Zanim przeczytasz artykuł Forum Kadr
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - tematy dnia
Zanim przeczytasz artykuł Kadry - wiadomości
statystyki

Regulamin wynagradzania po przejęciu zakładu pracy

Ryszard Sadlik, sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Stan prawny: 2009-10-12 11:28

W razie przejęcia zakładu pracy nowego pracodawcę obciążają wszelkie dotąd istniejące zobowiązania oraz wiążą postanowienia obowiązujących regulaminów – w tym regulaminu wynagradzania.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Nie dotyczy to tylko tych pracowników, którzy świadczą pracę na innej podstawie niż umowa o pracę (np. na podstawie powołania lub mianowania), wówczas osoba przejmująca zakład nie wchodzi z mocy prawa w dotychczasowe stosunki pracy, lecz zobowiązana jest zaproponować im nowe warunki pracy i płacy. Oznacza to, że w razie zmiany pracodawcy na podstawie art. 231 § 1 k.p. następuje przejęcie przez nowego pracodawcę wszystkich zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych praw i obowiązków wynikających z istniejących stosunków pracy. Ponadto w razie przejęcia zakładu nowy pracodawca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałych przed przejęciem przez niego zakładu pracy.

Związanie pracodawcy

Nowy pracodawca jest związany wszystkimi postanowieniami dotąd obowiązujących umów o pracę oraz układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania obowiązującego w przejętym zakładzie pracy. Natomiast ich zmiana na niekorzyść pracowników może nastąpić tylko za porozumieniem stron lub na mocy wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Wynika to z faktu, że uprawnienia wynikające z dotychczasowych układów zbiorowych, regulaminów lub porozumień płacowych po przejęciu zakładu pracy stają się treścią umowy o pracę danego pracownika. Wskazywał na to także Sąd Najwyższy w wyroku z 21 września 1995 r. (I PRN 60/95), podnosząc, że w razie przejęcia zakładu pracy dotychczasowa treść stosunku pracy nie ulega zmianie, również w zakresie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej i odprawy rentowej. Uprawnienia te wynikające dotychczas z układu zbiorowego lub zakładowego porozumienia płacowego po przejęciu stają się treścią umowy o pracę.

Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia zakładu pracy>>

Dzieje się tak dlatego, że treść umownego stosunku pracy jest kształtowana nie tylko przez umowę o pracę, ale także i przez uregulowania takich źródeł prawa pracy jak: układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania. Nowi pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z tego faktu i odmawiają wypłaty świadczeń przysługujących przejętym pracownikom z mocy dotychczas obowiązujących regulaminów wynagradzania. Nie wypowiadają im także warunków pracy i płacy lub nie zawierają z nimi porozumień zmieniających ich warunki pracy i dopiero w sądzie pracy dowiadują się, że są nadal zobowiązani do zapłaty tych świadczeń. Dotyczy to w szczególności odpraw czy nagród jubileuszowych przewidzianych dla pracowników w regulaminach wynagradzania obowiązujących w chwili przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę.

Przykład

Pracownik był zatrudniony w zakładzie produkcyjnym, w którym obowiązywał regulamin wynagradzania przewidujący prawo do nagrody jubileuszowej. Zakład ten został następnie przejęty przez Spółkę X, w której nie przewidywano prawa do takich nagród. Ponieważ jednak nowy pracodawca nie wypowiedział pracownikowi warunków umowy o pracę w zakresie prawa do nagrody jubileuszowej ani też nie zawarł z nim porozumienia zmieniającego w tej części treści jego stosunku pracy, to pracownik także po przejęciu zakładu pracy ma nadal prawo do nagrody jubileuszowej na dotychczasowych zasadach.

Źródło: INFOR

Artykuł z dnia: 2009-10-13

KOMENTARZE

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

Forumdołącz do dyskusji »

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter