
  • na czas niezbędny do stawienia się na wezwa­nie organu administracji rządowej lub samorzą­du terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w spra­wach o wykroczenia,
  • na czas niezbędny do przeprowadzania obowiąz­kowych badań lekarskich i szczepień ochron­nych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,
  • wezwanego w charakterze świadka w postę­powaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powoła­nego do udziału w tym postępowaniu w charak­terze specjalisty,
  • będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi; pra­codawca jest również zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy,
  • w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w pla­cówce naukowej albo w jednostce badawczo­-rozwojowej oraz w razie prowadzenia szkole­nia na kursie zawodowym; łączny wymiar zwol­nień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu,
  • będącego członkiem rady nadzorczej, działają­cej u zatrudniającego go pracodawcy, na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej rady.

Polecamy serwis: Zwolnienia od pracy

Ponadto pracodawca jest zobowiązany zwolnić od

pracy pracownika:

  • będącego członkiem ochotniczej straży pożar­nej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczyn­ku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze,
  • będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypo­czynku koniecznego po jej zakończeniu.

Pracodawca jest także zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK