| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Opłacanie składek > Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Państwowy fundusz celowy - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, utworzony został na użytek ochrony pracowników przed utratą wynagrodze­nia spowodowaną niewypłacalnością pracodaw­cy. Płatnik obowiązkowo opłaca składki na FGŚP za pracowników zatrudnionych m.in. na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia

Podstawę prawną działania Funduszu stano­wi ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Fundusz ma zabezpieczać roszczenia pracow­ników w razie niewypłacalności pracodawcy. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności z tytułu:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:

- wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywa­nia pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- wynagrodzenia za czas niezdolności pracow­nika do pracy wskutek choroby,

- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynko­wego,

- odprawy pieniężnej przysługującej na pod­stawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni­ków,

- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn­kowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,

- odszkodowania za skrócony okres wypowie­dzenia umowy o pracę zawartej na czas nie­określony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników,

- dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikowi z tytułu przeniesienia do innej pracy w razie stwierdzenia u niego objawów wskazujących na powstawanie choroby zawo­dowej, a także pracownikowi, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub cho­roby zawodowej i nie został uznany za nie­zdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS,

  • składek na ubezpieczenia społeczne należ­nych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z Funduszu są także finansowane świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, przysługujące w okre­sie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, zgodnie z ustawą o szczegól­nych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Regulacji dotyczących niewypłacalności praco­dawcy nie stosuje się do osób prawnych podle­gających obowiązkowi wpisu do rejestru stowa­rzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo­dowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisanych do reje­stru przedsiębiorców z tytułu wykonywania dzia­łalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finan­sów publicznych, a także osób fizycznych prowa­dzących gospodarstwo domowe zatrudniających osoby wykonujące pracę zarobkową w tym gospo­darstwie.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »