| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Okresy nieświadczenia pracy wliczane do stażu pracy

Okresy nieświadczenia pracy wliczane do stażu pracy

Staż pracy to okres, w którym pracownik świadczy pracę w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Na zakładowy staż pracy składa się nie tylko czas faktycznego wykonywania pracy, ale również inne okresy, takie jak urlop macierzyński czy wychowawczy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Pracodawca może skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia zgodnie z art. 361 k.p.

Muszą przy tym być spełnione warunki:

 • pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony,
 • wypowiedzenie nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, określonych w odrębnych przepisach,
 • w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócono okres 3-miesięcznego wypowiedzenia (jednak najwyżej do jednego miesiąca).

W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Świadczenie to ma charakter odszkodowawczy, a więc pokrywa szkodę, jaką pracownik ponosi wskutek zastosowania takiej możliwości przez pracodawcę. Odszkodowanie jest równe wynagrodzeniu za pracę, jakie rzeczywiście otrzymałby pracownik, gdyby pracował do końca 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu bez pracy do okresu zatrudnienia.

Urlopy bezpłatne

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze art. 174 k.p. Zasady tej nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.

Jednym z takich przepisów jest art. 1741 k.p. Stanowi on, że za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres tego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy, np. wymiar urlopu wypoczynkowego.

Wyjątek od zasady niezaliczania do pracowniczego stażu pracy okresów urlopów bezpłatnych określa także art. 205 § 4 k.p., który stanowi, że pracodawca jest zobowiązany na wniosek młodocianego – ucznia szkoły dla pracujących – udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres tego urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Innymi okresami nieświadczenia pracy zaliczanymi do pracowniczego stażu pracy są:

 • okres pełnienia służby wojskowej;

Okresem zatrudnienia jest okres odbywania czynnej służby wojskowej oraz okres maksymalnie 30 dni po zakończeniu służby wojskowej.

Wielu pracodawców, ustalając uprawnienia do pewnych świadczeń pracowniczych, uwzględnia okresy zatrudnienia oraz okresy zaliczalne do okresów zatrudnienia. Ustalając uprawnienia np. do wysługi lat, czy też nagrody jubileuszowej, pracodawca obowiązany jest zaliczyć pracownikowi nie tylko okres służby wojskowej, ale również okres do 30 dni po zakończeniu służby wojskowej, w ciągu którego pracownik ma prawo zgłosić wniosek o dopuszczenie do pracy.

Zaliczanie okresu służby wojskowej do stażu pracy >>

 • okres urlopu wychowawczego;

Prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia ma pracownica posiadająca 6-miesięczny okres zatrudnienia.

Podczas korzystania z urlopu wychowawczego następuje zawieszenie stosunku pracy. Okres ten jednak wlicza się do okresu zatrudnienia pracownicy, od którego zależą uprawnienia pracownicze i staż pracy.

 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;

Okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Okresów tych nie wlicza się jednak do:

 • okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
 • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Innymi okresami nieświadczenia pracy zaliczanymi do pracowniczego stażu pracy są:

 • praca w gospodarstwie rolnym,
 • świadczenie pracy nakładczej,
 • wykonywanie pracy przez skazanego,
 • praca za granicą,
 • studia doktoranckie.

Podstawa prawna:

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK