| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezp. emerytalne i rentowe > Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Jak oblicza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

TYTUŁ DO UBEZPIECZEŃ

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK 

Pracownicy

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu   zatrudnienia w ramach stosunku pracy,

Osoby wykonujące pracę nakładczą

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy nakładczej

Funkcjonariusze służby celnej

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach  służby.

Członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych

przychód z tytułu członkostwa w takiej spółdzielni, tj. przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz produktów rolnych.

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, dla których w umowie zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono odpłatność za ich wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, zawarte nie później niż 13 stycznia 2000 r., dla których odpłatność w umowie- zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług  określono prowizyjnie

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, zawarte nie wcześniej niż 14 stycznia 2000 r., dla których odpłatność w umowie-zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono prowizyjnie

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, dla których odpłatność w umowie-zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono w inny sposób niż kwotowo bądź w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby współpracujące z osobami wykonującymi umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od

do 31.12.2008r. - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

od 01.01.2009r. - 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Posłowie i senatorowie pobierający uposażenie

kwota uposażenia łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające stypendia sportowe

kwota stypendium łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

kwota stypendium łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby wykonujące odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, na podstawie skierowania do pracy

wynagrodzenie przysługujące za pracę

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne

kwota zasiłku lub świadczenia   integracyjnego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające stypendium w okresie skierowania przez powiatowy urząd pracy na szkolenie, odbycie stażu lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

kwota stypendium łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe

kwota stypendium

Duchowni (w tym alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci i junioryści, którzy ukończyli 25 rok

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Duchowni pozostający w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tych tytułów w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa niż minimalne wynagrodzenie

różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a kwotą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby

Żołnierze niezawodowi pełniący służbę czynną (z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i żołnierzy pełniących okresową służbę woskową oraz żołnierzy odbywających  nadterminową służbę wojskową)

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.  na 2008 r. – 936 zł

Osoby odbywające służbę zastępczą

do 31 grudnia 2003 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w 2003 r. – 760 zł od 1 stycznia 2004 r. świadczenie pieniężne ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. nr 223, poz. 2217) , tj. świadczenie pieniężne w wysokości  640 zł miesięcznie

Żołnierze odbywający nadterminową służbę  wojskową

kwota uposażenia łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

kwota świadczenia szkoleniowego

Osoby pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

kwota zasiłku macierzyńskiego

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych

za okres podlegania ubezpieczeniom do 31 grudnia 2001 r. - kwota najniższego wynagrodzenia za okres podlegania ubezpieczeniom od 1 stycznia 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r. - kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej za okres podlegania ubezpieczeniom od 1 maja 2004 r. - kwota świadczenia pielęgnacyjnego ustalana na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.), tj. 420 zł, od 1 stycznia 2009 r. - kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

kwota świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 420 zł

Osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie  niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem

kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalona według przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.), tj. 316 zł do 30.09.2006 r. od 1.10.2006 r. jest to kwota 351 zł (rozporządzenie rady ministrów z 24.07.2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U. nr 135, poz. 950).

Małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Osoby opiekujące się członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Obywatele polscy wykonujący pracę za granicą w podmiotach zagranicznych i obywatele polscy wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium polski, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Studenci

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Uczestnicy studiów doktoranckich

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci, junioryści, do ukończenia 25 roku życia

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Odbywający staż adaptacyjny

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu kolejowego

kwota świadczenia socjalnego

Osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, osoby pobierające zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i  poszukiwania nowego zatrudnienia poza przedsiębiorstwami górniczymi, a także osoby pobierające wynagrodzenie w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie

kwota świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby kontynuujące obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Pracownicy będący członkami służby zagranicznej

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 Zobacz serwis: Ubezp. emerytalne i rentowe

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK